Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Гималайн нуруу ямар хавтангуудын зааг дээр үүссэн бэ?

 • A. Өмнөд Америкийн хавтан, Евразийн хавтан

 • B. Африкийн хавтан, Евразийн хавтан

 • C. Евразийн хавтан, Энэтхэг-Австралийн хавтан

 • D. Антарктидын хавтан, Энэтхэг-Австралийн хавтан

Оноо: 1

If you don’t apologize, I___________never speak to you again.

 • A.would

 • B.will not

 • C.am

 • D.will

Оноо: 1

If he got up earlier, he __________always be late.

 • A.is

 • B.will

 • C.wouldn’t

 • D.would have

Оноо: 1

We would travel a lot if we ___________ enough money.

 • A. had have

 • B.had

 • C.have

 • D.will have

Оноо: 1

Газар хөдлөлт үүсгэх гол хүчин зүйл аль нь вэ?

 • A. Хүчтэй салхи

 • B. Дэлхийн дотоод хүч

 • C. Цунами

 • D. Нарны энерги ба хүндийн хүч

Оноо: 1

If you had arrived earlier, you__________dinner.

 • A. won’t miss

 • B.weren’t miss

 • C.won’t have missed

 • D.wouldn’t have missed

Оноо: 1

Зөв тохируулсан хариуг сонго.

1. Эпицентр a. Газар хөдлөлтийн хүчийг хэмжих нэгж

2. Ойртон нийлэх зааг b. Газар хөдлөлтийн гадаад төв

3. Сейсмограф c. Газар хөдлөлтийг хэмжих багаж

4. Магнитуд d. Хавтангийн хөдөлгөөний төрөл

 • а.1b2a3d4c

 • b.1a2c3b4d

 • c.1a2d3b4c

 • d.1b2d3c4a

Оноо: 1

Булчин нь хүний биеийн жингийн хэдэн хувийг эзэлдэг вэ?

 • A. 20-30%

 • B. 30-40%

 • C. 40-50%

 • D. 50-60%

Оноо: 1

I wouldn’t have called you so late if I __________what time it was.

 • A. had realised

 • B.would realise

 • C.have realised

 • D.realised

Оноо: 1

________you wear warm socks and boots, you will have a sore throat.

 • A.Until

 • B.When

 • C.Unless

 • D.If

Оноо: 1

Уур амьсгалын ямар нөхцөлд, химийн өгөршил илүү эрчимтэй явагдах вэ?

 • A. Хуурай ба халуун

 • B. Халуун ба чийглэг

 • C. Сэрүүн ба хуурай

 • D. Сэрүүн ба чийглэг

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. Үрээс үндэс анх гарахыг .................. гэнэ.

 • A. ургамал ургах

 • B. үндэс ургах

 • C. үр ургах

 • D. үр соёолох

Оноо: 1

I wasn’t chosen for the basketball team . I wish I________taller.

 • A.would

 • B.am

 • C.were

 • D.was

Оноо: 1

Газрын давхарга руу магма нэвчих, гадарга дээр бялхаж гарахтай холбоо бүхий үзэгдлийг ............ гэнэ.

 • A. Галт уулшил

 • B. Газар хөдлөлт

 • C. Физик өгөршил

 • D. Химийн өгөршил

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт ургамлын ямар эрхтэн байгаа вэ? Сонгоорой.

 • A. навч

 • B. цэцэг

 • C. иш

 • D. үндэс

Оноо: 1

If only I I_______more foreign languages.

 • A.was known

 • B.knows

 • C.will know

 • D. knew

Оноо: 1

We played not well. We wish _______the game!

 • A.win

 • B.had won

 • C.won

 • D.would won

Оноо: 1

Цаг агаарын элементүүдийг зөв багцлан нэрлэснийг сонго.

 • A. Агаарын температур, хур тунадасны хэмжээ, ургамалжилт

 • B. Хур тунадасны хэмжээ, салхи, агаарын температур

 • C. Агаарын температур, салхи, хөрс

 • D. Уур амьсгал, чийг, нарны энерги

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт ургамлын ямар эрхтэн байгаа вэ? Сонгоорой.

 • A. навч

 • B. цэцэг

 • C. иш

 • D. үндэс

Оноо: 1

________you have your hair cut yesterday?

 • A.Would

 • B.Had

 • C.Were

 • D.Did

Нийт: 15508