• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хоёр аялагч хотоос эсрэг зүгт чиглэн, нэгэн зэрэг гарчээ. Гурван цагийн дараа тэдгээрийн хоорондох зай 267 км болов.Хэрэв нэг нь цагт 49 км хурдтай явсан бол нөгөө аялагчийн хурдыг олоорой.

 • А.  3   

 •  B. 40      

 •  C. 89     

 • D. 218

Оноо: 1

В лимфоцит эс багасах нь эсэд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?


 • A. Өвчин үүсгэгч ихээр үржих 

 • В.  Бусад дархлааны эсүүд хэвийн ажиллах   

 • С. Антигенийн тоо хэмжээ нэмэгдэх

 • D. Антиген антителийн  нэгдэл ихээр үүсэх

Оноо: 1

Гемоглобины хэмжээ багасах нь хүний биед ямар нөлөө үзүүлэх вэ?


 • A. Уушигны цулцангийн тоо нэмэгдэх  

 • В.  Уушигны амьдралын багтаамж буурах

 • С. Уушиг хүчилтөрөгчөөр бага хангагдах   

 • D. Бие хүчилтөрөгчийн дутагдалд орох

Оноо: 1

Ах нь дүүгээс 3 дахин их жимс хураав. Ах 28 кг, дүү 6 кг жимс худалдсаны дараа ах дүү хоёрын жимс тэнцүү болов. Ах дүү хоёр тус бүр хэдэн килограмм жимстэй үлдсэн бэ?

 •  А. 5             

 •  B. 11         

 •  C. 22   

 •  D. 34

Оноо: 1

Элэгний каталаза энзимийн үүргийг сонгоно уу.

 • A. устөрөгчийн хэт ислийг задлах

 •  В.  өөх тосыг задлах

 • С. устөрөгчийн хэт ислийг нийлэгжүүлэх

 • D. өөх тосыг нийлэгжүүлэх

Оноо: 1

Нэг дэлгүүр нөгөөгөөс 3 дахин их талх авав. нэгдүгээр дэлгүүр 25 талх, хоёрдугаар дэлгүүр 7 талх худалдсаны дараа хоёр дэлгүүрийн талхны тоо тэнцүү болов. Дэлгүүр тус бүрт хэдэн ширхэг талх үлдсэн бэ?

 • А.  2     

 • B. 9    

 •  C. 18       

 •  D. 27

Оноо: 1

Коллаген уургийн хэмжээ багасах нь арьсны бүтцэд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?


 • A. Арьсны эсүүдийн холбоос гэмтэх  

 • В.  Арьсны эсүүдийн усны хангамж нэмэгдэх

 • С. Арьсны эсүүдийн нөхөн төлжилт буурах

 • D. Арьсны эсүүдийн нөхөн төлжилт нэмэгдэх

Оноо: 1

Дэлгүүр 1 дэх өдөр 16 хайрцаг, 2 дахь өдөр 24 хайрцаг жимс худалдав. 2 дахь өдөр 1 дэх өдрөөс 48 килограммаар илүү жимс худалдав. Дэлгүүр 2 өдөрт бүгд хэдэн килограмм жимс худалдсан бэ?

 • А.  40    

 • B. 80      

 • C. 120

 • D. 240

Оноо: 1

A: I can’t hear you. It’s too noisy. B: So, I_____the music.

 • A. am going to turn down

 • B.am turning down

 • C. will turn down

 • D.turn down

Оноо: 1

Саальчид 1дэх өдөр 8 хувин, 2 дахь өдөр 12 хувин сүү тушаав. 2 дахь өдөр 1дэх өдрөөс 24 литрээр илүү сүү саасан бол саальчид 2 өдөрт хэдэн литр сүү саасан бэ?

 • А.  20  

 • B. 40   

 •  C. 44     

 • D. 120

Оноо: 1

Банкны хадгаламжийн 1 жилийн хүү 6% бол 300 000 төгрөгийг 2 жилийн хугацаатай хадгалуулбал хэдэн төгрөг болох вэ? /хүүгийн хүүг тооцохгүй/

 • А.  310000

 •  B. 318000   

 • C. 336000     

 • D. 360000

Оноо: 1

Please, switch off the light. I__________ to sleep.

 • A. am going

 • B. going

 • C. go

 • D.will go

Оноо: 1

Дараах зурагт харуулсан үйл явцын тухай үнэн дүгнэлт аль нь вэ?
 • A. Ихэнх мутаци зураг дээрх байдлаар үүсдэг бөгөөд тухайн биед сөргөөр нөлөөлдөг

 • В.  Ихэнх амьд биед явагддаг дээрх үзэгдэл нь удамшлын шинэ хоршил үүсгэдэг

 • C. Ихэнх мутаци зураг дээрх байдлаар үүсэх бөгөөд амьд биед эерэг  нөлөө үзүүлнэ

 • D. Ихэнх амьд биед явагддаг мутациуд шинэ шинж тэмдгийн хоршил үүсгэдэг

Оноо: 1

Serena has got _________Grand Slam titles than Venus.

 • A.more

 • B.many

 • C.a lot of 

 • D.all

Оноо: 1

Банкны хадгаламжийн 1 жилийн хүү 8% бол 200 000 төгрөгийг 2 жилийн хугацаатай хадгалуулбал хэдэн төгрөг болох вэ? /хүүгийн хүүг тооцохгүй/

 •  А. 200160  

 • B.    216000     

 • C. 232000    

 •  D. 250000

Оноо: 1

Дараах зурагт харуулсан үйл явцын тухай зөв дүгнэлт бол ..........................
 • A. Гаплоид хромосомууд мэдээлэл солилцох үзэгдэл

 • B. Гаплоид хромосомууд дээрх генүүд өөр өөр локуст байрлах үзэгдэл

 • C. Хромосом ойртон нийлж мэдээлэл солилцох үйл явцыг нөхцөлдүүлэх үе

 • D. Хромосом ойртон нийлж ижил генээ солилцох үзэгдэл

Оноо: 1

Nomun is __________at science than Saran.

 • A.good

 • B.better

 • C.the best

 • D. well

Оноо: 1

Хоёр тооны ялгавар 38.7 байв. Нэгдүгээр тооны бүхлийн цэгийг 1 оронгоор хойшлуулбал хоёрдугаар тоо нь үүснэ. Нэгдүгээр тоог олоорой.

 • А. 3.87   

 • B. 4.3     

 •  C. 387   

 • D. 430

Оноо: 1

Дараах зурагт мейоз хуваагдлын профаз 1 үед явагддаг өвөрмөц үйл явцыг харуулжээ. Энэ үйл явцынзөв тайлбар аль нь вэ? • A. Гомологи хромосомууд ойртон нийлж чагт үүсгэн мэдээлэл солицоход бэлэн болох

 • B. Гомологи хромосом ойртон нийлж хэсэг хугацааны дараа чагт хэсгээр тасрах  

 • C. Гомологи хромосомууд чагт үүсгэн хэсэг хугацааны дараа инверси мутацид орно

 • D. Гомологи хромосомууд чагт үүсгэн генийн тоог нэмэгдүүлнэ

Оноо: 1

Хоёр тооны ялгавар 48.6 байв. Хоёрдугаар тооны бүхлийн цэгийг 1 оронгоор хойшлуулбал нэгдүгээр тоо нь үүснэ. Нэгдүгээр тоог олоорой.

 • А.  5.4   

 • B. 54     

 •  C. 486     

 • D. 540

Нийт: 16693