• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Ямар биеийн дэлгээс вэ?

Оноо: 1

(x+2)(x – 9) = 0 тэгшитгэл бод.

 • A. (-2; 9)       

 • B. 2                

 • C. -9             

 • D. (-9; 2)

Оноо: 4

Өнцгийг нэрлээд, цагийг зөв харгалзуулаарай.

Оноо: 1

| x-7| = 5 модультай тэгшитгэл бод.

 • A. (12;2)       

 • B. -1              

 • C. -13            

 • D. (-13;-1)

Оноо: 2

Өгсөн гурвалжинг босоо тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэйгээр хувиргаарай.

Оноо: 1

\left ( \frac{1}{6} \right )^{3x-2}> \left ( \frac{1}{36} \right )^{4-x}тэнцэтгэл бишийн шийдийг ол.

 • А. \left ( -\infty ;-2 \right )                     

 • B. \left ( 2;\infty \right )

 • C. \left (-\infty;2 \right )      

 • D. \left (-2;\infty \right )

Оноо: 2

\int_{0}^{\frac{\pi }{3}}\frac{1}{cos^{2}x}dx интегралыг бод.

 • A.  -\sqrt{3}      

 • B.    0      

 • C.  \frac{\sqrt{3}}{3}  

 • D.  \sqrt{3}

Оноо: 1

-3(x-1)\geq -6 тэнцэтгэл бишийн шийдийг ол.

 • A. ]-\infty ;3]      

 • B. [3;\infty [         

 • C. ]-\infty ;1]      

 • D. [1;\infty [

Оноо: 1

Дараах зураг дээр дүрслэгдсэн хэсэг газрын талбайг олоорой. (Хэмжээ метрээр өгөгдсөн)

 • А. 17600 м.кв    

 •  В. 18800 м.кв   

 • С. 1200 м.кв      

 • D. 16400 м.кв

Оноо: 1

4^{x}=8 илтгэгч тэгшитгэл бод.

 • A. 1.5             

 • B. 4           

 • C. 2              

 • D. 3

Оноо: 1

\left ( \frac{1}{16} \right )^{3x+2}> \left ( \frac{1}{4} \right )^{-3-x}тэнцэтгэл бишийн шийдийг ол.

 • А. \left ( -\infty ;2 \right )

 • B. \left ( -\infty ;-2 \right )

 • C. \left ( -\infty ;1 \right )

 • D. \left ( -\infty ;-1 \right )

Оноо: 1

\frac{3}{x+3}-\frac{1}{x-3}=\frac{2}{x^{2}-9} рационал тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 7                           

 • B. 6                           

 • C. 10                        

 • D. 12

Оноо: 1

\int_{\frac{\pi }{6}}^{\frac{\pi }{4}}cosxdx=?

 • A. \frac{2-\sqrt{3}}{2}                

 • B. \frac{\sqrt{3}-\sqrt{3}}{2}     

 • C. \frac{\sqrt{3}-{1}}{2}       

 • D. \frac{\sqrt{2}-{1}}{2}

Оноо: 1

9^{x}> 81 илтгэгч тэнцэтгэл бишийн шийдийг ол.

 • A. ]2;\infty [         

 • B. ]\infty;2 [          

 • C. [2;\infty [        

 • D. ]-\infty ;2]

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн периметр нь 74 см бөгөөд, талуудын нэг нь 17 см бол урт өргөний зөрүү хэд вэ?

 • А. 3       

 • В.24      

 • С. 40      

 • D. 48

Оноо: 1

6^{x}=216илтгэгч тэгшитгэл бод.

 • A. 3            

 • B. 2           

 • C. -3             

 • D. -2

Оноо: 1

\frac{3}{x-4}-\frac{9}{x^{2}-16}=\frac{2}{x+4} рационал тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А.  2.2                    

 • B. – 11                       

 • C. – 10                     

 • D. – 5  

Оноо: 1

log_{2}x=6 логарифм тэгшитгэл бод.

 • A. 64            

 • B. -6          

 • C. 32             

 • D. 3

Оноо: 1

f(x)=3cos2x, \quad f{}'(\frac{\pi}{4})=?

 • А.6          

 • B.-6               

 • C. 3\sqrt{2}

 • D.  -3\sqrt{2}

Оноо: 1

t^{4}=256тэгшитгэл бод.

 • A. (-4;4)            

 • B. 4             

 • C. -4                 

 • D. 16

Нийт: 16693