• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Амьд биеийг эсийн бүтцээр нь хэрхэн ангилдаг болохыг тогтооно уу.

 • А.Прокариот ба эукариот  

 • B.Эсийн ба эст бус бүтэцтэй 

 • C.Ургамал ба амьтан  

 • D.Бөөмт ба бөөмт бус

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэнамьтан ангилал зүйн хувьд аль хүрээний төлөөлөгч болохыг сонгоно уу

 • А.Өргөс арьстан

 • B. Зөөлөн биетэн

 • C. Хөндий биетэн  

 • D. Хөвөн биетэн

Оноо: 1

Бидний хоол хүнсэндээ хэрэглэдэг далайн байцаа ямар замаг вэ?

 • А. Хлорококк

 • B. Хлорелла

 • C. Вольвокс  

 • D. Ламинари

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн нэг эстний ангилал зүйн нэгжийг сонгоно уу

 • А. Бактерийн аймаг

 • B. Вирусийн аймаг

 • C. Протистын аймаг  

 • D. Амьтны аймаг

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн хосталт үрт ургамлыновгийг тодорхойлно уу.

 • А. Буурцагтан

 • B. Гол гэсэртэн

 • C. Тоонолжтон  

 • D. Холтсон цэцэгтэн

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн навчны судал ямар ургамлын онцлог шинжийг илтгэх вэ?


 • А. Хос талт үрт ургамал

 • B. Нэг талт үрт ургамал

 • C. Нүцгэн үрт ургамал

 • D. Спорт доод ургамал

Оноо: 1

Замаг, мөөгийн симбиоз амьдралын дүнд бүрэлдэн тогтсон өвөрмөц бүтэцтэй ургамлыг сонгоно уу.

 • А. Хөвд

 • B. Хаг

 • C. Шивлээ

 • D. Шивэрсэн

Оноо: 1

Ургамлын үндэсний хэлбэрийн талаарх мэдлэгээ ашиглан зурагт “4 ” тоогоор тэмдэглэсэн үндэсний нэрийг сонгоно уу.

 • А. сахлаг үндэс

 • B. голлосон үндэс

 • C. хажуугийн үндэс

 • D. нэмэлт үндэс

Оноо: 1

Үрийг нь хүнсэндээ хэрэглэдэг нүцгэн үрт ургамлын төлөөлөгч болох хушны латин нэршлийг сонгоно уу?

 • А. Pinush  sibirica

 • B. Larix sibirica

 • C. Betula platyphylla

 • D. Pisum sativum

Оноо: 1

Хавтгай хорхойн хүрээний үндсэн ангиудыг багтаасан хувилбарыг сонгоно уу

 • А. Үхрийн туузан хорхой, хүж хорхой, хануур хорхой

 • B. Гахайн туузан хорхой, чийгийн улаан хорхой, элэг шимэгч хорхой

 • C. Хүж хорхой, хүүхдийн хялгасан хорхой, хануур хорхой

 • D. Гахайн туузан хорхой, элэг шимэгч хорхой, сүүн цагаан планари

Оноо: 1

Зураг дээрх шувууны ангилалыг тодорхойлно уу?


 • А. Хянгатай, нисдэг шувуу

 • B. Хянгагүй, гүйдэг шувуу

 • C. Хянгатай, сэлдэг шувуу

 • D. Хянгатай, гүйдэг шувуу

Оноо: 1

Өвчүүгүй сээр нуруутан амьтныг нэрлээрэй.

 • А. Мэлхий   

 • В. Гүрвэл        

 • С. Могой            

 • D.Шувуу

Оноо: 1

Хүн ба байгалийн хоорондох харьцаа эерэг, тогтвортой байгааг дараах илэрхийллийн аль нь зөв харуулсан байна вэ?

 • А.С<1      

 • В. С>1          

 • С.С=1              

 • D.C=0

Оноо: 1

Зурагт гурван төрлийн организмын тэжээлийн холбоог харуулжээ. Энэ зургийг төлөөлж чадах жишээг олно уу

1.Хоёрдогч хэрэглэгчид

2.Анхдагч хэрэглэгчид

3. Бүтээгчид

 • A.Ургамал→Царцаа→шувуу   

 • B.Ургамал→Хонь→Хавтгай хорхой  

 • C.Мод→Шавжийн хүүхэлдэй→мод      

 • D.Замаг→Загас→Хавтгай хорхой

Оноо: 1

Цэнгэг усны организмыг амьдралын төлөв, оршин амьдрах нөхцлөөр нь экологийн бүлэг болгон ангилдаг. Б үсгээр тэмдэглэсэн бүлгийг нэрлэнэ үү?

Бентос "Б" ? Нектон

 • A.Фитопланктон  

 • B.Зоопланктон         

 • C.Ёроолын амьтад         

 • D.Сэлэгч амьтад

Оноо: 1

Экологийн хүчин зүйлийг 3 ангилдаг. H үсгийн оронд дутуу хэлбэрийг нөхөж бичээрэй.

 • А. Палеонтологи

 • B. Палеоантроп

 • C. Антропологи

 • D. Антропоген

Оноо: 1

Хээрийн экосистем дэх идэш тэжээлийн суваргыг зурагт харуулжээ. Хоосон үлдээсэн түвшинд байрлах гишүүнийг нөхнө үү..

 • А. Үлийн цагаан оготно

 • B. Хярс

 • C. Хялгана

 • D. Хайлаас

Оноо: 1

Гидросферийн хязгаар хэдэн метрээр хязгаарлагддаг вэ?

 • А. 11022 м

 • B. 11023 м

 • C. 11024 м

 • D. 11025 м

Оноо: 1

Нүүрстөрөгчийн эргэлтэд оролцож буй бүтээгч ногоон ургамлын шингээдэг энгийн нэгдлийг сонгоно уу.

 • A.Нүүрс ус          

 • B.Нүүрсхүчлийн хий                       

 • C.Хлорофилл

 • D.Нарны гэрэл

Оноо: 1

Нарны энергийн шингээлтийг графикаар үзүүлжээ. Х үсгийн оронд тохирох өгөгдлийг бичнэ үү?


 • A.Гидросферын шингээлт

 • B.Литосферын ойлголт       

 • C.Биосферын шингээлт       

 • D.Атмосферын шингээлт

Нийт: 16693