• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

COMMUNICATION. Match the questions to the answers.

Is it raining outside?

 • A. It’s cold.

 • B. He’s reading a newspaper.          

 • C. Yes, I’m fine, thanks.   

 • D. Five days ago.     

 • E. Yes, take an umbrella.

Оноо: 1

Дараах хүснэгтэд бүртгэсэн мэдээллийг тооцоолж, үнэн зөв үзүүлсэн дугуй диаграммын дугаарыг дугуйлаарай.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Цахилгаан хэлбэлзлийн хүрээн дэх хувьсах гүйдлийн далайцын утга 5 А байсан бол гүйдлийн хүчний үйлчлэгч утгыг олно уу.

 • A. \small 5/\sqrt{2}  A  

 • B. \small \sqrt{2/5}  A   

 • C. \small \sqrt2/5  А   

 • D. 5/2 А

Оноо: 1

\frac{x}{2}\geq \frac{3}{5} тэнцэтгэл бишийг бод.

 • A. [1.2;\infty[               

 • B. ]1.2;\infty[            

 • C. ]-\infty;1.2]                 

 • D. ]-1.2;\infty[

Оноо: 1

COMMUNICATION. Match the questions to the answers.

Why are you wearing a jumper?

 • A. It’s cold.

 • B. He’s reading a newspaper.

 • C. Yes, I’m fine, thanks.

 • D. Five days ago.

 • E. Yes, take an umbrella.

Оноо: 1

Тоон өгөгдлийнутгуудыг 2-оор ихэсгээд, дараа нь 2 дахин ихэсгэв.

Үүссэн өгөгдлийн арифметик дунджийг олохдоо анхны өгөгдлийн арифметик дунджийг хэрхэн өөрчлөх вэ?

 • А. 2 дахин ихэсгээд, 4-ийг нэмнэ

 • B. 2 дахин ихэсгээд, 2-ыг нэмнэ

 • C. өөрчлөхгүй

 • D. 2 дахин ихэсгэнэ

Оноо: 1

Графикт аялагчийн 6 цаг явсан замыг үзүүлэв. Аялагч цагт дунджаар хэдэн километр зам туулсан бэ?

 • А. 6       

 • В. 25      

 • С. 50   

 • D. 150

Оноо: 1

10 гишүүнтэй өгөгдлийн нэг гишүүн нь20-оор нэмэгдвэларифметик дундаж хэдээр нэмэгдэх вэ?

 • А. 2-оор нэмэгдэнэ.

 • B. 0.2-оор нэмэгдэнэ.                 

 • C. 0.02-оор нэмэгдэнэ.  

 • D. 20-оор нэмэгдэнэ.

Оноо: 4

2y^{2}+5y-1=0тэгшитгэлийн язгууруудын нийлбэрийг ол.

Оноо: 1

COMMUNICATION. Match the questions to the answers.

What’s Tushig doing?

 • A. It’s cold.

 • B. He’s reading a newspaper.

 • C. Yes, I’m fine, thanks.

 • D. Five days ago.

 • E. Yes, take an umbrella.

Оноо: 1

Графикт суудлын машины 8 цаг явсан замыг үзүүлэв. Машин цагт дунджаар хэдэн километр зам туулсан бэ?

 • А. 8               

 •  В. 50           

 • С. 100        

 •  D. 400

Оноо: 1

Хувьсах цахилгаан хэлхээний гүйдлийн хүчний үйлчлэгч утга \small \sqrt2 А байсан бол түүний далайцын утгыг олно уу.

 • A. \small 1/\sqrt2  A  

 • B. 2 A   

 • C.  1 А 

 • D. 4 A

Оноо: 1

10 гишүүнтэй өгөгдлийн нэг гишүүн нь 30-аар нэмэгдвэларифметик дундаж хэдээр нэмэгдэх вэ?

 • А. 3-аар нэмэгдэнэ.

 • B. 0.3-аар нэмэгдэнэ.                 

 • C. 0.03-аар нэмэгдэнэ.                    

 • D. 30-аар нэмэгдэнэ.

Оноо: 1

-x^{2}-5x+6\geq 0 квадрат тэнцэтгэл бишийг бод.

 • A. \left [ -6;1 \right ]              

 • B. \left [ -1;-6 \right ]           

 • C. \left [ 6;1 \right ]           

 • D. ]-\infty ;-6[

Оноо: 1

Математик дүүжингийн хэлбэлзлийн далайц 2 см бөгөөд хэлбэлзлийн цикл давтамж 3рад/с бол шугаман хурдны хамгийн их утгыг олно уу.

 • A. 3 см/с  

 • B. 6 см/с

 • C. 1.5 см/с  

 • D. 0.67 см/с

Оноо: 1

24 ба 18 ын хамгийн их ерөнхий хуваагчийг олоорой.

 •   А. 2 

 •  В. 3       

 • С. 6   

 •  D. 9

Оноо: 1

Математик дүүжингийн хэлбэлзлийн хурдны хамгийн их утга 0.31м/с бөгөөд цикл давтамж 3.14 рад/сбол хэлбэлзлийн далайцын утгыг олно уу.

 • A. 0.97 см   

 • B. 10 см

 • C. 5 см    

 • D. 3.3 см

Оноо: 1

COMMUNICATION. Match the questions to the answers.

When did you come back?

 • A. It’s cold.

 • B. He’s reading a newspaper.

 • C. Yes, I’m fine, thanks.

 • D. Five days ago.

 • E. Yes, take an umbrella.

Оноо: 1

Математик дүүжингийн урт 10 м бол дүүжингийн хэлбэлзлийн үеийг олно уу. /g=10м/с2/

 • A. 1 сек 

 • B. 3.14 сек   

 • C. 6.28 сек  

 • D. 5 сек     

Оноо: 1

16 ба 24-ийн хамгийн их ерөнхий хуваагчийг олоорой.

 •  А. 2           

 • В. 4                                        

 • С. 6       

 • D. 8

Нийт: 16693