• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Цагийн зүүний дагуу 90°-аар эргүүлсэн эргүүлэлт аль нь вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 2

\frac{2x}{x+5}-\frac{x}{x-5}=\frac{16}{x^{2}-25} рационал тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. – 1 ба 15 

 • B. 15 ба 1                  

 • C. – 1 ба 16              

 • D. 1 ба 16

Оноо: 1

y=-3бол (y-2)(y+2) илэрхийллийн утгыг ол.

 • A. 5            

 • B. -5             

 • C. 1                  

 • D. 10

Оноо: 1

y=log_{3}2x, \quad y{}'=?

 • A. \frac{1}{xln3}         

 • B. \frac{2}{xln3}          

 • C. \frac{1}{2xln3}       

 • D. \frac{ln3}{x}

Оноо: 1

Дараах дэлгээсүүдийн аль нь гурвалжин призмийн дэлгээс вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

y=3^{2x}, \quad y{}'=?

 • A. 3^{2x}ln3   

 • B. 3^{2x}ln9

 • C.  2\cdot3^{2x}        

 • D.  6^{2x}ln3

Оноо: 1

Дараах дэлгээсүүдийн аль нь тэгш өнцөгт параллелипипедийн дэлгээс вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 2

\frac{3x}{x-2}-\frac{11}{x^{2}-4}=\frac{2x}{x+2} рационал тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А.  10 ба 1               

 • B. –10 ба 1            

 • C. 11 ба –1           

 • D. –11 ба 1

Оноо: 1

(-3x^{2}y^{4})^{3}илэрхийллийг хялбарчил.

 • A. -27x^{6}y^{12}            

 • B. -9x^{5}y^{7}           

 • C. 27x^{6}y^{12}                    

 • D. 9x^{5}y^{7}   

Оноо: 1

Аль хос тоо хоёул\left ( 2x-1 \right )^{2}-\left ( x-2 \right )^{2}=24тэгшитгэлийн шийд болох вэ?

 • А. – 3 ба 3               

 • B. – 3 ба 0  

 • C. 9 ба 1                  

 • D. 3 ба 0

Оноо: 1

Дараах дүрсүүдийн аль нь конус вэ?

 • A. 

 • B.  

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

(4x-3)(x-4)үйлдлийг гүйцэтгэ.

 • A. 4x^{2}-19x+12         

 • B. 4x^{2}-7         

 • C. 4x^{2}-12            

 • D. 4x^{2}-19x-12

Оноо: 1

y=x^4-8x^2+5функц хэдэн экстремумын цэгтэй вэ?

 • А.0        

 • B.1        

 • C.2       

 • D.3

Оноо: 1

Аль хос тоо хоёул\left ( 2x+1 \right )^{2}-\left ( x+2 \right )^{2}=9 тэгшитгэлийн шийд болох вэ?

 • А. – 2 ба 0

 • B. – 2 ба 2                 

 • C. 2 ба 0

 • D. 4 ба 1 

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн гурвалжны талбайн \frac{2}{6} хэдэн см.кв вэ?

 • А.8 кв.см      

 • B. 48 кв.см    

 • C. 18 кв.см      

 • D. 64 кв.см

Оноо: 1

А цэгийн координат аль нь вэ?

 • А. (1;2)        

 • B. (2; 1)      

 • C. (2; 2)        

 • D. (2;3)

Оноо: 1

Өгсөн А цэгийг 3 нэгжээр баруун гар тийш шилжүүлсэн зөөлтийн координат аль нь вэ?

 • А. (2;0) 

 • В. (5;2)     

 • С. (2;4)       

 • D. (0;2)

Оноо: 1

тэгшитгэлийнсистемийн шийдийг ол.

 • А. (2; 1)               

 • B. (1; –2)                    

 • C.(1; 2)                        

 • D.(2; –1) 

Оноо: 1

(a-b)(a^{2}+ab+b^{2}) үйлдлийг гүйцэтгэ.

 • A. a^{3}-b^{3}     

 • B. a^{3}+a^{2}b+ab^{2}    

 • C. a-a^{2}b-ab^{2}-b^{3}  

 • D. a^{3}+2a^{2}b+2ab^{2}-b^{3}

Оноо: 1

Дараах биетийн дэлгээс аль нь вэ?

 • A. 

 • B.

 • C.

 • D.

Нийт: 16693