• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зүүн бүсийн хур тундасны жилийн нийлбэрийг харуулсан зурагнаас тунадасны нийлбэрийг ямар нэгжээр хэмжсэнийг сонгоно уу?

 • A. Км

 • B. Метр

 • C. Мм

 • D. См

Оноо: 2

Хур тундасны жилийн нийлбэрийн хэмжээг харуулсан зургийг ажиглан зурагзүйн торлолыг хэдэн градусаар хуваан зурсныг дүгнэн бичнэ үү?

Оноо: 2

Хур тунадасны жилийн нийлбэр хэмжээний зургийг ажиглаж монгол орны байгалийн ямар бүсэд хур тунадас илүү их орж байгааг дүгнэнэ үү? ......................................................................

Оноо: 2

Монгол орны хамгий нам цэг болох Хөх нуурын зургийг ажиглан юу өөрчлөгдсөнийг тодруулан шалтгааныг тайлбарлана уу?

Оноо: 1

Зургийг ажиглан матрынба мэлхийн замд байгаа ижил зүйлийг нь сонгоно уу?

 • A. Хоёулаа хойд өргөрөгт оршдог

 • B. Хоёулаа өмнөд өргөрөгт оршдог

 • C. Экватроос ижил зайд оршдог

 • D. Хойд туйлд ойрхон

Оноо: 1

Дэлхийн зургийг ажиглан шугаман хурд туйл дээр ямар байхыг тооцоолон сонгоно уу?

 • A. Хамгийн их

 • B. Хамгийн бага

 • C. Экватор дээрхээс их

 • D. туйлын цагираг дээрхээс их

Оноо: 1

Дэлхийн зургийг ажиглан монгол орон уур амьсгалын ямар бүсэд хамрагдахыг сонгоно уу?

 • A. Халуун

 • B. Дулаан

 • C. Сэрүүн

 • D. Хүйтэн

Оноо: 2

Монгол орны агаарын температурын жилийн дунджийн зургийг, хур тунадасны хуваарилалттай харьцуулан дүгнэнэ үү?

Оноо: 2

Монгол орны усны нөөцийн төрлүүдийг харьцуулан дүгнэнэ үү?

Оноо: 2

Монгол орны усны нөөцийн зургийг ажиглан,хамгийн их нөөцтэй газрыг тодруулан шалтгааныг нь тайлбарлана уу? .....................................................................

Оноо: 1

Дараахүзүүлэлтүүдийг ангилан аж үйлдвэрийн хөгжил байршилд нөлөөлөх нийгмийн хүчин зүйлийг сонгоно уу?

 • A. Газрын гадарга

 • B. Ашигт малтмал

 • C. Ажиллах хүч

 • D. Хур тунадас

Оноо: 1

Монгол орны хот тосгоны эрхзүйн байдлын тухай хуульд тосгоны хүн амын тоог 500-15000 гэж тогтоосноор монгол орон хэдэн хоттой байх боломжтой болгосон бэ?

 • A. 11

 • B. 16

 • C. 26

 • D. 31

Оноо: 1

Монгол орон засаг захиргааны хувиараар 21 аймагтай үүнээс өмнөх 1990 онтой харьцуулахад аймгуудын тоо хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг дүгнэнэ үү?

 • A. Аймгуудын тоо цөөрсөөр байгаа

 • B. Аймгуудын тоо нэмэгдэж байгаа

 • C. Аймгуудын тоо хэвээрээ байгаа

 • D. Сүүлийн удаа 5-р нэмэгдсэн

Оноо: 2

Хүн амын дундаж наслалтыг харуулсан диаграммд тэмдэглэгдсэн улсуудыг монгол оронтойгоо харьцуулан ажиглаж дүгнэнэ үү? ........................................................................

Оноо: 2

Канад улсын албан ёсны хэлэнд англи, франц хоёр хэл ордогийн учрыг тайлбарлана уу?

Оноо: 1

Номхон далайн ай савд багтах Онон гол дайран урсдаг аймгийг сонгоно уу?

 • A. Булган

 • B. Сүхбаатар

 • C. Дорноговь

 • D. Хэнтий

Оноо: 1

Номхон далайн ай савд багтах Хэрлэн гол дайран урсдаг аймгийг сонгоно уу?

 • A. Булган

 • B. Дорнод

 • C. Завхан

 • D. Баянхонгор

Оноо: 1

Голын уналыг тооцоолоход шаардлагатай үзүүлэлтийн нэрийг сонгоно уу?

 • A. Голын эх авсан цэгийн өндөр

 • B. Гол дээр сонгож авсан хоёр цэг.

 • C. Голын урт

 • D. Голын өргөн

Оноо: 2

Хүснэгтэн мэдээллийг ашиглан ай савуудын эзлэх талбайг харьцуулан дүгнэнэ үү?

Оноо: 2

Хүснэгтэнд байгаа мэдээллийг ашиглан, талбай, урсацын эзлэх хувь багатайг нь сонгоно уу ?

Нийт: 16693