• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Газарзүйн зураг дээр аль нь тэмдэглэгддэг вэ?

 • A. Жи пи эс / GPS /

 • B. Агаараас авсан фото зураг

 • C. Аялалын төсөв

 • D. Масштаб

Оноо: 2

Зургийг ажиглаарай.

а. Дараах хаяалбаруудын огтлолын өндрийг тооцож гаргана уу?

б.М цэг ямар өндөрт оршиж байна вэ? тооцоолоорой

Оноо: 2

Зургийг ажиглаарай.
а.Доорх хаяалбар шугамаар дүрслэгдсэн уулын А ба Б хажуугийн аль нь налуу вэ?

б.Яагаад ? налуу гэж сонгосон шалтгаанаа тайлбарлана уу ? .......

Оноо: 2

Диаграммыг ажиглаарай. а .Онуудыг харьцуулж, хамгийн их хүн амын өсөлттэй байсан оныг тодорхойлно уу.

б. Диаграммд хэдэн жилийн үзүүлэлтийг харуулсан байна вэ?

Оноо: 2

Зургийг ажиглаарай

а.Хаялбарын огтлолын өндрийг олоорой.

б. Доорхи хаяалбар шугамаар дүрслэгдсэн уулын Хойд, зүүн тал хоёрын алинаар нь явбал эгц байх вэ?

Оноо: 2

Зурагт монгол орны ойн сангийн 2015 оны бүтцийг харуулжээ.

а. Дүрслэлийн ямар аргыг ашигласан байна вэ? .....................................

б. Хамгийн их хувийг юу эзэлж байна вэ? ................................................

Оноо: 1

Дараах график диаграммыг ажиглан хүн амын өсөлтийг харуулсан хэмжээсийг зөв сонгоно уу?

 • A. 1000

 • B. 100

 • C. 10

 • D. 0.1

Оноо: 1

Хүн амын өсөлтийн хувийг харуулсан хэмжээсийг зөв сонгоно уу?

 • A. 1,43

 • B. 1,26

 • C. 1,18

 • D. 0,1

Оноо: 1

Дээрх графикийг ажиглан хүн амын өсөлт хамгийн өндөр байсан оныг сонгоно уу?

 • A. 2010

 • B. 2011

 • C. 2012

 • D. 2013

Оноо: 1

Бөхөнгийн тархалтын зургийг газарзүйн зурагт тэмдэглэвэл зурагзүйн дүрслэлийн ямар аргыг ашиглах нь тохиромжтой вэ?

 • A. Хөдөлгөөнт шугам

 • B. Ареалын арга

 • C. Тусгаг

 • D. Масштаб

Оноо: 1

Газарзүйн зургийг агуулгаар нь ерөнхий ба сэдэвчилсэн зураг хэмээн ангилах ба ерөнхий газарзүйн зургийг сонгоно уу? орно..

 • A. Ургамал, Амьтны тархалтын зураг

 • B. Ашигт малтмалын зураг

 • C. Рашааны зураг

 • D. Дэлхийн ерөнхий физик газарзүйн зураг

Оноо: 1

Газарзүйн зургийг агуулгаар нь ерөнхий ба сэдэвчилсэн зураг хэмээн ангилах ба сэдэвчилсэн газарзүйн зургийг сонгоно уу?

 • A. Дэлхийн улс төрийн зураг

 • B. Ашигт малтмалын зураг

 • C. Дэлхийн ерөнхий физик газарзүйн зураг

 • D. Эдийн засгийн зураг

Оноо: 2

Монгол орны газрын гадарга нь дунджаар дтд 1580 м өндөр бөгөөд нутгийн зүүн хэсгийг физик газарзүйн зурагт ихэвчлэн цайвар шаргал өнгөөр тэмдэглэдэг.

а.Монгол орны дорнод хэсгийг газарзүйн зурагт цайвар шаргал өнгөөр тэмдэглэдгийн учрыг тайлбарлан бичнэ үү?
б.Монгол оны физик газарзүйн зурагт ногоон өнгөөр тэмдэглэдэг газар бий юу ? Учрыг баримтаар нотлоно уу?

Оноо: 2

Дараах график диаграммыг ажиглаарай.

а. Хүн амын өсөлтийн тоон үзүүлэлтийг ажиглан дүгнэн бичнэ үү?

б.Хүн амын өсөлтийн цаашдын хандлагыг тодорхойлон шалтгааныг тайлбарлаарай.

Оноо: 2

Зурагт 1000 аас дээш малтай өрхийн тоог харуулжээ.

a.Ямар аймгуудад хамгийн олон мянгат малчин байна вэ?

б. Яагаад эдгээр аймгуудад бусдаас илүү олон мянгат малчид байгаа учрын байгалийн нөөцтэй нь холбон тайлбарлана уу?

Оноо: 2

Монгол орон байр зүйн торлолын 45-50 –р багананд оршдог бол дараах даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

а. Яагаад 45-50 багананд оршдогийн учрыг тайлбарлана уу? .........................................

б. Нийт хэдэн багананд багтан зурагддагийг тооцно уу?

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай. Зурагт ямар үзэгдлийг харуулсныг сонгоно уу ?

 • A. Тэргэл сарны харагдах байдал

 • B. Нар хиртэлт

 • C. Солир унах

 • D. Галактикийн харагдах байдал.

Оноо: 1

Аргын тооллыг юунд үндэслэн зохиодгийг сонгоно уу ?

 • A. Дэлхий нарыг тойрох хөдөлгөөн

 • B. Сар дэлхийг тойрох хөдөлгөөн

 • C. Дэлхий тэнхлэгээ тойрох хөдөлгөөн

 • D. Сар тэнхлэгээ тойрох хөдөлгөөн

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад зурагт хэдий үеийн сарыг харуулсныг сонгоно уу?

 • A. Сарын сүүл үе

 • B. Сарын эхэн үе

 • C. Сарын дунд үе

 • D. Битүүнд

Оноо: 1

Сар дэлхийг тойрох хөдөлгөөний үр дүнг ашиглан ямар тоолол хэрэглэдгийг сонгоно уу?

 • A. Билгийн тоолол

 • B. Аргын тоолол

 • C. Христийн тоолол

 • D. Мая –н тоолол

Нийт: 16693