• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Нэг нүд нь 3 дүрсийг төлөөлөх бол киви жимс хэд байх вэ?

 • А.3         

 •   В. 8        

 • C. 24    

 • D. 30

Оноо: 1

ЗурагтA, B, C олонлогуудыг дүрсэлжээ.

Будсан хэсэг ньаль олонлогийг дүрсэлсэнбэ?

 • A. A\setminus (B\setminus C)​​​​​​​   

 • B. A\cup (B\cap C)             

 • C. A\cap (B\setminus C)      

 • D. A\cap B\cap C

Оноо: 1

Зурагт A, B, C олонлогуудыг дүрсэлжээ.

Будсан хэсэг ньаль олонлогийг дүрсэлсэнбэ?

 • A. (A\cap B)\setminus C        

 • B. A\setminus (B\setminus C)

 • C. (A\cap B)\cap C  

 • D. (A\cup B)\setminus C

Оноо: 1

f(x)=3^{x} функцийн тодорхойлогдох мужийг ол.

 • A. ]-\infty ;\infty [              

 • B. ]0 ;\infty [             

 • C. ]1 ;\infty [                  

 • D. [0 ;\infty [

Оноо: 1

Сурагч зуны амралтаараа хэдэн ном уншсан бэ? (6-аар багцалж бүртгэв)

 • А.3.3       

 • В. 4              

 • C. 18       

 • D. 21

Оноо: 1

Choose the correct response.

Ochir: Hi, My name is Ochir. What is your name?
Sarnai: ____________________
Ochir: Ochir, My name is Ochir.
Sarnai: My name is Sarnai. • A. I am sorry, I didn't catch your name.

 • B. What? I don't understand.

 • C. How do you do?

 • D. Nice to meet you.

Оноо: 1

Зурагт A, B, C олонлогуудыг дүрсэлжээ.

Будсан хэсэг ньаль олонлогийг дүрсэлсэнбэ?

 • A.  (B\cap C)\setminus A  

 • B. (B\cap C)\cap A        

 • C. (B\cup C)\setminus A

 • D. B\setminus (C\setminus A)

Оноо: 1

f(x)=2x+1 функцийн урвууг ол.

 • A. f^{-1}=\frac{x-1}{2}             

 • B. f^{-1}=\frac{x+1}{2}            

 • C. f^{-1}=x-2             

 • D. f^{-1}=\frac{1-x}{2}

Оноо: 1

Choose the correct response.

B: Nice to meet you Anar.
A: Nice to meet you too.
B: ____________________
A: No, I am from Russia. • A. Where are you from?

 • B. Where are you going?

 • C. Where do you live?

 • D. Are you from London?

Оноо: 1

Oyтэнхлэгтэй праллель шулууныг ол.

 • A. x=2              

 • B. y=3           

 • C. x+y=1                  

 • D. y=2x

Оноо: 1

ЗурагтA, B, C олонлогуудыг дүрсэлжээ.

Будсан хэсэг ньаль олонлогийг дүрсэлсэнбэ?

 • A. A\setminus (C\setminus B)            

 • B. (A\cap C)\setminus B                 

 • C. (A\cup C)\setminus B  

 • D. (A\cap C)\cap B

Оноо: 1

Choose the correct response.

A: _________________
B: I am originally from Darkhan but I live in Ulaanbaatar. • A. How old are you?

 • B. Where are you from?

 • C. What is your address?

 • D. What are you doing here?

Оноо: 1

g(x)=x^{3} функцийн тэгш,сондгой эсэхийг тогтоо.

 • A.сондгой        

 • B.тэгш       

 • C.тэгш биш,сондгой биш

Оноо: 1

Завсар

[4;8[

[8;12[

[12;16[

Давтамж

2

3

5

Бүлэглэсэн өгөгдлийн арифметик дунджийг ол.

 • А. 14.2

 • B. 12.2

 • C. 11.2 

 • D. 9.2

Оноо: 1

Завсар

[4;8[

[8;12[

[12;16[

Давтамж

1

4

5

Бүлэглэсэн өгөгдлийн арифметик дунджийг ол.

 • А. 11                            

 • B. 4                     

 • C. 11.6                        

 • D. 10

Оноо: 1

S(t)=3t^2-2t+1 хуулиар шулуун замаар хөдөлж байгаа бие хугацаа тоолж эхлэхээс 2с-ийн өмнө ямар хурдтай явж байсан бэ?

 • A. 10              

 • B. 14  

 • C. 12       

 • D. 9

Оноо: 1

Choose the correct response.

A: Who do you live with?
B: I live with my family. _____________
A: No, I live on my own. • A. Who do you live with?

 • B. Where do you live?

 • C. Do you live with your family?

 • D. Do you live in London?

Оноо: 1

Завсар

[4;8[

[8;12[

[12;16[

Давтамж

5

4

1

Бүлэглэсэн өгөгдлийн арифметик дунджийг ол.

 • А. 3.4

 • B. 6.4

 • C. 8.4                       

 • D.10.4

Оноо: 1

Choose the correct response.

A: __________________
B: Yes, I have a brother. • A. Do you have any brothers or sisters?

 • B. How many brothers do you have?

 • C. Do you live with your brother?

 • D. How old is your brother?

Оноо: 1

Сурагч хаврын амралтаараа хэдэн төл бойжуулсан бэ? (6-аар багцлав)

 • А.3     

 • В. 16          

 • C. 19   

 • D. 21

Нийт: 16693