• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Дүрсийн талбай 72м.кв бол эргэн тойрны урт нь хэд вэ?

Оноо: 1

sin(90^{\circ}-\alpha )=?

 • A. cos\alpha           

 • B. -sin\alpha                   

 • C. -cos\alpha                   

 • D. sin\alpha

Оноо: 3

Хаалганы дунд байгаа хэсгүүдийн талбайн нийлбэр 32см.кв . Хаалганы хүрээний урт хэд вэ?

Оноо: 1

cos(180^{\circ}+\alpha )=?

 • A. -cos\alpha           

 • B. sin\alpha                   

 • C. cos\alpha                 

 • D. -sin\alpha

Оноо: 2

Өгсөн хэмжээг ашиглан тэгш өнцөгт параллелопипедын бүтэн гадаргуугийн талбайг олоорой.

Оноо: 1

cos210^{\circ}-ын утгыг ол.

 • A. -\frac{\sqrt{3}}{2}           

 • B. \frac{1}{2}                 

 • C. \frac{\sqrt{2}}{2}                     

 • D. \frac{\sqrt{3}}{2}

Оноо: 1

sin315^{\circ}-ын утгыг ол.

 • A. -\frac{\sqrt{2}}{2}           

 • B. \frac{1}{2}                 

 • C. \frac{\sqrt{2}}{2}                     

 • D.   \frac{\sqrt{3}}{2}

Оноо: 1

Хамгийн их ба хамгийн бага тоонуудын ялгаврын утга нь энэ тоон өгөгдлийн.... болно.

 • А.мод     

 • B. медиан       

 • C. дундаж     

 • D.далайц

Оноо: 1

Өгөгдөлд хамгийн олон удаа давтагдсан гишүүн нь энэ өгөгдлийн ..... болно.

 •  А. моод           

 • B. медиан            

 • C. дундаж       

 •  D.далайц

Оноо: 1

y=sine^{x}функцийн уламжлалыг ол.

 • A.-e^{x}cose^{x}            

 • B. -e^{x}sin e^{x}            

 • C. e^{x}sin e^{x}               

 • D.e^{x}cos e^{x} 

Оноо: 1

13, 17, 13, 37 тоон өгөгдлийн медиан нь хэд вэ?

 • А. 13    

 • B. 15       

 •   C. 20      

 • D.24

Оноо: 1

y=cos e^{x}функцийн уламжлалыг ол.

 • A. -e^{x}sin e^{x}          

 • B. -e^{x}sin e^{x}         

 • C.     e^{x}sin e^{x}       

 • D.e^{x}cos e^{x}

Оноо: 1

13, 17, 13, 37 тоон өгөгдлийн далайц нь хэд вэ?

 • А. 13       

 • B. 15         

 • C. 20      

 • D.24

Оноо: 1

36, 17, 14, 23, 36 тоонуудын 36 нь энэ өгөгдлийн.....болно.

 • А. моод         

 • B. медиан     

 • C. дундаж      

 • D.далайц

Оноо: 1

36, 17, 14, 23, 36 тоонуудын 23 нь энэ өгөгдлийн.....болно.

 •  А.моод 

 • B. медиан     

 • C. дундаж  

 • D.далайц

Оноо: 1

y=tge^{x}функцийн уламжлалыгол.

 • A. e^{x}\left ( tge^{2x}-1 \right )          

 • B. e^{x}\left ( tg^{2}e^{x}-1 \right )          

 • C.e^{x}\left ( tge^{x}+1 \right )         

 • D. e^{x}\left ( tg^{2}e^{x}+1 \right )

Оноо: 1

15, 20, 78, 32, 30 тоонуудын арифметик дунджийг олоорой.

 • А.30      

 • В. 35     

 • C. 78    

 • D.175

Оноо: 1

12, 28, 36, 44, 50 тоонуудын арифметик дунджийг олоорой.

 • А.34                         

 • В. 36   

 • C. 50         

 •  D. 170

Оноо: 1

Тоон өгөгдлийн медиан гэдэг нь .......................

 •  А. өгөгдөлд хамгийн олон удаа давтагдсан гишүүн юм.

 •  B. эрэмбэлэгдсэн тоон өгөгдлийн голын гишүүн болно.

 •  C. тоон өгөгдлийн хамгийн их ба бага тоонуудын ялгаврын утгыг хэлнэ.        

 •  D. бүх гишүүдийн нийлбэрийг гишүүдийн тоонд хуваасан ногдворын утга юм.

Оноо: 1

Тоон өгөгдлийн арифметик дундаж гэдэг нь ....................

 •  А. тэдгээрийг эрэмбэлсний дараах голын 2 гишүүний дундаж утгыг хэлнэ.

 •  B. тоон өгөгдлийг эрэмбэлсний дараах голын гишүүн болно.

 •  C. хамгийн их ба бага гишүүдийн ялгаврын утгыг хэлнэ.        

 •  D. бүх гишүүдийн нийлбэрийг  гишүүдийн тоонд хуваасан ногдворын утга юм.

Нийт: 16693