• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Квадрат багтаасан 1см радиустай дугуй дотроос санамсаргүйгээр нэг цэг сонгов. Квадратын цэг сонгогдсон байх магадлалыг ол.

 • A. \frac{2}{\pi} 

 • B. \frac{1}{\pi}                             

 • C. \frac{1}{2\pi}                   

 • D.  \frac{1}{2} 

Оноо: 1

Таван хүүхдийн бодсон бодлогуудыг бүртгэв. Өгөгдлийн медианыг олоорой.

 •  А. 3    

 •  В. 4           

 • C.  40        

 •  D. 60

Оноо: 1

f\left ( x \right )=\frac{1}{2}sin\left ( 4x-\frac{\pi }{4} \right ) функцийн графикийнx_{0}=\frac{\pi}{6} абсцисстай цэг дээрх налалтыг ол.

 • A. -1   

 • B. 1     

 • C.\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}            

 • D. \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}

Оноо: 2

Квадрат багтаасан 2см радиустай дугуйдотроос санамсаргүйгээр нэг цэг сонгоход квадратын цэг сонгогдсон байх магадлалыг ол.

 • A. \frac{2}{\pi}                          

 • B. \frac{1}{\pi}                     

 • C. \frac{1}{2\pi}                         

 • D. \frac{1}{2}   

Оноо: 1

Таван ангийн тарьсан цэцгүүдийг бүртгэв. Өгөгдлийн медианыг олоорой.

 •  А. 3           

 • В. 5        

 • C.30          

 • D. 150

Оноо: 1

Шагайг орхиход морь, тэмээ, үхэр, хонь буудаг гэж үзье. Морь буух магадлал p гэвэл морь буухгүй байх магадлалыг ол.

 • А. 1-p  

 • B. p             

 • C. \frac{p}{4}                  

 • D. 4p

Оноо: 1

Дараах тэнцэтгэлүүдээс үнэн тэнцэтгэлийг ол.

 • A. x^{0}+(3x)^{0}=2           

 • B. 5^{3}+5^{3}=10^{3}           

 • C. (2x+3x)^{2}=2x^{2}+3x^{2}            

 • D.  2^{3}+4^{3}=6^{3}

Оноо: 1

Сурагчдын дундаж өндрийг олоорой.

Сурагчид Бат Болд Саран Наран Цэцэг
Өндөр 120см 145см 140см 120см 130см
 • A. 65     

 • B. 120   

 •  C. 131    

 • D.145

Оноо: 1

Багийн тамирчид дунджаар хэдэн сантиметр харайсан бэ?

Тамирчид 1 2 3 4
Харайлт 110см 140см 116см 110см
 • А.60                      

 •  B. 110   

 •  C. 119

 • D.140

Оноо: 1

Шагай орхиход морь, тэмээ, үхэр, хонь буудаг гэж үзье. Морь буух магадлал p гэвэл шагайг 2 удаа орхиход хоёулаа морь буух магадлалыг ол.

 •  А. p^{2}  

 • B. 2p

 • C. \frac{p}{2} 

 • D. 2p^{2}

Оноо: 1

Аравт хуваагддаг 3 оронтой тоо хэд байдаг вэ?

 •  А.9    

 •  B. 10   

 • C. 90         

 • D.900

Оноо: 1

\frac{x^{2}-4}{x-2} бутархайг хураа.

 • A. x+2            

 • B. x-2          

 • C. -x+2       

 • D. x+4

Оноо: 1

Аравт хуваагддаг 2 оронтой тоо хэд байдаг вэ?

Оноо: 1

Шагай орхиход морь, тэмээ, үхэр, хонь буудаг гэж үзье. Морь буух магадлал p гэвэл шагайг 2 удаа орхиход хоёулаа морь буухгүй байх магадлалыг ол.

 • А. (1-p)^{2}        

 • B. 2(1-p)               

 • C.p^{2}               

 • D. 4(1-p)

Оноо: 1

x^{2}-5x-14=0 тэгшитгэл хэдэн шийдтэй вэ?

 • A. 2             

 • B. \varnothing            

 • C. 1         

 • D. \infty

Оноо: 1

Сурагчдаас ямар амьтан тэжээдэг тухай асууж, нэг дугуйгаар 4 амьтныг төлөөлөн тэмдэглэв. Сурагчдын тэжээдэг муур ба туулайн нийт тоог олоорой.

 •  А.6.5  

 • B. 13          

 • C. 24       

 • D. 26

Оноо: 1

Сурагчдаас ямар амьтан тэжээдэг тухай асууж, нэг дугуйгаар 4 амьтныг төлөөлөн тэмдэглэв. Сурагчдын тэжээдэг муур ба нохойны нийт тоог олоорой

 • А.5.5       

 • B. 11         

 •  C. 22     

 •  D.52

Оноо: 1

\sqrt{x+1}=2 тэгшитгэлийг бод.

 • A. 3             

 • B. -3             

 • C. 2                 

 • D. 1

Оноо: 1

Шагай орхиход морь, тэмээ, үхэр, хонь буудаг гэж үзье. Морь буух магадлал p гэвэл шагайг 2 удаа орхиход хоёулаа морь буух магадлалыг ол.

 •  А. \left ( 1-p \right )^{2}      

 •  B.   p\left ( 1-p \right )

 • C.  2p\left ( 1-p\right )                           

 • D.  p^2

Оноо: 1

\sqrt[3]{27x^{6}}\times \sqrt[4]{\frac{x^{8}}{81}} илэрхийллийг хялбарчил.

 • A. x^{4}               

 • B. x^{6}              

 • C. 3x^{4}                    

 • D. 3x^{6}

Нийт: 16693