• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

тэгшитгэлийн системийн шийдийг ол.

 • А. (2; 1)                     

 • B. (1; –1)                   

 • C. (–1; 1)                    

 • D. (1; 1)

Оноо: 1

Дарааллын ерөнхий гишүүний томьёоa_{n}=2n^{2}-3n бол эхний 4 гишүүний нийлбэр аль вэ?

 • А. 30                      

 • B. 31                         

 • C. 32                       

 • D. 11

Оноо: 1

Дараах биетүүдийн дэлгээсийг зөв харгалзуулсан нь аль нь вэ?

1. 2. 3. 4.

a. b. c. d.

 • А. 1а; 2b; 3c; 4d 

 • В. 1d; 2с; 3a; 4b              

 • С.1d; 2c; 3b; 4a       

 • D. 1с; 2d; 3а 4b

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны оройн өнцөг нь 90°, суурийн өнцөг тус бүр хэдэн градус вэ?

 • A. 30°; 60°       

 • B. 45°; 45°      

 •  C. 30°; 30°       

 • D.90°; 180°

Оноо: 1

Дарааллынерөнхий гишүүний томьёоa_{n}=3n^{2}-5n болэхний 4 гишүүний нийлбэрийг ол.

 • А. 7                            

 • B. 42                           

 • C. 46                          

 • D. 40

Оноо: 1

Дараах биетийн дэлгээс аль нь вэ?

1. 2. 3. 4.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Гурвалжны нэг өнцөг нь 25°, харин нөгөө хоёр өнцгийн нэг нь нөгөөгөөсөө 4 дахин их бол уг гурвалжны мэдэгдэхгүй байгаа өнцгүүдийн хэмжээ хэдэн градус болох вэ?

 • А. 25°; 65° 

 • В. 31°; 124°  

 • С. 36°; 144°       

 • D.55° ; 125°

Оноо: 1

Дарааллынерөнхий гишүүний томьёоa_{n}=\frac{3n}{n^{2}-1} бол 5 дугаар гишүүн ба 3 дугаар гишүүний ялгаврыг ол.

 • A. -\frac{2}{15}

 • B. \frac{7}{4}

 • C. -\frac{1}{2}

 • D. \frac{3}{4}

Оноо: 1

Аль хос нь АВСD дөрвөн өнцөгтийн мэдэгдэхгүй байгаа өнцгүүдвэ? байж болох вэ?

 • A.50°; 140°     

 • B.40°; 130°  

 • C. 50°; 130°   

 • D. 60°; 150°

Оноо: 1

(c-6)(c^{2}+2c+3) үйлдлийг гүйцэтгэ.

 • A. c^{3}-4c^{2}-9c-18   

 • B. c^{3}-12c-18   

 • C. c^{3}+4c^{2}-15c+18   

 • D. c^{3}-17c-18

Оноо: 1

Дарааллынерөнхий гишүүний томьёо a_{n}=\frac{2n}{3-n^{2}} бол5 дугаар гишүүн ба 3 дугаар гишүүний ялгаврыг ол.

 • A. -\frac{2}{21}

 • B. \frac{4}{7}

 • C. -\frac{6}{11}

 • D. \frac{6}{11}

Оноо: 1

\left | 4x-7 \right |=5тэгшитгэлийг бод.

 • А. 0.5 ба 3                

 •  B. 2 ба 3                   

 • C. 3                          

 •    D. 0.5 ба 2

Оноо: 1

49-x^{4}үржигдэхүүн болгон задал.

 • A. (\sqrt{7}-x)(\sqrt{7}+x)(7+x^{2})   

 • B. (x^{2}+7)(x^{2}-7)   

 • C. (x^{2}+7)(x-\sqrt{7})(x+\sqrt{7})       

 • D. (7+x)(7-x)

Оноо: 1

\left | 2x-5 \right |=7тэгшитгэлийг бод.

 • А. 1 ба 6                     

 • B. – 1 ба 6         

 • C. 6                                 

 •    D. 1 ба – 6

Оноо: 1

-5(a^{2}+2b)хаалтыг задал.

 • A. -5a^{2}-10b         

 • B. -5a^{2}+10b          

 • C. -5a^{2}+b           

 • D. 5a^{2}-10b  

Оноо: 1

Доорх дүрсүүдээс аль нь нэг гурвалжин, нэг тэгш өнцөгтөөс бүтсэн байна вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

5,13,21,29….арифметик прогрессийн дараагийн гурван гишүүнийг ол.

 • A. 37;45;53       

 • B. 37;44;42            

 • C. 36;43;50               

 • D. 34;39;44

Оноо: 1

МОЦНШИ үсгүүдээс тэгш хэмтэйг нь ангилсан бол аль нь зөв бэ?

 • А. МОЦН   

 • В. МОНШИ    

 • С. МОНЦ        

 • D. МОНШ

Оноо: 1

x=2;y=3 үед5\cdot \left ( 2x-y \right )-3\cdot \left ( 4x-3y \right ) илэрхийллийн тоон утгыг ол.

 • А. 8                                       

 • B. – 46         ​​​​​​                     

 • C.16

 • D. 32

Оноо: 1

2;4;8;16… геометр прогрессийн дараагийн гурван гишүүнийг ол.

 • A. 32;64;128      

 • B.4;16;64            

 • C. 108;216;432         

 • D.57;60;63

Нийт: 16693