• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хайрцаг дотор 4 ноён 4 хатан нийт 8 ялгаатай хөзөр байв. Хайрцгаас санамсаргүйгээр нэг хөзөр авч бүртгэн буцааж хийгээд дахин нэг хөзөр авчбүртгэх туршилтхийв.Хоёуланд ньхатан хөзөр гарч ирсэн байх магадлалыг ол.

 • А. \frac{1}{2}  

 • B. \frac{1}{32}                            

 • C. \frac{3}{4}                  

 • D. \frac{1}{4}

Оноо: 1

Choose the correct word.

A:_______________________?
B: My favorite singer is Ariunaa. • A. Is Ariunaa your favorite singer?

 • B. What are hobbies?

 • C. Who is your favorite singer?

 • D. What are you interested in?

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээнийороомгийн гүйдлийн хүч i=10-3cos0.06πt хуулиар өөрчлөгдөж байгаа бол хэлбэлзлийн цикл давтамж хэдвэ?

 • A. 10-3 Гц 

 • B. 0.06π рад/с    

 • C. 0.06π Гц 

 • D. 0.03 Гц  

Оноо: 1

Эйлер-Веннийн диаграммыг ажиглаад, зөв гурвалжны дугаарыг нь бичээрэй.

 • А.1                           

 • B. 3   

 •  C. 5 

 • D.6

Оноо: 1

Цахилгаан хэлбэлзлийн хүрээний гүйдэл нь хугацаанаас хамаарч I=3sin20t хуулиар өөрчлөгдөнө. Цахилгаан хэлбэлзлийн хүрээний давтамжийг олно уу.

 • A. 3 Гц       

 • B. 20 Гц       

 • C. 20t Гц 

 • D. 10  Гц

Оноо: 1

Choose the correct response.

A: Let’s go to the park!
B: ________________ • A.Yes, thank you

 • B.Tomorrow

 • C. Well, it sounds good

 • D. Understand you

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээний гүйдлийн хүчхугацаанаас хамаарч I=2sin 0.02\pit хуулиар өөрчлөгдөнө. Цахилгаан хэлбэлзлийн хүрээний үеийг олно уу.

 • A. 100 Гц 

 • B. 0.02\pi с   

 • C. 100  с

 • D. 0.01  с

Оноо: 1

Эйлер-Веннийн диаграммыг ажиглаад, зөв биш дөрвөн өнцөгтийг олоорой.

 • А.3                               

 •  B. 4                

 •  C. 5         

 • D.6

Оноо: 2

Хайрцаг дотор 4 ноён 4 хатан нийт 8 ялгаатай хөзөр байв. Хайрцгаас санамсаргүйгээр нэг хөзөр авч бүртгэн буцааж хийгээд дахин нэг хөзөр авчбүртгэх туршилтхийв.Тэгвэл нэг ноён, нэгхатан гарч ирсэн байх магадлалыг ол.

 • А. \frac{1}{16}  

 • B. \frac{1}{4}   

 • C. \frac{1}{2}                 

 • D. \frac{3}{16}

Оноо: 1

\frac{(16x^{2}-4x+1)(16x^{2}-1)}{64x^{3}+1} илэрхийллийг хялбарчил.

 • A. 4x-1

 • B. 4x+1

 • C. -4x+1

 • D. -4x-1

Оноо: 1

Манай орны хувьд цахилгаан хэлхээн дэх хувьсах хүчдэлийн хэлбэлзлийн давтамж 50 Гц байдаг бол хэлбэлзлийн үеийг олно уу.

 • A. 0.02 с   

 • B. 1.25 с

 • C. 100 \piс 

 • D. 50 с

Оноо: 1

Дараах 26, 123, 352, 800, 27, 15, 563 тоон өгөгдлийг дараах хүснэгтэд ангилсан байдлыг ажиглан, буруу ангилсан тоог ол.

 • А.15     

 •  B. 123     

 •  C. 563      

 • D. 26                            

Оноо: 1

Манай орны хувьд цахилгаан хэлхээн дэх хувьсах хүчдэлийн хэлбэлзлийн үе 0.02 с байдаг бол хэлбэлзлийн давтамжийг олно уу.

 • A. 0.02 Гц   

 • B. 100\pi Гц     

 • C. 100 Гц  

 • D. 50 Гц

Оноо: 1

Дараах 15, 536, 28, 231, 352, 900, 99 тоон өгөгдлийг дараах хүснэгтэд ангилсан байдлыг ажиглан, буруу ангилсан тоог олоорой.

Хоёрт хуваагдах Гуравт хуваагдах
2 оронтой 28 15, 99
3 оронтой 352, 900 536, 231
 • А.15      

 •  B. 99     

 • C. 536     

 • D. 352

Оноо: 2

Хайрцаг дотор 4 ноён 4 хатан нийт 8 ялгаатай хөзөр байв. Хайрцгаас санамсаргүйгээр нэг хөзөр авч бүртгэн буцааж хийгээд дахин нэг хөзөр авчбүртгэх туршилтхийв.Тэгвэл эхний удаадноён хөзөр, хоёрдахьудаадхатан хөзөр гарч ирсэн байх магадлалыг ол.

 • А. \frac{1}{4}

 • B. \frac{3}{4}                      

 • C. \frac{3}{8}                   

 • D. \frac{9}{16}

Оноо: 1

Дараах 15, 653, 28, 213, 352, 803, 99 тоон өгөгдлийг дараах хүснэгтэд ангилсан байдлыг ажиглан, буруу ангилсан тоог олоорой.

 • А.15      

 •  B. 99     

 • C. 365     

 • D.803

Оноо: 1

\frac{9(x-1)(x+1)}{1-x^{2}} бутархайг хураа.

 • A. -9        

 • B. 0           

 • C. \frac{9(x-1)}{x+1}                   

 • D. \frac{9(x+1)(x-1)}{x^{2}+1}

Оноо: 1

8 сурагч хосоороо бүжиглэхээр бол хэдэн хос үүсч болохыг бүртгэж олоорой.

 •  А. 8        

 •   В. 16        

 • С. 28    

 •   D. 32

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээн дэхороомгийн индукцитэсэргүүцэл нь хувьсах гүйдлийн хэлхээний давтамжаас хамаарах хамаарлыг аль график зөв илэрхийлж чадах вэ? L=const

Оноо: 1

Лабораторийн 10 ургамлын өндрийг хэмжихэд хамгийн нам нь 3см, дараагийн ургамал бүр нь өмнөхөөсөө1мм-ээр өндөрбайв. Энэ 10ургамлын өндрийнарифметик дундаж хэд вэ?

 • А. 3.4               

 • B. 3.65                    

 • C. 3.45                    

 • D. 3.5

Нийт: 16693