• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Зургийг ажиглаарай.Энэ зураг хамрах нутгаараа ямар ангилалд багтах шалтгааныг тайлбарлан бичнэ үү?

Оноо: 2

Зүүн уртрагийн 170 градуст даваа гариг болж байгаа бол Баруун уртагийн 170 градуст ямар гариг болж байх вэ ? Тооцоолоорой.

Оноо: 1

Дараах сонголтуудаас өдөр шөнө тэнцдэг үеийг нь сонгоно уу?

 • A. Мэлхийн зам дээр нар эгц тусах

 • B. Матрын зам дээр нар эгц тусах

 • C. Экватор дээр нар эгц тусах

 • D. ӨӨ ийн 20 градуст нар эгц тусах

Оноо: 1

Буд гариг 59 хоногт тэнхлэгээ нэг бүтэн эргэж байгааг юу гэдэг вэ?

 • A. Жил

 • B. Сар

 • C. Хоног

 • D. Цаг

Оноо: 1

Билгийн тооллоор яагаад илүү сарыг нэмж тооцдог вэ?

 • A. Аргын тоолол, билгийн тоолол хоёр зөрдөг.

 • B. Дэлхий нарыг 365 хоногт тойрдог.

 • C. Дэлхийн дагуул сар учраас

 • D. Дэлхий наран талаасаа 3 дахь гариг

Оноо: 2

Монголчууд бид 12 сарын 31-нд шинэ жилийн баяр тэмдэглэдэг атлаа хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгэнд дахин шинэ жил гарсан гэж тэмдэглэдгийн учрыг тайлбарлана уу.

Оноо: 2

Хойд өргөргийн 480-т 3 сарын 21-ны өдөр нарны өндөр хэд байх вэ? Бодолтоо тайлбарлан бичээрэй.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Оноо: 2

Хичээлийн шинэ жил эхэлснээс хойш хэд хоногийн дараа намрын өдөр шөнө тэнцдэг вэ? Тооцоолон бичнэ үү?

Оноо: 1

Ажил эрхэлж байгаа хүн ам болон хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тооны нийлбэрээр юуг тодорхойлдог вэ?

 • A. хөдөлмөрийн насны хүн

 • B. Ажиллах хүч

 • C. Ажилгүйдэл

 • D. Хүн амын шилжилт

Оноо: 1

Дараах насны ангиллаас хөдөлмөрийн насыг нь сонгоно уу?

 • A. 15 нас

 • B. 45 нас

 • C. 70 нас

 • D. 75 нас

Оноо: 1

1994 онд УИХ –аас баталсан “ Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай” хуулинд хотын хүн амыг хэд гэж заадаг вэ?

 • A. 45000 аас доошгүй

 • B. 35000 аас доошгүй

 • C. 25000 аас доошгүй

 • D. 15000 аас доошгүй

Оноо: 2

Дараах түлхүүр үгүүдийг ашиглан, хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинг хэрхэн олохыг томьёолно уу?

Түлхүүр үг: эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам, ажиллагсдын тоо, хувь

Оноо: 2

Дараах түлхүүр үгүүдийг ашиглан, ажилгүйдлын түвшинг хэрхэн олохыг томьёолно уу?

Түлхүүр үг: эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам, ажилгүйчүүдийн тоо

Оноо: 2

Дорнод аймаг нь 82300 км2 газар нутагтай бөгөөд 56600 хүн ам оршин суудаг бол хүн амын нягтшилыг тооцож олно уу?

Оноо: 1

Монгол орны уур амьсгалын онцлогийг сонгоно уу?

 • A. Чийглэг халуун

 • B. Эх газрын эрс тэс

 • C. Хуурай

 • D. Хүйтэн

Оноо: 1

Цаг агаарыг тодорхойлдог үзүүлэлтийг нь сонгоно уу?

 • A. Ургамалжилт

 • B. Ойн тархалт

 • C. Агаарын даралт

 • D. Цэвдэг

Оноо: 1

Дулаан орны агаарын масс,сэрүүн орны агаарын массаас юугаараа ялгаатай болохыг сонгоно уу?

 • A. Далайн хүйтэн урсгал

 • B. Далайн дулаан урсгал

 • C. Чийгшил

 • D. Хөрсний ялзмаг

Оноо: 1

Доорх өгөгдлүүдээс уур амьсгал бүрэлдэхэд нөлөөлдөг хүчин зүйлийг сонгоно уу.

 • A. Ургамал

 • B. Далай тэнгис

 • C. Амьтан

 • D. Гадаргын ус

Оноо: 2

Зуны улиралд монгол оронд тогтдог агаарын массын шинж чанарыг тэмдэглэн нэрлэнэ үү?

Оноо: 2

Өвлийн улиралд монгол оронд ямар агаарын масс тогтдог вэ? Шинж чанарыг нь тодорхойлон бичнэ үү?

Нийт: 16693