• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Өгөгдлийн моод гэдэг нь ......................

 •  А. тоон өгөгдлийг эрэмбэлсний дараах голын гишүүн болно.

 • B. хамгийн олон удаа давтагдсан гишүүн юм.

 •  C.тоон өгөгдлийг эрэмбэлсний дараах голын 2 гишүүний дунджийг хэлнэ.

 •  D. хамгийн их ба бага гишүүдийн ялгаврын утгыг хэлнэ.   

Оноо: 1

Тоон өгөгдлийн далайц гэдэг нь ......................

 •  А. тоон өгөгдлийг эрэмбэлсний дараах голын гишүүн болно.

 •  B. хамгийн олон удаа давтагдсан гишүүн юм.

 •  C.тоон өгөгдлийг эрэмбэлсний дараах голын 2 гишүүний дунджийг хэлнэ.

 •  D. хамгийн их ба хамгийн бага гишүүдийн ялгаврын утгыг хэлнэ.        

Оноо: 1

y=ln(cosx) функцийн уламжлалыг ол.

 • A.  -tg2 x             

 •     B.-tg x                     

 • C. tgx                 

 • D. -tg^{2}x

Оноо: 1

Уншсан номын тоог хүснэгтэд бүртгэв. Өгөгдлийн далайцыг олоорой.

Нэрс Номын тоо
Ах 16
Эгч 13
Дүү 11
Аав 19
Ээж 16
 •     А. 8   

 •    В. 11     

 •    C. 15     

 •   D. 19

Оноо: 2

Шугаман тэнцэтгэл бишийг бод.

\frac{3x-1}{2}-\frac{5x+1}{3}\leq x-2

Оноо: 1

Вакумдцахилгаан соронзон долгион тархах хурд хэд вэ?

 • A. 300,000 км/с       

 • B. 300,000 м/с 

 • C. 300,000,000 км/с    

 • D. 300,000 км/цаг     

Оноо: 1

Choose the correct word.

They aren’t Korean, _______ they?

 • A. are 

 • B. aren’t

 • C. do

 • D. don’t

Оноо: 1

Choose the correct word.

Your parents always read newspapers,_______ they?

 • A. are

 • B. aren’t

 • C. do

 • D. don’t

Оноо: 1

Choose the correct word.

Nomin likes coffee, _______she?

 • A. is 

 • B. isn’t

 • C. does

 • D. doesn’t

Оноо: 1

Choose the correct word.

They don’t know me, _______ they?

 • A. are 

 • B. aren’t

 • C. do 

 • D. don’t

Оноо: 1

Choose the correct word.

Rice doesn’t grow in Mongolia, _______it?

 • A. is  

 • B. isn’t

 • C. does

 • D. doesn’t

Оноо: 1

Choose the correct word.

This house _______ 20 years ago.

 • A. was built 

 • B. was building

 • C. is built

 • D. built

Оноо: 1

This room _______every day.

 • A. clean 

 • B. cleans 

 • C. is cleaned 

 • D. are cleaned

Оноо: 1

Choose the correct word.

Hamlet’ _______ by Shakespeare.

 • A. write 

 • B. wrote

 • C. written

 • D. was written

Оноо: 1

Choose the correct word.

This road _______ very often.

 • A. don’t use  

 • B. doesn’t used   

 • C. isn’t use 

 • D.  isn’t used

Оноо: 1

Choose the correct word.

When _______ the telephone _______?

 • A. was/ invent 

 • B. was / invented

 • C. were /invent

 • D. were/invented

Оноо: 1

Choose the correct word.

If it _______, we won’t have lunch in the garden.

 • A. rain 

 • B. rains

 • C. raining 

 • D. will rain

Оноо: 1

Ямар бие цахилгаан соронзон долгионыг цацруулдаг вэ?

 • A. Шулуун замаар тогтмол хурдтай хөдөлж байгаа цэнэгтэй бөөм

 • B. Шулуун замаар тогтмол хурдтай хөдөлж цэнэггүй бөөм    

 • C. Тогтмол хурдатгалтай хөдөлж байгаа цэнэгтэй бөөм

 • D. Тогтмол хурдатгалтай хөдөлж байгаа цэнэггүй бөөм    

Оноо: 1

Математик дүүжингийн хэлбэлзлийн үе 5 секунд бол хэлбэлзлийн давтамжийг олно уу.

 • A. 0.2 Гц      

 • B. 0.5 Гц      

 • C. 1 Гц

 • D. 2.5 Гц

Оноо: 1

Choose the correct word.

If I _______your keys, I’ll tell you.

 • A. find

 • B. finds

 • C. finding

 • D. will find

Нийт: 16693