• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ургамлыг хэрхэн үрслүүлж буйг дараах зурагт харуулжээ. Гялгар уутыг ямар зориулалтаар ашигласан вэ?

 •  A. агаарын бохирдлоос хамгаалсан                      

 •      B. гадны нөлөөнөөс хамгаалсан     

 •    C. салхинаас хамгаалсан                  

 •     D. хөрсний чийгийг хамгаалсан         

Оноо: 1

Дараах зурагт цэцэгт ургамлын үрсэлгээг юугаар хийж байна вэ?

 • A. ишээр                       

 • B. мөчрөөр             

 • C. навчаар     

 • D. үрээр  

Оноо: 1

Жирэмсэн эхэд хэрэгтэй зүйлийг илэрхийлсэн зургийн дугаарыг сонгоно уу.

 • A. 1 ба 2                    

 • B. 2 ба 3                 

 • C. 3 ба 1               

 • D. 1 ба 2, 3 

Оноо: 1

Жирэмсэн эхэд хортой зүйлийг илэрхийлсэн зургийн дугаарыг сонгоно уу.

 • A. 1                         

 • B. 2              

 • C. 3               

 • D. 1 ба 3

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн 1 дугаартай амьтанд тохирох зөв хариуг сонгоно уу.

 • A. 1 гадаад араг ястай, хурдан хөдөлнө                        

 •   B. 1 дотоод араг ястай, хурдан хөдөлнө            

 •   C. 1 гадаад араг ястай, удаан хөдөлнө               

 •    D.  1 дотоод араг ястай, удаан хөдөлнө   

Оноо: 1

Графикийн аль шулуун дээр туулайны тоо толгой хамгийн бага утгатай байна вэ?

 • A. 1                    

 •   B.  2                  

 • C. 3            

 •   D.   1  ба 3

Оноо: 1

Графикийн аль шулуун дээр туулайны тоо толгой хамгийн их утгатай байна вэ?

 • A. 1                      

 •  B.  2                 

 •   C. 3              

 •   D.   2 ба 3

Оноо: 1

Графикийн аль шулуун дээр үнэгний тоо толгой хамгийн бага утгатай байна вэ?

 • A. 1                      

 •   B.  2                  

 •  C. 3               

 •   D.  2 ба 3

Оноо: 1

Графикийн аль шулуун дээр үнэгний тоо толгой хамгийн их утгатай байна вэ?

 • A. 1                       

 •  B.  2                    

 •  C. 3               

 •   D.   1 ба 3

Оноо: 1

Хүн гараа тэнийлгэхэд бугалганы ясны аль булчин агших вэ?

 • A. 1                      

 •   B. 2                    

 •    C. 1 ба 2              

 •  D. аль ч биш   

Оноо: 1

Хүн гараа нугалахад бугалганы ясны аль булчин сулрах вэ?

 • A. 1                       

 • B. 2                

 •  C. 1 ба 2          

 •  D. аль ч биш   

Оноо: 1

Дараах графикийн аль дугаар байгалийн тэнцвэрт байдал хадгалж буйг илүү сайн илэрхийлэх вэ?

 • A. 1                    

 •  B.  2              

 •  C. 3             

 •   D.   1 ба 3 

Оноо: 1

Дараах графикийн аль дугаар байгалийн тэнцвэрт байдал алдагдаж буйг илүү сайн илэрхийлэх вэ?

 • A. 1                     

 • B.  2                   

 •  C. 3               

 •    D.   1 ба 3

Оноо: 1

Дараах графикийн аль дугаар байгалийн тэнцвэрт байдал алдахгүйн тулд туулайны тоо толгойг нэмэгдүүлэх шаардлагатай вэ?

 • A. 1                 

 •   B.  2          

 •   C. 3                

 •     D.   1 ба 5

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

............... окне стоит красивая ваза с цветами.

 • А. на

 • B. у 

 • C. с

 • D. под

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

............ в комнате стоят большой шкаф, стол и диван.

 • А. мне

 • B. меня

 • C. у меня

 •   D. со мной

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

................. нравится моя комната.

 • А. мне 

 • B. меня

 • C. у меня

 • D. ко мне

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Я живу ...................... .

 • А. родители

 • B. родителям

 • C. у родителей

 • D. с родителями

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Мои друзья Марина и Олег живут ..................... .

 • А.  центр города

 • B. в центр города

 • C. в центре города

 • D. к центру города

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Мой папа ходит на работу в чёрном ........................ .

 • А.  костюм

 • B.  костюма

 • C. костюме

 • D.   костюму

Нийт: 16693