• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

ДНХ, РНХ молекул дахь нуклеотидын дараалал, уураг түүний амин хүчлийн дарааллыг тогтоох молекул биологийн аргыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. генетик скрийнинг

 • В. Полимеразийн гинжин урвал (PSR)

 • С. Секвенсинг

 • D. Клонинг

Оноо: 1

Гаметогенезын үр дүнд үүсэх эсүүдийг нэрлэнэ үү.

 • А. Сперматозойд, остеоцит

 • В. Сперматозойд, овоцит

 • С. Овоцит, лейкоцит

 • D. Сперматозойд, тромбоцит

Оноо: 1

Эволюцийн жишил анатомын баталгаанд хамаарах сонголтыг диаграмын С үсгийн оронд тохируулан сонгоно уу.

 • А. Шилжилтийн эрмэл хэлбэр

 • В. Эмбриологийн баталгаа

 • С. Биогеографийн баталгаа

 • D. Морфологийн баталгаа

Оноо: 1

Хүний дотоод шингэн орчин болох цусны найрлага дахь глюкозын хэвийн хэмжээг олно уу.

 • А. 70-120 мг

 • В. 80-120 мг

 • С. 90-120 мг

 • D. 80-130 мг

Оноо: 1

Уургийн полипептид гинж 108 аминхүчлээс тогтжээ. Энэ уургийн тухай мэдээллийг хадгалсан мРНХ-ийн гинж хичнээн нуклеотидын дарааллаас тогтох вэ?

 • A. 324        

 • B. 540    

 • C. 216    

 • D.360           

Оноо: 1

Дигибрид эрлийзжүүлгийн F2 үед гарах үр төлийн фенотипийн харьцааг сонгоно уу.

 • A. 9:3:3:1          

 • B. 1:2:2:4:1:2:1:2:1               

 • C. 3:1            

 • D. 1:2:1

Оноо: 1

BВCc генотиптэй биеээс ямар гамет үүсэх вэ?

 • А. B, C, c 

 • B.BB, Cc      

 • C.BC, Bc 

 • D.BBC, BBc         

Оноо: 1

“Бич хүн болох процесст хөдөлмөрийн гүйцэтгэсэн үүрэг” зохиолдоо хүний түүхэн хөгжлийн нийгмийн хүчин зүйлийн ач холбогдлыг тодорхойлсон эрдэмтнийг нэрлэнэ үү.

 • A. Ч.Дарвин   

 • B. Ж.Б.Ламарк     

 • C. А.И.Опарин               

 • D. Ф.Энгельс

Оноо: 1

Хүснэгтэд өгөгдсөн мэдээллийг уншиж зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоорой.

Бүтцийн түвшин Агуулагдах холбоо

А

Уургийн анхдагч бүтэц

Эфирийн холбоо

В

Уургийн хоёрдогч бүтэц

Устөрөгчийн холбоо

C

Уургийн гуравдагч бүтэц

Гликозидийн холбоо

D

Уургийн дөрөвдөгч бүтэц

Фосфодиэфирийн холбоо

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад зүйлийн хос нэршлийг зөв илэрхийлсэн хувилбарыг сонгоно уу

 • A. Canis lupus

 • B. Африкийн эр арслан

 • C. Panthera leo Linnaeus 1758

 • D. Махан идэшт муурын толгойлогч

Оноо: 1

Хялбар түлхүүр ашиглан зурагт байгаа амьтныг тодорхойлно уу

1. Бие нь 3 сегментээс тогтсон................................................ 2 руу очно уу

Бие нь 3-аас олон сегментээс тогтсон ........................... 3 руу очно уу.

2. Хос сахал нь хөлнөөс урт ...................................................................... А

Хүс сахал нь хөлнөөс богино ..................................................................В

3. 4 хос хөлтөй ............................................................................................С

4 -өөс олон хос хөлтэй .............................................................................D

 • A.Бие нь 3 сегментээс тогтсон

 • B.Биеийн сегментүүд нь тодорхой харагдахгүй

 • C.Хос сахал(aнтен) нь хөлнөөс богино

 • D.Гурваас олон хос хөлтэй

Оноо: 1

Гарал үүслийн хувьд ойрын холбоотой зүйлүүдийг агуулсан ангилал зүйннэгжийн нэршлийг сонгоно уу.

 • A. Төрөл          

 • B. Анги            

 • C. Овог       

 • D. Баг

Оноо: 1

Монгол орны Хөвсгөл нуурт 9 зүйлийн загас амьдардаг. Тэгвэл энэ нь Хөвсгөл нуурын загасны ..................... илэрхийлж байгаа юм.

 • A.Зүйлийн бүрдэл   

 • B.Зүйлийн баялаг          

 • C.Зүйлийн тоо        

 • D.Зүйлийн олон янз байдал

Оноо: 1

1778 онд боловсруулагдсан боловч өдийг хүртэл ашиглагдаж буй зарчим нь ангилал зүйн хос нэршил бөгөөд үүнийг Шведийн судлаач ................ анх шинжлэх ухаанд оруулжээ.

 • A.Чарльз Дарвин           

 • B.Карл Бэр  

 • C.Карл Линней  

 • D.Роберт Гук

Оноо: 1

*Ц(2+2)Д4ДО2+4ҮБО(2) гэсэн цэцгийн томьёотой байцай, лууван, манжин зэрэг хүнсний ургамлын төлөөлөгчдийг багтаасан хос талт үрт ургамлын овгийг нэрлэнэ үү.

 • A.Буурцагтан           

 • B.Уруул цэцэгтэн              

 • C.Гол гэсэртэн        

 • D.Тоонолжтон

Оноо: 1

Зурагт дээрх ургамал ангилал зүйн хувьд аль хүрээнд хамаарахыг тогтооно уу.

 • A.Хөвд   

 • B. Замаг    

 • C. Ойм           

 • D.Шивлээ

Оноо: 1

Дараах амьтан ангилал зүйн хувьд аль багийн төлөөлөгч вэ?

 • A.Туулай хэлбэртэн      

 • B.Мэрэгч        

 • C.Шавж идэштэн            

 • D.Сүүгээр бойжигч          

Оноо: 1

Ургамлын аймгийн төлөөлөгчдийг ангилалтай нь зөв харгалзуулсан мөрийг олно уу.

1

Хөвд

A

Эгэл бавран

2

Ойм

B

Хөхөө маалинга

3

Нүцгэн үртэн

C

Хуш

4

Хаг

D

Гоо ухаалж

 • A. 1A, 2B, 3C, 4D

 • B.1B, 2A, 3C, 4D

 • C. 1D, 2C, 3A, 4B

 • D. 1C, 2D, 3A, 4B

Оноо: 1

Зураг дээрх амьтан үет хөлтний хүрээний аль ангид хамаарах вэ?

 • A.Хавч хэлбэртэн        

 • B.Шавж    

 • C.Аалз хэлбэртэн            

 • D.Олон хөлтөн

Оноо: 1

Дараах ургамлын төлөөлөгчид алинд нь хамаарах вэ?

 • A. үетний овог

 • B. буурцагтны овог

 • C. саргайн овог

 • D. тоонолжин цэцэгтний овог

Нийт: 16693