Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

The airport is ________ my home. It takes only ten minutes to go there.

 • A.along

 • B.next

 • C.by

 • D. near

Оноо: 1

Хоосон зай байгаа хэсэгт араг ясны ямар хэсэг байгаа вэ? Нэрийг сонгоно уу.

 • А. гавал

 • B. гар

 • C. хөл

 • D. сүүж

Оноо: 1

Энэхүү хүчний нөлөөгөөр аливаа хөдөлж буй биеийн чиглэл дэлхийн хойд хагаст баруун гар тийш, өмнөд хагаст зүүн гар тийш хазайдаг. Ямар хүч вэ?

 • A. Хүндийн хүч

 • B. Кориолисын хүч

 • C. Дэлхийн татах хүч

 • D. Нарны татах хүч

Оноо: 1

The cowboy has never fallen _______the horse.

 • A.down

 • B.off

 • C.out of

 • D.from

Оноо: 1

Хаврын болон намрын тэнцлийн өдөр аль нь вэ?

 • A. 4 сарын 31 ба 6 сарын 21

 • B. 3 сарын 21 ба 8 сарын 22

 • C. 3 сарын 21 ба 9 сарын 23

 • D. 4 сарын 21 ба 6 сарын 21

Оноо: 1

Farmers keep on working outside _________the bad weather.

 • A.despite

 • B.however

 • C.although

 • D.but

Оноо: 1

. If Mattew__________ any money, he spends it.

 • A.would have

 • B.has

 • C.have

 • D.will have

Оноо: 1

Асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт ямар хэсгийн яс байх вэ?

 • A. хүзүү

 • B. сээр

 • C. ууц

 • D. ахар сүүл

Оноо: 1

VI сарын 22-нд, экватороос өмнөд туйл руу чиглэхэд ....................................................

 • A. Хоногийн харанхуй байх хугацаа ихэснэ

 • B. Хоногийн харанхуй байх хугацаа багасна

 • C. Өдрийн гэрэлтэй байх цаг тогтмолжино

 • D. Өдрийн гэрэлтэй байх цаг богиносно

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. Амьд биес нь биеийн онцлог, зан үйлийн хувьд амьдарч буй орчиндоо зохицсон байдаг. Үүнийг амьд биеийн .................... гэнэ.

 • A. тэмцэл

 • B. дасан зохицол

 • C. хүч нөлөө

 • D. амьдрал

Оноо: 1

Дэлхийн хөдөлгөөний тухай дараах сонголтуудаас зөвийг ол.

 • A. Дэлхийн нарыг тойрох замд, нар-дэлхийн татах хүч өөрчлөгддөг

 • B. Дэлхийн тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөний улмаас гадаргын жилийн температур өөрчлөгдөж байдаг

 • C. Дэлхийн тэнхлэгийн хазайлт болон нарыг тойрох хөдөлгөөний улмаас улирал үүсдэг

 • D. Дэлхийн тэнхлэгийн хазайлт нь гадаргаас ойх дулааны хэмжээнд нөлөөлдөг

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. Ургамлын улирлын өөрчлөлт нь ................... нэг хэлбэр юм.

 • A. орчиндоо зохицох

 • B. навч шарлах

 • C. ургамал ургах

 • D. өсөж үржих

Оноо: 1

Дэлхийн хамгийн гадна талын нимгэн, хатуу бүрхэвч аль нь вэ?

 • A. Астонесфер

 • B. Манти

 • C. Агаар мандал

 • D. Чулуун мандал

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. Идэш тэжээлийн хэлхээ гэж ................ хэлнэ.

 • A. орчиндоо зохицох

 • B. идэш, тэжээлээрээ холбогдох

 • C. махан идэштэн

 • D. холимог идэштэн

Оноо: 1

Чулуулгийг гарал үүслээр нь зөв ангилсныг сонго.

 • A. Хүрмэн, тунамал, магмын

 • B. Боржин, тунамал, хүрмэн

 • C. Тунамал, хувирмал, магмын

 • D. Боржин, магмын, хувирмал

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. Ногоон ургамал хоол тэжээлийн зүйлсийг бүтээдэг тул тэднийг ............... гэж нэрлэдэг.

 • A. бүтээгчид

 • B. хэрэглэгчид

 • C. ургамал идэштэн

 • D. холимог идэштэн

Оноо: 1

Газрын гадаргыг өөрчлөгч гадаад хүчин зүйлд аль нь орохгүй вэ?

 • A. Нарны энерги

 • B. Хүндийн хүч

 • C. Галт уулшил

 • D. Салхи

Оноо: 1

If we don’t drink enough water, the skin ______easily.

 • A.to dry

 • B.would dry

 • C.will dry

 • D.dries

Оноо: 1

If there ________enough people, we can hire a minibus.

 • A.are

 • B.be

 • C.will be

 • D.would be

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. Ногоон ургамлын бий болгосон хоол тэжээлийн зүйлсийг амьтад хоол тэжээлийн хэлхээгээр дамжуулан хэрэглэдэг. Иймд тэднийг ....................... гэнэ.

 • A. бүтээгчид

 • B. хэрэглэгчид

 • C. ургамал идэштэн

 • D. холимог идэштэн

Нийт: 15508