• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Графикийг ажиглан төрөлт хамгийн бага байсан оныг сонгон,шалтгааныг тайлбарлана уу?

Оноо: 2

Зургийг ажиглан аль тивийн ямар улс болохыг өөрийн үгээр тайлбарлан бичнэ үү?

Оноо: 1

Гадаргын зургийг ажиглан Б үсгээр ямар өндрийг тэмдэглэсэн болохыг сонгоно уу?

 • A. Үнэмлэхүй өндөр

 • B. Харьцангуй өндөр

 • C. Огтлолын өндөр

 • D. Дундаж өндөр

Оноо: 1

Зургийг ажиглан А үсгээр ямар өндрийг тэмдэглэсэн болохыг сонгоно уу?

 • A. Үнэмлэхүй өндөр

 • B. Харьцангуй өндөр

 • C. Огтлолын өндөр

 • D. Дундаж өндөр

Оноо: 1

Хэнтийн нурууны ноён оргил Асралт хайрхан уул нь д.т.д.2800 м өндөрт оршдог бол гадаргын ерөнхий хэв шинжийн ангиллын алинд нь хамрагдах вэ?

 • A. Өндөр уулс

 • B. Дундаж өндөр уулс

 • C. Говь маягийн уулс

 • D. Цав толгод

Оноо: 1

Хангайн нурууны ноён оргил Отгон тэнгэр нь д.т.д.4021 м өндөрт оршдог бол гадаргын ерөнхий хэв шинжийн ангиллын алинд нь хамрагдах вэ?

 • A. Өндөр уулс

 • B. Дундаж өндөр уулс

 • C. Говь маягийн уулс

 • D. Цав толгод

Оноо: 2

Зургийг ажиглаад уулын аль талаас нь гарвал эгц болохыг тайлбарлаарай.

Оноо: 2

Хөрсний үе давхаргын зургийг ажиглан А үеийн онцлогийг тодорхойлон бичнэ үү?

Оноо: 2

Хөрсний үе давхаргын зургийг ажиглан С үе давхаргын онцлогийг тодорхойлон бичнэ үү?

Оноо: 2

Нүүрсний орд газрын зургийг ашиглан монгол орны хаагуур хүрэн нүүрс илүү их тархсан болохыг тодорхойлоорой. .......................................................................

Оноо: 1

Гадаргын геологийн гарал үүсэл, насыг тодорхойлоход ашигладаг үзүүлэлтийг сонгоно уу?

 • A. Ургамал амьтны тархалтын зураг

 • B. Чулуулаг дахь амьтан ургамлын үлдэгдэл

 • C. Календарь

 • D. Билгийн тоолол

Оноо: 1

Монгол орны ан амьтдыг нэн ховор, ховор элбэг гэж ангилдаг бол дараах амьтдаас говийн бүсэд амьдардаг нэн ховор ангиллын амьтдыг нь сонгоно уу?

 • A. Буга, чоно

 • B. Хүрэн баавгай, хүдэр

 • C. Мазаалай, хавтгай

 • D. Хандгай, гөрөөс

Оноо: 1

Олон улсын шим мандлын нөөц газарт бүртгэгдсэн газруудаас байгалийн цогцолборт газрыг нь сонгоно уу?

 • A. Богд хан уул

 • B. Монгол дагуур

 • C. Хустайн нуруу

 • D. Увс нуурын ай сав

Оноо: 1

Нуурын урсгалтай холбоотой үзүүлэлтийг нь сонгоно уу?

 • A. Галт уулын

 • B. Мөстлөгийн

 • C. Тектоник

 • D. Тогтмол

Оноо: 2

Монгол орны 2017 оны 8 сарын эхний үеийн хур тундасны хуваарилалтын зургийг ажиглан эдийн засгийн ямар бүсэд хур тунадас илүү их орсон болохыг тодорхойлно уу?

Оноо: 2

Нарын нийлмэл цацрагийн жилийн дундаж хэмжээ хаана хамгийн бага байгааг 2 оос доошгүй аймгаар жишээлэн тодорхойлно уу? ................................................................

Оноо: 2

Зургийг ажиглаарай. Нарны нийлмэл цацрагийн жилийн дунджийг өргөргөөр баримжаалан дүгнэнэ үү?

Оноо: 2

Зургийг ажиглаарай. Газарзүйн зурагт юуг харуулсан байгааг тайлбарлана уу?

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай. Монгол дагуурын болон Алтай Соёны эко бүсийг зурагзүйн ямар аргыг ашигласан байна вэ?

 • A. График

 • B. Диаграмм

 • C. Ижил шугамын арга

 • D. Ареалын арга

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай. Зүүн уртрагийн 960 –н уртрагийн дагуу оршиж байгаа аймгуудыг сонгоно уу?

 • A. Увс, Ховд

 • B. Говь-Алтай,Булган

 • C. Говь-Алтай,Завхан

 • D. Баян-Өлгий,Баянхонгор

Нийт: 16693