• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

y=\frac{x+2}{x-2} функцийн графикийн ямар цэгт татсан шүргэгч Ox тэнхлэгтэй 135° өнцөг үүсгэх вэ?

 • A.(0;-1), (4;3)                      

 • B. (4;3)           

 • C. (0;-1)          

 • D. (2;2)

Оноо: 1

Тавдугаар ангийн охидын хамгийн их тоглодог төрөл юу вэ?

 • А. хөл бөмбөг        

 • В. ширээний бөмбөг         

 • C. сагсан бөмбөг     

 • D. гар бөмбөг        

Оноо: 1

Choose the correct word.

I’m not very good _______ learning languages.

 • A. at   

 • B. for 

 • C. of

 • D. to

Оноо: 1

Choose the correct word.

She is afraid _______ spiders.

 • A. at   

 • B. for 

 • C. of 

 • D. to

Оноо: 1

Тавдугаар ангийн хөвгүүдийн хамгийн бага тоглодог төрөл юу вэ?


 •  А. хөл бөмбөг       

 • В. гар бөмбөг       

 • C. сагсан бөмбөг     

 • D. ширээний бөмбөг    

                 

Оноо: 1

Choose the correct word.

I’m very excited_______ buying a new computer.

 • A. about  

 • B. in 

 • C. of 

 • D. to

Оноо: 1

Ангийн хүүхдүүдийн хамгийн бага хувь нь ямар үнэлгээтэй суралцсан бэ?

 • a. А     

 • b. В            

 • c. С         

 • d. D

Оноо: 1

​​​​​​ЗурагтA, B, C олонлогуудыг дүрсэлжээ.

Будсан хэсэг ньаль олонлогийг дүрсэлсэнбэ?

 • A. A\setminus \left ( B\cup C \right )

 • B. A\cup (B\setminus C)

 • C. A\cap (B\setminus C)

 • D. A\setminus \left ( B\cap C \right )

Оноо: 1

Choose the correct word.

What is your town famous _______?

 • A. at  

 • B. for 

 • C. of 

 • D. to

Оноо: 1

Ангийн хүүхдүүдийн хамгийн их хувь нь ямар үнэлгээтэй суралцсан бэ?

 • a. А 

 • b. В

 • c. С

 • d. D

Оноо: 1

Choose the correct word.

Are you pleased _______ your new house?

 • A. at  

 • B. for

 • C. of 

 • D. with

Оноо: 1

Дараах диаграммыг нэрлээрэй.

 • А. баганан диаграмм    

 • B. дугуй диаграмм        

 • C. Карроллын диаграмм

 • D. Эйлер-Веннийн диаграмм

Оноо: 1

ЗурагтA, B, C олонлогуудыг дүрсэлжээ.

Будсан хэсэг ньаль олонлогийг дүрсэлсэнбэ?

 • A. B\cup (A\setminus C)  

 • B. B\setminus (A\cup C)   

 • C. B\setminus (A\cap C)  

 • D. B\cap (A\setminus C)  

Оноо: 1

f(x)=2^{x} функцийн x_{0}=4 цэг дээрх утгыг ол.

 • A.16           

 • B.8             

 • C.32                  

 • D.6

Оноо: 1

Дараах диаграммыг нэрлээрэй.

 • А. баганан диаграмм           

 •  B. дугуй диаграмм  

 •  C. Эйлер-Веннийн диаграмм

 • D. Карроллын диаграмм

Оноо: 1

Choose the correct word.

A: ‘Look! There are dark clouds.’
B: ‘It __________________’

 • A. will rain

 • B. will raining 

 • C. is going to rain

 • D. is going to raining

Оноо: 1

Choose the correct word.

A: ‘There is no sugar’
B: Oh really? I_______ some.

 • A. will buy 

 • B. will buys 

 • C. am going to buy

 • D. am going to buying

Оноо: 1

Нэг нүд нь 4 дүрсийг төлөөлөх бол нийт хэдэн дугуй дүрс тэмдэглэсэн бэ?

 • А.4       

 •   В. 5     

 • C. 20       

 •  D. 24

Оноо: 1

ЗурагтA, B, C олонлогуудыг дүрсэлжээ.

Будсан хэсэг ньаль олонлогийг дүрсэлсэнбэ?

 • A. C\cup (A\setminus B)               

 • B. C\setminus (A\cap B)                   

 • C. C\setminus (A\cup B)          

 • D. C\cap (A\setminus B)  

Оноо: 1

Choose the correct word.

The weather is nice now but I think it…..later.

 • A. rains 

 • B. is raining 

 • C. will rain 

 • D. rained

Нийт: 16693