• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хүүхэд савлуураар тоглов.Хэлбэлзлийн үе 5сек бол 2минутын хугацаанд хэдэн удаа савлах вэ?

 • A. 25 удаа  

 • B. 10 удаа   

 • C. 12 удаа

 • D. 24 удаа

Оноо: 1

Choose the correct word.

Misheel _______ me, if she comes back in Mongolia.

 • A. phone

 • B. phoning

 • C. phoned

 • D. will phone

Оноо: 1

Choose the correct word.

I _______ a new dress, if I have enough money.

 • A. buying 

 • B. buys 

 • C. bought

 • D. will buy

Оноо: 1

Choose the correct word.

If he _______ hard, he gets good grades.

 • A. study

 • B. studies

 • C. studied

 • D. will study

Оноо: 1

Choose the correct word.

If the children _______ well, they are healthy.

 • A. eat 

 • B. eats

 • C. eating

 • D. will eat

Оноо: 1

Choose the correct word.

She has never _______ sushi.

 • A.eat 

 • B. ate 

 • C. eaten

 • D. eating

Оноо: 1

Choose the correct word.

I have _______in a beach house.

 • A. stay

 • B. stays

 • C. staying

 • D. stayed

Оноо: 1

Choose the correct word.

Have you ever _______a horse?

 • A. ride 

 • B. riding

 • C. ridden 

 • D. rode

Оноо: 1

Choose the correct word.

She has _______ a competition.

 • A. win

 • B. wins

 • C. winning

 • D. won

Оноо: 1

Choose the correct word.

He has never _______ by a plane.

 • A. flies

 •  B. flown

 • C. flying

 • D. flew

Оноо: 1

Математик дүүжингийн хэлбэлзлийн 0.2 Гц бол хэлбэлзлийн үеийг олно уу.

 • A. 1.2 с     

 • B. 2 с    

 • C. 5 с

 • D. 10 с

Оноо: 1

Хүүхэд савлуур дээр 50 секундэд 5 удаа хэлбэлзсэн бөгөөд агаарын эсэргүүцлийг тооцохгүй үед хүүхдийн хэлбэлзлийн үеийг олно уу.

 • A. 0.2 с    

 • B. 2.5 с   

 • C. 5 с   

 • D. 10 с

Оноо: 1

Хүүхэд савлуураар тоглов. Савлуурын хэлбэлзлийн үе5 сбайсан бол 20 удаа савлахад хэчнээн хугацаа зарцуулах вэ?

 • A. 0.25 с   

 • B. 4 с     

 • C. 1 мин 20 с   

 • D. 1 мин 40 с 

Оноо: 1

Хүүхэд савлуураар тоглов. Савлуурын хэлбэлзлийн үе4секбайсан бол уг хэлбэлзлийн цикл давтамжийг олно уу.

 • A. 1.57 рад/с  

 • B. 3.14 рад/с   

 • C. 1.57 Гц   

 • D. 0.25 Гц

Оноо: 1

y=x^2-2xфункцийнx_{0}= -2 координаттай цэгт татсан шүргэгчийн өнцгийн коэффициентийг ол.

 • A. 4                      

 • B. -4               

 • C.-6                

 • D. 2

Оноо: 1

Хэлбэлзэл хийж байгаа биеийн координат хугацааны хамаарлын график өгөгджээ. Хэлбэлзэл хийж байгаа биеийн далайц ба үеийг олно уу.

 • A. 3 см, 4 с      

 • B. 6 см, 4 с

 • C. -3 см, 2 с 

 • D. 3 см, 3 с

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээнийконденсаторын цахилгаан цэнэг q=10-2cos 0.2πt хуулиар өөрчлөгдөж байгаа бол хэлбэлзлийн цикл давтамжхэдвэ?

 • A. 0.1 Гц  

 • B. 0.2 рад/с

 • C. 0.2π Гц 

 • D. 0.2π рад/с    

Оноо: 1

y=x^2-6xфункцийн [1;4] завсар дахь хамгийн бага утгыг ол.

 • A.-5   

 • B.-9   

 • C. -8   

 • D. -16

Оноо: 1
 1. y=x2, x=2, y=0 шугамуудаар хүрээлэгдсэн дүрсийн талбайг ол.
 • A. 2\tfrac{2}{3}              

 • B. 3                 

 • C. 9                

 • D. 2.5

Оноо: 1

Хүснэгтийн бүртгэлийг ажиглаад, өгөгдлийн далайцыг олоорой.

Нэрс Номын тоо
Амар 5
Баяр 14
Ганаа 11
Дорж 21
Сүх 19
 •  А.5       

 • В. 11        

 • C. 14         

 • D. 16

Нийт: 16693