• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Дараах зөв олон өнцөгт хэдэн тэгш хэмийн тэнхлэгтэй вэ? Зурж үзүүлээрэй.

Оноо: 3

Дараах зөв олон өнцөгт хэдэн тэгш хэмийн тэнхлэгтэй вэ? Зурж үзүүлээрэй.

Оноо: 1

x=1; y=-2 үед5\cdot \left ( 3x-2y \right )-4\cdot \left ( 2x-y \right ) илэрхийллийнтоон утгыгол.

 • А. – 28                  

 • B. 35                         

 • C. – 21                        

 • D. 19

Оноо: 1

\frac{4}{15};\frac{1}{10};-\frac{1}{15};...арифметик прогрессийн ялгаврыг ол.

 • A. -\frac{1}{6}              

 • B. -\frac{1}{9}             

 • C.  \frac{1}{6}                    

 • D. \frac{1}{10}

Оноо: 3

Гурвалжинг баруун гар тийш 6 нэгжээр шилжүүлж зураарай.

Оноо: 1

2;6;18;54;… геометр прогрессийн хуваарийг ол.

 • A. 3            

 • B. 4             

 • C. 2                  

 • D. 5

Оноо: 3

АВС гурвалжныг цагийн зүүний дагуу С цэгийг тойруулан 90° -аар эргүүлж зураарай. Зурсан гурвалжны АВС цэгийн координатыг бич.

Оноо: 1

y=sinx\cdot e^{x}функцийн уламжлалыг ол.

 • A. -\left ( sinx+cosx\right )\cdot e^{x}       

 • B. -\left ( sinx-cosx\right )\cdot e^{x}          

 • C. \left ( sinx-cosx\right )\cdot e^{x}       

 • D.\left ( sinx+cosx\right )\cdot e^{x}

Оноо: 3

ОАВ гурвалжинг:

а. Хэвтээ тэнхлэгийн дагуу зүүн гар тийш 5 нэгж зайд параллелиар зөөгөөрэй

Оноо: 1

a_{n}=-2n+3 томьёогоор өгсөн дарааллын гишүүнийг ол.

 • A. 1             

 • B. 4            

 • C. 5                  

 • D. 2

Оноо: 3

АВСD тэгш өнцөгтийг хэвтээ тэнхлэгийн дагуу баруун гар тийш 2 нэгж, босоо тэнхлэгийн дагуу доош нь 1 нэгж зайд параллелиар зөөгөөрэй.

Оноо: 1

y=cosx\cdot lnxфункцийн уламжлалыг ол.

 •   A. \frac{-xsinx lnx-cosx}{x}     

 • B. \frac{-xsinx lnx+cosx}{x}                

 • C. \frac{xsinx lnx-cosx}{x}      

 • D. \frac{xsinx lnx+cosx}{x}

Оноо: 3

Өгсөн дүрсийг шулууний хувьд тэгш хэмтэйгээр зураарай.

Оноо: 1

sinx=\frac{1}{2} тэгшитгэл бод.

 • A.  \frac{\pi }{6} 

 • B. -\frac{\pi }{6}                    

 • C. \frac{\pi }{4}                     

 • D. \frac{\pi }{3}   

Оноо: 2

Зургаан өнцөгт тус бүрийн периметр 24 см болно. Зурагдсан дүрсийн периметрийг олоорой.

Оноо: 1

y=\frac{x^{4}-1}{x^{5}}функцийн уламжлалыг ол.

 • A.\frac{-x^{4}+5}{x^{6}}             

 • B.  \frac{x^{4}-5}{x^{6}}     

 • C.  \frac{-x^{4}+5}{x^{10}}  

 •   D.  \frac{-x^{4}-5}{x^{10}}

Оноо: 3

Дараах зургийг ажиглан харилцан зэрэгцээ хэрчим, олон өнцөгтүүдийг нэрлэн бичээрэй.

Оноо: 1

cosx=0 тэгшитгэл бод.

 • A. \frac{\pi }{6}             

 • B. -\frac{\pi }{2}                    

 • C. \frac{\pi }{2}                     

 • D. \frac{\pi }{3}   

Оноо: 3

Дараах зургийг ажиглан харилцан эгц хэрчмүүд ба хурц өнцгийг нэрлэн бичээрэй.

Оноо: 1

y=ln sinxфункцийн уламжлалыг ол.

 • A. \frac{cosx}{sinx}             

 • B. -ctgx             

 • C. -tgx                

 • D. tgx

Нийт: 16693