• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

My brother asked me _________I had seen the actor before.

 • A.whether 

 • B.either

 • C.until    

 • D.unless

Оноо: 1

Spending too much time _______the TV is bad for your eyes.

 • A.forward 

 • B.above  

 • C.in front of

 • D.on

Оноо: 1

The man was walking _________the river while his wife was swimming there.

 • A.against  

 • B.over  

 • C.along 

 • D.below

Оноо: 1

Өгүүлбэрийг гүйцээ. 1 жилийн хугацаанд ...................................................

 • A. Сар дэлхийг нэр удаа бүтэн тойрно

 • B. Дэлхий нарыг  нэг  удаа бүтэн тойрно

 • C. Дэлхий өөрийн тэнхлэгээ нэг удаа бүтэн тойрно

 • D. Нар өөрийн тэнхлэгээ нэг удаа бүтэн тойрно

Оноо: 1

The airport is ________ my home. It takes only ten minutes to go there.

 • A.along

 • B.next   

 • C.by  

 • D. near

Оноо: 1

Хоосон зай байгаа хэсэгт араг ясны ямар хэсэг байгаа вэ? Нэрийг сонгоно уу.

 • А. гавал                                                          

 • B. гар                                             

 • C. хөл                                             

 • D. сүүж       

Оноо: 1

Энэхүү хүчний нөлөөгөөр аливаа хөдөлж буй биеийн чиглэл дэлхийн хойд хагаст баруун гар тийш, өмнөд хагаст зүүн гар тийш хазайдаг. Ямар хүч вэ?

 • A. Хүндийн хүч

 • B. Кориолисын хүч

 • C. Дэлхийн татах хүч

 • D. Нарны татах хүч

Оноо: 1

The cowboy has never fallen _______the horse.

 • A.down

 • B.off

 • C.out of       

 • D.from

Оноо: 1

Хаврын болон намрын тэнцлийн өдөр аль нь вэ?

 • A. 4 сарын 31 ба 6 сарын 21

 • B. 3 сарын 21 ба 8 сарын 22

 • C. 3 сарын 21 ба 9 сарын 23

 • D. 4 сарын 21 ба 6 сарын 21

Оноо: 1

Farmers keep on working outside _________the bad weather.

 • A.despite

 • B.however

 • C.although  

 • D.but

Оноо: 1

. If Mattew__________ any money, he spends it.

 • A.would have

 • B.has

 • C.have

 • D.will have

Оноо: 1

Хоосон зайндямар хэсгийн яс байх вэ?

 • A. хүзүү                                                     

 • B. сээр                                    

 • C. ууц                                                    

 • D. ахар сүүл 

Оноо: 1

VI сарын 22-нд, экватороос өмнөд туйл руу чиглэхэд ....................................................

 • A. Хоногийн харанхуй байх хугацаа ихэснэ

 • B. Хоногийн харанхуй байх хугацаа багасна

 • C. Өдрийн гэрэлтэй байх цаг тогтмолжино

 • D. Өдрийн гэрэлтэй байх цаг богиносно

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. Амьд биес нь биеийн онцлог, зан үйлийн хувьд амьдарч буй орчиндоо зохицсон байдаг. Үүнийг амьд биеийн .................... гэнэ.

 • A. тэмцэл                                          

 • B. дасан зохицол          

 • C. хүч нөлөө                                                

 • D. амьдрал            

Оноо: 1

Дэлхийн хөдөлгөөний тухай дараах сонголтуудаас БУРУУГ ол.

 • A. Дэлхийн нарыг тойрох замд, нар-дэлхийн татах хүч өөрчлөгддөг

 • B. Дэлхийн тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөний улмаас гадаргын температур өөрчлөгдөж байдаг

 • C. Дэлхийн тэнхлэгийн хазайлт болон нарыг тойрох хөдөлгөөний улмаас улирал үүсдэг

 • D. Дэлхийн тэнхлэгийн хазайлт нь гадаргаас ойх дулааны хэмжээнд нөлөөлдөг

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. Ургамлын улирлын өөрчлөлт нь ................... нэг хэлбэр юм.

 •  A. орчиндоо зохицох                               

 • B. навч шарлах                 

 • C. ургамал ургах                                     

 • D. өсөж үржих

Оноо: 1

Дэлхийн хамгийн гадна талын нимгэн, хатуу бүрхэвч аль нь вэ?

 • A. Астонесфер

 • B. Манти

 • C. Агаар мандал

 • D. Чулуун мандал

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. Идэш тэжээлийн хэлхээ гэж ................ хэлнэ.

 • A. орчиндоо зохицох                                   

 • B. идэш, тэжээлээрээ холбогдох                                    

 • C. махан идэштэн                 

 • D. холимог идэштэн  

Оноо: 1

Чулуулгийг гарал үүслээр нь зөв ангилсныг сонго.

 • A. Хүрмэн, тунамал, магмын

 • B. Боржин, тунамал, хүрмэн

 • C. Тунамал, хувирмал, магмын

 • D. Боржин, магмын, хувирмал

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. Ногоон ургамал хоол тэжээлийн зүйлсийг бүтээдэг тул тэднийг ............... гэж нэрлэдэг.

 • A. бүтээгчид                                          

 • B. хэрэглэгчид                              

 • C. ургамал идэштэн                         

 • D. холимог идэштэн   

Нийт: 16693