• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Хүснэгтийг ажиглан нууруудын гүн талбайн хэмжээг харьцуулан дүгнэнэ үү?

Оноо: 2

Дараах таван нуурын ялгагдах онцлогийг нь бичнэ үү? .......................................................................

Хөвсгөл, Уран тогоо, Сангийн далай, Толбо, Гэгээ

Оноо: 1

Цаг агаар шинжих уламжлалт аргаас тэнгэр муухайрах шинжийг нь сонгоно уу?

 • A. Нар жаргах үед тэнгэрийн хаяа улайх

 • B. Манан газарт бууж шингэх

 • C. Алтан хараацай дээгүүр нисэх

 • D. Мал саравчиндаа хоргодох

Оноо: 1

Цаг агаар шинжих уламжлалт аргаас тэнгэр муухайрах шинжийг нь сонгоно уу?

 • A. Нар жаргах үед тэнгэрийн хаяа улайх

 • B. Манан газарт бууж шингэх

 • C. Алтан хараацай дээгүүр нисэх

 • D. Нар сар хүрээтэх

Оноо: 1

Цаг агаар шинжих уламжлалт аргаас улирал хатуу болох шинжийг нь сонгоно уу?

 • A. Шувууд буцахдаа доогуур нисэх

 • B. Үхэр оготоно хөеөгөө бага хураах

 • C. Намар од тод гялалзаж байвал

 • D. Модны навч хурдан хагдарвал

Оноо: 2

Эдийн засгийн төвийн бүсийн 15-аас дээш насны ажиллагсдыг эдийн засгийн салбараар харуулжээ.Боловсруулах үйлдвэр, ХАА –н салбар хоёрт ажиллагсдыг харьцуулан дүгнэнэ үү?

Оноо: 2

Дасгалын зурагт тэмдэглэгдсэн аймаг эдийн засгийн ямар бүсэд хамрагдах вэ? Тус бүсийн тулгуур төв хотыг тэмдэглэгдсэн аймагтай холбон тайлбарлана уу? .....................................................................

Оноо: 2

Зургийг ажиглаарай. Эдийн засгийн аль бүс, ямар салбартай холбоотой болохыг дүгнэн бичээрэй.

Оноо: 2

Зургийг ажиглаарай. Эдийн засгийн аль бүс, ямар салбартай холбоотой болохыг дүгнэн бичээрэй. ...................................................................

Оноо: 2

Зургийг ажиглаарай. Газар хөдлөлтийн голомтын тархалт ямар зүй тогтолтой байгааг ажиглан бичээрэй. .....................................................................

Оноо: 2

Зургийг ажиглаарай. Японболон Индонез орчимд газар хөдлөлт илүү их тохиолддогийн учрыг тайлбарлан дүгнээрэй.

Оноо: 1

Дараах дөрвөн өнцөгтийн мэдэгдэхгүй байгаа өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • А. 90°    

 • В. 70°  

 • С. 110°        

 •  D. 180°

Оноо: 2

Өгсөн хоёр графикийн огтлолцлын цэгүүдийн абсцисснь аль тэгшитгэлийн шийд болох вэ?

 • A. x^{2}-4x-3=x-2

 • B. x^{2}-4x+3=x-2

 • C. x^{2}-4x-3=2-x

 • D. x^{2}-4x+3=2-x

Оноо: 1

Талын урт нь 3 см ба 6 см байх тэгш өнцөгтийг 2 квадрат болгон хуваав. Үүссэнквадратуудын периметрийн нийлбэр хэд байх вэ?

 • А. 9 см      

 • В. 12 см      

 •  C. 18 см       

 • D. 24 см

Оноо: 1

Талуудын урт нь 5 см ба 10 см байх тэгш өнцөгтийг хоёр квадратад хуваав. Үүссэн нэг квадратын периметрийг ол.

 • А. 15 см       

 • В.  25 см   

 • C. 20 см      

 • D. 30 см

Оноо: 1

f(x)=3x^{2}-5x функцийн f(-3) утгыг ол

 • А. – 42                       

 • B. 42                         

 • C. 15                         

 • D. 39   

Оноо: 1

Гурвалжны талууд нь дараалсан гурван натурал сондгой тоо ба хамгийн их нь 17 бол периметрийг нь ол.

 • А. 28             

 • B. 45     

 • C. 51 

 • D. 57

Оноо: 1

f(x)=-2x^{2}+5x функцийнf(-4)утгыг ол.

 • А. – 36                  

 • B. 52                           

 • C. – 52                    

 • D. – 4  

Оноо: 1

Гурвалжны талууд дараалсан гурван натурал тэгш тоо ба хамгийн бага нь 40 бол периметрийг ол.

 • А. 82  

 •  В. 84      

 • С. 86        

 • D.126

Оноо: 1

Квадратын талбай 64 кв.см. Энэ квадраттай ижил хүрээний урттай тэгш өнцөгтийн урт ба өргөний зөрөө нь 2 см бол талбай хэд вэ?

 •  А. 48 кв.см  

 • B. 63 кв.см      

 • C. 64 кв.см   

 • D. 72 кв.см

Нийт: 16693