• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дэлхийн гадаргад ирж буй нарны цацрагийн 2-3 % нь ургамлын фотосинтезийн үйл явцад зарцуулагддаг байна. Нарны гэрлийн энергийгшингээдэг ургамлын нөсөөт бодисыг сонгоно уу.

 • А. Хромопласт

 • B. Хлоропласт

 • C. Хлорофилл

 • D. Хроматофор

Оноо: 1

Хуурай газарт ногоон ургамлын биомасс 99,2 % байдаг бол далайд хэдэн хувийг эзэлдэг вэ?

 • А. 6,3 %

 • B. 6,4%

 • C. 6,5%

 • D. 6,6 %

Оноо: 1

Агаар мандлын дээд давхраанд гарч озонтой урвалд орсноор озоныг давхрагыг устгадаг бодисыг сонгоно уу.

 • А. Хүхрийн дутуу исэл

 • B. Азотын дутуу исэл

 • C. Фреон

 • D. Метан

Оноо: 1

Зурагт Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг харуулжээ. Аль нь агаарын бохирдлыг үүсгэгч хүчин зүйл биш вэ?

 • А. Автомашины утаа.

 • B. Ургамлын тоос

 • C. Үйлдвэрийн утаа

 • D. Бохир ус

Оноо: 1

Биосферийн зураг дээр Z үсгээр юуг тэмдэглэсэн байна вэ?

 • А. Гидросфер

 • B. Ноосфер

 • C. Литосфер

 • D. Амтосфер

Оноо: 1

Манай дэлхийн бүх амьд биетийн биомасс ойролцоогоор ........................ тн байдаг.

 • А. 2,4232 x 1012 тн

 • B. 2,4332 x 1012 тн

 • C. 2,4233 x 1012 тн

 • D. 2,4433 x 1012 тн

Оноо: 1

Дараах схем экологийн ямар үзэгдлийг дүрсэлсэн байна вэ?

 • А. Экологийн динамик

 • B. Экологийн сукцесс

 • C. Экологийн нийц

 • D. Экологийн суварга

Оноо: 1

Тэжээлийн хэлхээний энгийн бүдүүвчээс анхдагч хэрэглэгчамьд биеийг олоорой.

 • А. бүргэд

 • В. царцаа      

 • С. мэлхий            

 • D.могой

Оноо: 1

Зүйл бүр тодорхой ареалтай бөгөөд түүнийхээ дотор ...............- ийн системээр оршино.

 • А. Бүлгэмдэл

 • B. Популяц

 • C. Хүйс

 • D. Овог

Оноо: 1

Популяцийн тоо толгой тодорхой хугацааны дараа хэрхэн өөрчлөгдсөнийг олдог дараах томьёонд (Nt+1 = Nt + B – D + I -E) “D” үсгээр ямар өгөгдлийг тэмдэглэдэг вэ?

 • А. Популяцийн анхны тоо толгой

 • B. Гаднаас орж ирсэн бодгалийн тоо

 • C. Тухайн хугацаанд хорогдсон бодгалийн тоо

 • D. Тухайн хугацаанд шинээр төрсөн бодгалийн тоо

Оноо: 1

Хүний бий болгосон өвөрмөц хязгаарлагдмал хамгийн цөөн зүйлтэй бүлгэмдлийг сонгоорой.

 • А. Ландшафт

 • B. Бүлгэмдэл

 • C. Биоценоз

 • D. Агроценоз

Оноо: 1

Умард зүгийн гаралтай чийгсүү моднууд уулынхаа ар талд, харин өмнө зүгийн гаралтай моднууд уулын өврийн ээвэр энгэрийг дагаж ургадаг зүй тогтолтой байх ба үүнийг ...................ийн дүрэм гэнэ.

 • А. Одум

 • B. Либих

 • C. Аллен

 • D. Алехин

Оноо: 1

Дараах тэжээлийн хэлхээнээс 2-р эрэмбийн хэрэглэгчийг нэрлээрэй.

 • А. Царцаа   

 • B. Мэлхий   

 • С. Могой  

 • D. Шувуу   

Оноо: 1

Бэлгийн үржлээр үрждэг, бие гүйцсэн хэлбэртэй шимэгч хорхойг агуулж, амьдруулжбайгааэзнийг юу гэж нэрлэх вэ? .

 • А. Анхдагч эзэн

 • B. Завсрын эзэн

 • C. Жинхэнэ эзэн

 • D. Үржлийн эзэн

Оноо: 1

Карциноген бодис ямар сөрөг үр дагаварт хүргэдэг вэ?

 • А. Хорт хавдар үүсгэнэ

 • B. Ургийн гажиг үүсгэнэ

 • C. Үе мөчний эмгэг үүсгэнэ

 • D. Мутац үүсгэнэ

Оноо: 1

Мочевин (шээг) нь ургамлын үндсэнд байдаг уреаза энзимийн үйлчлэлээр задарч ...................бодис болжхувирна.

 • А. Азотын исэл

 • B. Аммиак

 • C. Эрдэс бордоо

 • D. Нитрат, нитрит

Оноо: 1

1. Дэлхийн гадарга дээрх аливаа байрлалыг уртраг ба өргөргийн огтлолцлоор тодорхойлж болдог үүнийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Газарзүйн солбицол

 • B. Зэргэд

 • C. Голдож

 • D. Анхны голдож

Оноо: 1

ХӨ 30 градус нь дэлхийн бөмбөрцгийн аль хэсгийн өргөрөг вэ?

 • A.     Баруун

 • B.     Зүүн

 • C.     Хойд

 • D.     Өмнөд

Оноо: 1

ӨӨ 30 градус нь дэлхийн бөмбөрцгийн аль хэсгийн өргөрөг вэ?

 • A.     Баруун

 • B.     Зүүн

 • C.     Хойд

 • D.     Өмнөд

Оноо: 1

Экватортой зэрэгцээ орших шугамуудыг юу гэдэг вэ?

 • A.     Голдож

 • B.     Зэргэд

 • C.     Газарзүйн солбицол

 • D.     Анхны голдож

Нийт: 16693