• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах 2,7,12,17,22,...... тоон дарааллын 10 дахь гишүүнийг тооцоолоорой.

 • А.42   

 • B. 47   

 • C. 50   

 •  D.52

Оноо: 1

Шагай орхиход морь, тэмээ, үхэр, хонь буудаг гэж үзье. Морь буух магадлал p гэвэл шагайг 2 удаа орхиход ядаж нэг удаа морь буух магадлалыг ол.

 •  А.\left ( 1-p \right )^{2}                 

 • B. p\left ( 2-p \right )                

 • C  p^{2}                       

 • D.2p\left (1-p \right )

Оноо: 1

(3a^{4}b)(5a^{2}b^{2})(2a^{3}) илэрхийллийг хялбарчил.

 • A. 30a^{9}b^{3}            

 • B. 30a^{10}b^{2}           

 • C. 150a^{10}b^{3}        

 • D. 60a^{11}b^{3}

Оноо: 1

Дараах 4,9,14,19,24,......тоон дарааллын 10 дахь гишүүнийг тооцоолоорой.

 • А.44    

 •  B. 49

 •  C. 50      

 • D.54

Оноо: 1

Choose the correct response.

A: What is your favourite subject?
B: My favourite subject is English.
A: _____________________________
B: Yes, but I like doing homework. • A. Does your English teacher give much homework?

 • B. Did you do your homework?

 • C. How much homework does your teacher give?

 • D. Don't you like other subjects?

Оноо: 1

Хөзрийн хайрцаг дотор 4 ноён 4 хатан нийт 8 ялгаатай хөзөр хийсэн байв. Хайрцгаас санамсаргүйгээр нэг хөзөр авч бүртгэн буцааж хийгээд дахин нэг хөзөр авч өнгийг бүртгэх туршилтхийв. Тэгвэл хэдэн янзын эгэл үзэгдэл явагдах боломжтой вэ?

 • А. 32 

 • B.  8                        

 • C. 16                            

 • D. 64

Оноо: 1

Choose the correct response.

A: What time is it?
B: _____20:10_____ • A. It’s ten to twenty.

 • B. It’s ten past twenty.

 • C. It’s twenty to ten.

 • D. It’s twenty past ten.

Оноо: 1

Өглөө 8:00 цагт агаарын хэм +4o дулаан байсан. Өдөр 12:00 - 18:00 цагийн хооронд дунджаар хэдэн хэм болсон бэ?

 • А.7    

 • B. 8.6                         

 • C. 9     

 • D.12

Оноо: 1

Choose the correct response.

A: My son is so tired.
B: ________________ • A. Don’t take care of him!

 • B. Beat him!

 • C. Kiss your son

 • D. He needs some rest

Оноо: 1

Өглөө 8:00 цагт агаарын хэм +5o дулаан байсан.

Өдөр 10:00 - 16:00 цагийн хооронд дунджаар хэдэн хэм болсон бэ?

 •  А.9          

 • B. 9.5      

 • C. 12       

 • D.17

Оноо: 1

Choose the correct response.

A: Everybody must be there!
B: ___________________ • A. Sorry, I can’t come.

 • B. I hope you did.

 • C. Yes, sometimes.

 • D. How much

Оноо: 1

Зуутын орон нь тэг байх 4 оронтой тоо хэд байх вэ?

 • А.3    

 • B. 9   

 • C. 90     

 • D.900

Оноо: 1

A:__________________?
B: Yes, that’s a good idea. • A. Why don’t we play chess?

 • B. Do you play chess?

 • C. Do you like playing chess?

 • D. Can you play chess?

Оноо: 1

Аравтын орон нь тэг байх 3 оронтой тоо хэд байх вэ?

 •  А.3     

 •  B. 9       

 • C. 90          

 •  D.900

Оноо: 1

Хайрцаг дотор 4 ноён 4 хатан нийт 8 ялгаатай хөзөр байв. Хайрцгаас санамсаргүйгээр нэг хөзөр авч бүртгэн буцааж хийгээд дахин нэг хөзөр авчбүртгэх туршилтхийв.Хоёуланд ньноён хөзөр гарч ирсэн байх магадлалыг ол.

 • А. \frac{1}{4}

 • B. \frac{1}{32}     

 • C. \frac{3}{4}                    

 • D. \frac{1}{2}

Оноо: 1

Choose the correct response.

A: How long does it take you to get home?
B: ______________________________. • A. With you

 • B. Afternoon

 • C. It’s too long

 • D. Less than an hour

Оноо: 1

(27-\frac{9}{n^{2}})(\frac{1}{3}n)^{2} илэрхийллийг хялбарчил.

 • A. 3n^{2}-1            

 • B. 3n^{6}-1           

 • C. \frac{1}{9}n^{6}-\frac{3}{n}              

 • D. 3n^{2}

Оноо: 1

Сургалтад хамрагдсан 5 сурагчийн дундаж нас 10 байв. Харин багшийн насыг нэмбэл тэдний дундаж нас 12.5 болно. Багш хэдэн настай вэ?

 • А. 12.5  

 •  B. 22.5    

 • C.  25         

 •  D. 27.5

Оноо: 1

Choose the correct response.

A: _______________________________?
B: 2 dollars. • A. How much is a cup of coffee?

 • B. What is your address?

 •  C. What is your phone number?

 •  D. How old are you?

Оноо: 1

Багийн 5 тамирчны дундаж нас 11 байв. Харин нэг тамирчин нэмэгдэхэд тэдгээрийн дундаж нас 11.5 болов. Шинэ тамирчин хэдэн настай вэ?

 •  А.  11.5   

 •  B.  12.5        

 • C.  14       

 • D. 27.5

Нийт: 16693