Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Элэгний каталаза энзим багасах нь хүний биед ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

 • A. Элэгний эсийн пероксисомын тоо буурах

 • В. Эсийн доторх пероксисомын хэмжээ нэмэгдэх

 • С. Элэгний эс хорт бодисыг задлах чадвараа ихэсгэх

 • D. Элэгний эс перкосисом агуулсан эсээ нэмэгдүүлэх

Оноо: 1

Нэг дэлгүүр нөгөөгөөс 3 дахин их талх авав. нэгдүгээр дэлгүүр 25 талх, хоёрдугаар дэлгүүр 7 талх худалдсаны дараа хоёр дэлгүүрийн талхны тоо тэнцүү болов. Дэлгүүр тус бүрт хэдэн ширхэг талх үлдсэн бэ?

 • А. 2

 • B. 9

 • C. 18

 • D. 27

Оноо: 1

Коллаген уургийн хэмжээ багасах нь арьсны бүтцэд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?


 • A. Арьсны эсүүдийн холбоос гэмтэх

 • В. Арьсны эсүүдийн усны хангамж буурах

 • С. Арьсны эсүүдийн нөхөн төлжилт буурах

 • D. Арьсны эсүүдийн нөхөн төлжилт удаашрах

Оноо: 1

Дэлгүүр 1 дэх өдөр 16 хайрцаг, 2 дахь өдөр 24 хайрцаг жимс худалдав. 2 дахь өдөр 1 дэх өдрөөс 48 килограммаар илүү жимс худалдав. Дэлгүүр 2 өдөрт бүгд хэдэн килограмм жимс худалдсан бэ?

 • А. 40

 • B. 80

 • C. 88

 • D. 240

Оноо: 1

A: I can’t hear you. It’s too noisy. B: So, I_____the music.

 • A. am going to turn down

 • B.am turning down

 • C. will turn down

 • D.turn down

Оноо: 1

Саальчид 1дэх өдөр 8 хувин, 2 дахь өдөр 12 хувин сүү тушаав. 2 дахь өдөр 1дэх өдрөөс 24 литрээр илүү сүү саасан бол саальчид 2 өдөрт хэдэн литр сүү саасан бэ?

 • А. 20

 • B. 40

 • C. 44

 • D. 120

Оноо: 1

Банкны хадгаламжийн 1 жилийн хүү 6% бол 300 000 төгрөгийг 2 жилийн хугацаатай хадгалуулбал хэдэн төгрөг болох вэ? /хүүгийн хүүг тооцохгүй/

 • А. 310000

 • B. 318000

 • C. 336000

 • D. 360000

Оноо: 1

Please, switch off the light. I__________ to sleep.

 • A. am going

 • B. going

 • C. go

 • D.will go

Оноо: 1

Дараах зурагт харуулсан үйл явцын тухай үнэн дүгнэлт аль нь вэ?
 • A. Ихэнх мутацид зураг дээрх байдлаар үүсдэг бөгөөд тухайн биед сөргөөр нөлөөлдөг

 • В. Ихэнх амьд биед явагддаг дээрх үзэгдэл нь удамшлын шинэ хоршил үүсгэдэг

 • C. Ихэнх мутаци зураг дээрх байдлаар үүсэх бөгөөд амьд биед эерэг нөлөө үзүүлнэ

 • D. Ихэнх амьд биед явагддаг мутациуд шинэ шинж тэмдгийн хоршил үүсгэдэг

Оноо: 1

Serena has got _________Grand Slam titles than Venus.

 • A.more

 • B.many

 • C.a lot of

 • D.all

Оноо: 1

Банкны хадгаламжийн 1 жилийн хүү 8% бол 200 000 төгрөгийг 2 жилийн хугацаатай хадгалуулбал хэдэн төгрөг болох вэ? /хүүгийн хүүг тооцохгүй/

 • А. 200160

 • B. 216000

 • C. 232000

 • D. 250000

Оноо: 1

Дараах зурагт харуулсан үйл явцын тухай зөв дүгнэлт бол ..........................
 • A. Гаплоид хромосомууд мэдээлэл солилцох үзэгдэл

 • B. Гаплоид хромосомууд дээрх генүүд ижил локуст байрлах үзэгдэл

 • C. Хромосом ойртон нийлж мэдээлэл солилцох үйл явцыг нөхцөлдүүлэх үе

 • D. Хромосом ойртон нийлж ижил генээ солилцох үзэгдэл

Оноо: 1

Nomun is __________at science than Saran.

 • A.good

 • B.better

 • C.the best

 • D. well

Оноо: 1

Хоёр тооны ялгавар 38.7 байв. Нэгдүгээр тооны бүхлийн цэгийг 1 оронгоор хойшлуулбал хоёрдугаар тоо нь үүснэ. Нэгдүгээр тоог олоорой.

 • А. 3.87

 • B. 4.3

 • C. 387

 • D. 430

Оноо: 1

Дараах зурагт мейоз хуваагдлын профаз 1 үед явагддаг өвөрмөц үйл явцыг харуулжээ. Энэ үйл явцыг зөв тайлбар аль нь вэ? • A. Гомологи хромосомууд ойртон нийлж чагт үүсгэн мэдээлэл солицоход бэлэн болох

 • B. Гомологи хромосом ойртон нийлж хэсэг хугацааны дараа чагт хэсгээр тасрах

 • C. Гомологи хромосомууд чагт үүсгэн хэсэг хугацааны дараа инверси мутацид орно

 • D. Гомологи хромосомууд чагт үүсгэн генийн тоог нэмэгдүүлнэ

Оноо: 1

Хоёр тооны ялгавар 48.6 байв. Хоёрдугаар тооны бүхлийн цэгийг 1 оронгоор хойшлуулбал нэгдүгээр тоо нь үүснэ. Нэгдүгээр тоог олоорой.

 • А. 5.4

 • B. 54

 • C. 486

 • D. 540

Оноо: 1

They ________returned home by Sunday evening.

 • A.will return

 • B.will be returning

 • C.will be returned

 • D. will have returned

Оноо: 1

Дараах зургийг ажиглан зөв дүгнэлтийг хийнэ үү.
 • A. Гомологи хромосомууд митоз хуваагдалд ороход бэлэн болсон

 • B. Коньюгаци явагдаж байна

 • C. Хиазм үүсгэх үйл явц явагдсан байна

 • D. Бивалент хромосом үүсгэх үйл явц

Оноо: 1

By the end of this year, I __________as a teacher for 30 years.

 • A.will work

 • B.will have been working

 • C.will be working

 • D.will have worked

Оноо: 1

Mongolian National festival “Naadam” __________in July, 11th and 12th.

 • A.celebrate

 • B.celebrating

 • C.is celebrated

 • D.celebrates

Нийт: 15508