Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

The opening ceremony of this stadium ___________widely.

 • A.had organized

 • B.was organizing

 • C.was organized

 • D.organized

Оноо: 1

Нэг мужаан өдөрт 5 сандал, нөгөө мужаан нь 2 сандал хийдэг. Хоёр мужаан энэ бүтээмжээр 42 сандлыг хамтдаа хэдэн өдөрт хийж дуусгах вэ?

 • А. 3

 • B. 6

 • C. 21

 • D. 35

Оноо: 1

The tickets ________by the time we arrived.

 • A. had been sold

 • B.was sold

 • C.sold

 • D. had sold

Оноо: 1

Нэг мужаан өдөрт 5 сандал, нөгөө нь 3 сандал хийдэг. Хоёр мужаан энэ бүтээмжээр 32 сандлыг хамтдаа хэдэн хоногт хийж дуусгах вэ?

 • А. 2

 • B. 4

 • C. 16

 • D. 24

Оноо: 1

It’s too dark here because the electricity _________.

 • A.just went off

 • B.has just been off.

 • C. had just gone off

 • D. has just gone off.

Оноо: 1

Жолооч өдөрт 50 000 төгрөгөнд шатахуун авдаг. Шатахууны үнэ 2 дахин нэмэгдэх үед жолоочийн өдөрт худалдан авдаг шатахууны хэмжээ хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • А. 2 дахин нэмэгдэнэ.

 • B. 2 дахин багасна.

 • C. 20 хувиар багасна.

 • D. 20 хувиар нэмэгдэнэ

Оноо: 1

The exam papers ________ as soon as they finish doing all tasks.

 • A.will have checked

 • B.is checked

 • C. will check

 • D.will be checked

Оноо: 1

Амьсгалын гликолизын шат явагдах үед НАД -н хэмжээ багасах нь ямар үр дүнд хүргэх вэ? • A. Глюкозын задралаас үүсэн устөрөгчийн ионыг зөөх үйл ажиллагаа буурах

 • B. Үүсэх лактатын хэмжээ буурах

 • C. Үүсэх пируватын хэмжээ буурах

 • D. Тухайн шатанд үүсэх ГФА хэмжээ буурах

Оноо: 1

Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн дулаарлынулмаасмөнх цэвдэгхайлж байгаагаас Енисей мөрний урсац нэмэгдэх хандлагатай байгаа бөгөөд энэ үйл явцыг судлахад газарзүйн судалгааны аргуудаас аль нь ТОХИРОМЖГҮЙ вэ?

 • A. Ажиглалтын арга

 • B. Ярилцлагын арга

 • C. Газарзүйн мэдээллийн систем

 • D. Зайнаас тандан судлал

Оноо: 1

He said that he ___________ a toothache.

 • A. has got

 • B.had got

 • C.have got

 • D. having got

Оноо: 1

Нарны аймгийн гарагуудыг ерөнхий шинжээр нь зөв ангилсныг сонго.

 • A. Дэлхий төст ба Буд төст

 • B. Дэлхий төст ба Бархасбадь төст

 • C. Дэлхий төст ба Ангараг төст

 • D. Бархасбадь төст ба Тэнгэрийн ван төст

Оноо: 1

Gerel says that her father _________an engineer.

 • A.been

 • B.would

 • C.was

 • D.is

Оноо: 1

All students said that the exam tasks ______very difficult.

 • A.was

 • B.have been

 • C.had been

 • D. are

Оноо: 1

Далайн хаяа нутгаар хуурай газартай хил залган орших 200 м хүртэл гүн хэсгийг юу гэдэг вэ?

 • A. Далайн ургамал амьтнаар хомс бүс

 • B. Эх газрын тан буюу шельф

 • C. Гисографийн муруй

 • D. Далайн хотгор

Оноо: 1

Most students_________the teacher about their future plans.

 • A.tells

 • B.told

 • C.say

 • D.said

Оноо: 1

Нарны аймгийн гарагуудын нарнаас алслагдсан зайд ямар нэг хамаарал байгааг математик үндэслэлээр тайлбарласан эрдэмтэн хэн бэ?

 • A. Ю.Титус

 • B. Ж.Боде

 • C. И.Листинг

 • D. Эратосфен

Оноо: 1

My brother asked me _________I had seen the actor before.

 • A.whether

 • B.either

 • C.until

 • D.unless

Оноо: 1

Spending too much time _______the TV is bad for your eyes.

 • A.forward

 • B.above

 • C.in front of

 • D.on

Оноо: 1

The man was walking _________the river while his wife was swimming there.

 • A.against

 • B.over

 • C.along

 • D.below

Оноо: 1

Өгүүлбэрийг гүйцээ. 1 жилийн хугацаанд ...................................................

 • A. Сар дэлхийг нэр удаа бүтэн тойрно

 • B. Дэлхий нарыг нэг удаа бүтэн тойрно

 • C. Дэлхий өөрийн тэнхлэгээ нэг удаа бүтэн тойрно

 • D. Нар өөрийн тэнхлэгээ нэг удаа бүтэн тойрно

Нийт: 15508