• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

6 сурагч хосоороо бүжиглэхээр бол хэдэн хос үүсч болохыг бүртгэж олоорой.

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
 • А. 6           

 • В. 10        

 • С. 15     

 • D. 18

Оноо: 1

Лабораторийн 10 ургамлын өндрийг хэмжихэд хамгийн нам нь 3см, дараагийн ургамал бүр нь өмнөхөөсөө1мм-ээр өндөрбайв. Энэ 10ургамлын өндрийнмедиан хэд вэ?

 • А. 3.4                       

 • B. 3.45                        

 • C. 3.5                       

 • D. 3.6

Оноо: 1

Ангийн 40 сурагчдын хэд нь А ба В үнэлгээтэй дүгнэгдсэн бэ?

 • А. 10       

 • В. 12    

 • С. 20       

 • D. 30

Оноо: 4

\left | x-3 \right |+2 \left | x+1 \right |=4 модультай тэгшитгэл бод.

Оноо: 1

-2(x-1)-3=-5 тэгшитгэлийг бод.

 •  A. 2                 

 • B. 0                  

 • C. 3                

 • D. -2 

Оноо: 1

Лабораторийн 10 ургамлын өндрийг хэмжихэд хамгийн нам нь 3см, дараагийн ургамал бүр нь өмнөхөөсөө1мм-ээр өндөрбайв. Энэ 10ургамлын өндрийндалайц хэд вэ?

 • А. 0.9                      

 • B. 1                   

 • C. 1.1                        

 • D. 3.9

Оноо: 1

Ангийн 30 сурагчдын хэд нь С ба D үнэлгээтэй дүгнэгдсэн бэ?

 • А. 12      

 • В. 21        

 •  С. 30      

 •  D. 40

Оноо: 1

Лабораторийн 10 ургамлын өндрийг хэмжихэд хамгийн нам нь 4см, дараагийн ургамал бүр нь өмнөхөөсөө1мм-ээр өндөрбайв. Энэ 10ургамлын өндрийнарифметик дундаж хэд вэ?

 • А. 4.6              

 • B. 4.5                           

 • C. 4.45                        

 • D. 4

Оноо: 1

Гурван ялгаатай зоосыг шидэхэд хэчнээн янзаар бууж болох вэ?

 • А. 3        

 • В. 4    

 •  С. 6  

 • D. 8

Оноо: 1

3w-13=\frac{1}{4}(52-12w) тэгшитгэлийг бод.

 • A. 4\frac{1}{3}              

 • B. -1               

 • C. 0                

 • D. Хариу байхгүй

Оноо: 4

25-2\left | 3x-6 \right |>7 тэнцэтгэлбишийг бод.

Оноо: 1

\left | x+3 \right |-3x+5=0 тэгшитгэлийн язгууруудын нийлбэрийг ол.

 • A. 4.5      

 • B. 4                  

 • C. 0.5               

 • D. 6

Оноо: 1

Match the questions to the answers.

 1. Are you feeling OK?
 • A. It’s cold.

 • B. He’s reading a newspaper.

 • C. Yes, I’m fine, thanks         

 • D. Five days ago.           

 • E. Yes, take an umbrella.

Оноо: 4

4^{x2-x}\leq 16^{x-1} тэнцэтгэлбишийг бод.

Оноо: 1

Тоон өгөгдлийнутгуудыг 2-оор ихэсгээд, дараа нь 2 дахин ихэсгэв. Үүссэн өгөгдлийн далайцын хувьд аль дүгнэлт үнэн бэ?

 • А. Анхны өгөгдлийн далайцаас 2-оор их

 • B. Анхны өгөгдлийн далайцаас 4 дахин их

 • C. Анхны өгөгдлийн далайцаас 2 дахин их

 • D. Анхны өгөгдлийн далайцтай тэнцүү

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээн дэх конденсаторын багтаамжитэсэргүүцэл нь хувьсах гүйдлийн хэлхээний давтамжаас хамаарах хамаарлыг аль график зөв илэрхийлж чадах вэ?

Оноо: 1

Дараах хүснэгтэд бүртгэсэн мэдээллийг тооцоолж, үнэн зөв үзүүлсэн дугуй диаграммын дугаарыг дугуйлаарай.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Тоон өгөгдлийнутгуудыг 2-оор ихэсгээд, дараа нь 2 дахин ихэсгэв.

Үүссэн өгөгдлийн медианыг олохдоо анхны өгөгдлийн медианыг хэрхэн өөрчлөх вэ?

 • А. 2 дахин ихэсгээд, 4-ийг нэмнэ

 • B. 2 дахин ихэсгээд, 2-ыг нэмнэ                   

 • C. өөрчлөхгүй

 • D. 4 дахин ихэсгэнэ

Оноо: 1

x_{1}=3 баx_{2}=4 шийдтэй тэгшитгэлийг ол.

 • A. x^{2}-7x+12=0      

 • B. x^{2}+7x+12=0        

 • C. x^{2}-3x-12=0             

 • D. x^{2}-7x-12=0

Оноо: 1

Тоон өгөгдлийнутгуудыг 2-оор ихэсгээд, дараа нь 2 дахин ихэсгэв. Үүссэн өгөгдлийн моодыг олохдоо анхны өгөгдлийн моодыг хэрхэн ашиглах вэ?

 • А. 2 дахин ихэсгэж, 4-ийг нэмнэ

 • B. 2 дахин ихэсгэж, 2-ыг нэмнэ

 • C. Анхны өгөгдлийн моодтой тэнцүү                

 • D. 2 дахин ихэсгэнэ

Нийт: 16693