• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

f(x)=5x-2функц өгчээ. f^{-1}(-3) утгыг ол.

 • А. -\frac{1}{5}

 • B. 1                                 

 • C. – 17       

 • D. \frac{1}{5}

Оноо: 1

Дөрвөн өнцөгтийн эсрэг хоёр өнцгүүд тэнцүү 60º, дөрвөн талын урт ижил бол энэ ямар дүрс вэ?

 • А. Трапец       

 • В. Параллелограмм

 • С. Квадрат        

 • D. Ромбо

Оноо: 1

f(x)=4x+3 функц өгчээ.f^{-1}(-5) утгыг ол.

 • A. -\frac{1}{4}

 • B. \frac{1}{2}

 • C. –17

 • D. –2

Оноо: 1

Эсрэг талууд нь харилцан параллель байх дөрвөн өнцөгтийн эсрэг өнцгүүд нь ямар байх вэ?

 • А. тэнцүү биш     

 • В.тэнцүү    

 • С. тэнцүү  талт

 • D. тэгш өнцөгт

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн периметр 20 см ба урт нь 4 см бол өргөнийг ол.

 • А. 16 см         

 • B. 8 см   

 • C. 6 см       

 • D. 12 см

Оноо: 2

2x^{2}-5x-3=0 тэгшитгэлийн шийдүүдийн нийлбэрийг ол.

 • A.  \frac{7}{2}

 • B.  \frac{5}{2}

 • C.  3

 • D.  2

Оноо: 1

Дөрвөн өнцөгтийн хоёр өнцгийн хэмжээ тэнцүү 90oба нөгөө хоёр өнцөг нь 5:13 харьцаагаар хуваагдсан бол уул хоёр өнцгийн хэмжээг ол.

 •   А. 22.5°; 157.5° 

 •  В. 50°; 130°   

 •  С. 80°; 100° 

 • D. 5°;85°

Оноо: 1

Дараах функцийн өгсөн цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэл аль нь вэ?

y=x^{\frac{3}{2}}, x_{0}=1

 • A. y=-1.5x-0.5  

 • B. y=-1.5x+0.5   

 • C. y=1.5x-0.5   

 • D. y=1.5x+0.5

Оноо: 2

2x^{2}-5x+3=0 тэгшитгэлийн шийдүүдийн нийлбэрийг ол

 • A. \frac{5}{2}

 • B. \frac{3}{2}

 • C. \frac{7}{2}

 • D. 3

Оноо: 1

Гурвалжны нэг өнцөг нь 30°, нөгөө хоёр өнцөг нь 6:9 харьцаагаар хуваагдсан бол уул хоёр өнцгийн хэмжээг ол.

 • А. 15°; 135°   

 • В. 30°; 90°  

 • С. 60°; 90°     

 • D. 50°; 100°

Оноо: 1

(–2;3)ба (3;1)цэгүүдийг дайрдаг шулууны налалтыг ол.

 • A. -\frac{1}{5}

 • B. \frac{1}{5}

 • C. -\frac{2}{5}

 • D. \frac{2}{5}

Оноо: 1

Зөв таван өнцөгтийн тал зөв найман өнцөгтийн талтай тэнцүү байв. Зөв таван өнцөгтийн хүрээний урт 13 см бол зөв найман өнцөгтийн хүрээний уртыг олоорой.

 • А. 6.5 см     

 • В. 8 см      

 • С. 20.8 см   

 • D. 104 см

Оноо: 1

Дэлгэмэл өнцгийг 4 : 5 харьцаатай хуваахад үүссэн хурц өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • А. 180о           

 •  В. 100о                 

 • С. 90о        

 • D. 80о

Оноо: 1

(–1; 2) ба (3; –1)цэгүүдийг дайрдаг шулууны налалтыг ол.

 • A. \frac{1}{3} 

 • B.  \frac{1}{4}       

 • C. \frac{3}{4}

 • D. -\frac{3}{4}

Оноо: 1

Зураг дээрх АЕ хэрчмийн дундаж цэг В, ВЕ хэрчмийн дундаж цэг D, ВD хэрчмийн дундаж цэг С бол 60 гэсэн утга аль хэрчим дээр орших вэ?

 • А. АВ  

 • В.ВС         

 • С.CD       

 • D.DE

Оноо: 1

Машин чигээрээ 7 м яваад зогсов. Ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ?

 • А. Эргүүлэлт       

 • В. Зөөлт      

 • C. Ухрах        

 • D. Зогсох

Оноо: 1

Дараах функцийн өгсөн цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэл аль нь вэ?

y=-x^{5},x_{0}=1

 • A. y=-5x-4        

 • B. y=-5x+4        

 • C.   y=-5x-4  

 • D.  y=5x+4

Оноо: 1

\int_{\frac{\pi }{6}}^{\frac{\pi }{3}}sinxdx=?

 • A. \frac{2-\sqrt3}{2}    

 • B.  \frac{\sqrt{3}-\sqrt2}{2}       

 • C.   \frac{\sqrt{3}-1}{2}      

 • D. \frac{\sqrt{2}-1}{2}

Оноо: 1

Өгөгдсөн гурвалжныг хэвтээ чигт аль гурвалжинд параллелиар зөөсөн байна вэ?

 • А. 1       

 • В. 2  

 • С. 3        

 • D. 4

Оноо: 1

Дараах функцийн өгсөн цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэл аль нь вэ?

y=e^{x},x_{0}=0

 • A. y=-x-1          

 • B. y=-x+1          

 • C. y=x-1          

 • D. y=x+1

Нийт: 16693