• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Шар гурвалжинг аль гурвалжинд цагийн зүүний дагуу 90°-аар эргүүлсэн байна вэ?

 • А. 1                 

 • В. 2       

 • С. 3     

 • D. 4

Оноо: 2

\frac{5y}{2x}=3 бол \frac{x^{2}-3x}{5xy-15y} илэрхийллийн утгыг ол.

 • A. \frac{1}{6}   

 • B. \frac{1}{30} 

 • B. \frac{1}{5}  

 • C. \frac{1}{25}

Оноо: 1

Дараах функцийн өгсөн цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэл аль нь вэ?

y=sinx,x_{0}=\pi

 • A. y=-x-\pi  

 • B. y=-x+\pi   

 • C. y=x-\pi   

 • D. y=x+\pi 

Оноо: 1

Өгөгдсөн гурвалжныг тэгш хэмийн хувиргалтаар хувиргасан аль нь вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 2

\frac{3x}{2y}=2 бол\frac{y^{2}-7y}{3xy-21x} илэрхийллийн утгыг ол

 • A. \frac{1}{7} 

 • B.  \frac{1}{4}  .

 • C.  \frac{1}{12}   

 • D. \frac{1}{28}

Оноо: 1

Дараах биетүүдийн талсын тоо хэд вэ?

а.б.

 • А. а-6; б-4   

 • В. а-6; б-3     

 •  С. а-8; б-6     

 • D. а-3; б-8

Оноо: 1

20=5+x тэгшитгэл бод.

 • A. 15            

 • B. -1.5      

 • C. 25                   

 • D. -25

Оноо: 1

Өдрийн 13:00 цаг болж байв. 30 минутын дараа цагийн ба минутын зүүний хооронд хэдэн градусын ямар өнцөг үүсгэх вэ?

 • А. 90°-ын тэгш өнцөг      

 • В.180°-ын дэлгэмэл өнцөг           

 • С. 45°-ын хурц өнцөг              

 • D. 135°-ын мохоо өнцөг

Оноо: 1

Дараах функцийн өгсөн цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэл аль нь вэ?

y=tgx,x_{0}=\pi

 • A. y=-x-\pi  

 • B. y=-x+\pi   

 • C. y=x-\pi    

 • D. y=x+\pi

Оноо: 1

y-17=19тэгшитгэл бод.

 • A. 36              

 • B. 2             

 • C.15                   

 • D. -36

Оноо: 2

Хоёр хотын хоорондох зай 300 км. 1:5000000 масштабтай газрын зураг дээр энэ зайг ямар хэмжээтэй зурах вэ?

Оноо: 2

4x^{2}-12xy+9y^{2}-16 олон гишүүнтийг үржигдэхүүн болгон задал.

 • A. \left ( 2x-3y-4 \right )\left ( 2x+3y+4 \right )

 • B. \left ( 2x-3y-4 \right )\left ( 2x-3y+4 \right )

 • C. \left ( 2x+3y-4 \right )\left ( 2x-3y+4 \right )

 •  D. \left ( 3y-2x-4 \right )\left ( 3y+2x+4 \right )

Оноо: 3

Улаанбаатар хотоос Цэцэрлэг хот хүртэлх 400 км замыг газрын зураг дээр 20 см урттай зурагдсан бол энэ газрын зургийн масштабыг олоорой.

Оноо: 1

\frac{1}{3}x-3=-3 тэгшитгэл бод.

 • A. 0            

 • B. -18   

 • C.18                   

 • D. 2

Оноо: 3

Квадратын периметр нь 460 м бол талбайн \frac{3}{5} хэсэг нь ямар хэмжээтэй байх вэ?

Оноо: 2

2 см ирмэгтэй кубын дэлгээсийг зурж, эзлэхүүнийг олоорой

Оноо: 1

f(x)=-7x+11 функцийн f(-2)утгыг ол.

 • A. 25

 • B. 4

 • C. –4

 • D. –25

Оноо: 1

2m=1-m тэгшитгэл бод.

 • A. \frac{1}{3}              

 • B. 2            

 • C. 1                   

 • D. 3

Оноо: 1

\int_{1}^{e^{2}}\frac{1}{x}dx интегралыг бод.

 • A. 1    

 • B. lne2  

 • C. 2   

 • D. 2lne-1

Оноо: 1

\frac{2}{x}=3тэгшитгэл бод.

 • A. \frac{2}{3}            

 • B. 6                

 • C. \frac{3}{2}                    

 • D. 1

Нийт: 16693