• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Математик дүүжингийн хэлбэлзлийн үе 6.28 с бол дүүжингийн уртыг олно уу. /g=10 м/с2/

 • A. 1 м       

 • B. 3.14 м   

 • C. 5 м     

 • D. 10 м

Оноо: 1

COMMUNICATION. Match the questions to the answers.

Was your exam difficult?

 • A. Ninety dollars.

 • B. Because you were late.

 • C. No, Thanks. I’ve just had lunch.

 • D. They were on holiday.

 • E. No, It was easy.

Оноо: 1

Математик дүүжингийн урт 2.5 м бол дүүжингийн хэлбэлзлийн цикл давтамжийг олно уу. g=10 м/с2.

 • A. 3,14 Гц    

 • B. 2 рад/с   

 • C. 2 Гц   

 • D. 1/\pi Гц     

Оноо: 1

Зураг 2 дээр 40 сурагчтай ангиас 100 оноотой шалгалт авч дүнг диаграммаар харуулжээ. Сурагчдын авсан онооны далайц хэд вэ?

 •  А.5                              

 • B.40                           

 • C. 60                         

 •   D.100

Оноо: 1

-2x^{2}+2x+12< 0 квадрат тэнцэтгэл бишийг бод.

 • A. ]-\infty ;-2[\cup ]3;\infty [       

 • B. ]-2;3[                 

 • C. ]-\infty ;-2[       

 • D. ]3;\infty [

Оноо: 1

Математик дүүжингийн хэлбэлзлийн цикл давтамж 2 рад/сбол дүүжингийн уртыг олно уу. g=10 м/с2.

 • A. 0.25 м  

 • B. 5.0 м    

 • C. 2.5 м 

 • D. 1/16 м

Оноо: 1

Зураг 2 дээр 40 сурагчтай ангиас 100 оноотой шалгалт авч дүнг диаграммаар харуулжээ. 60 оноог хэдэн сурагч авсан бэ?

 •  А.4                    

 •  B.6                           

 • C. 7                            

 • D.8

Оноо: 1

50 Н/м хаттай пүршинд 0.5 кг масстай биеийг бэхэлж хэлбэлзүүлэв. Хэлбэлзлийн үеийг олно уу.

 • A. 10 с       

 • B. 0.314 с  

 • C. 0.63 с   

 • D. 20\pi с с     

Оноо: 2

50 төгрөгийг аравт ба хорьтын мөнгөн дэвсгэртээр хэдэн янзаар задалж болох вэ? Бүх боломжуудыг бичээрэй.

Оноо: 1

Зураг 2 дээр 40 сурагчтай ангиас 100 оноотой шалгалт авч дүнг диаграммаар харуулжээ. 80 оноог хэдэн сурагч авсан бэ?

 •  А.4                       

 • B.6                             

 • C. 7                           

 • D.8

Оноо: 1

Пүршинд 0.5 кг масстай биеийг бэхэлж хэлбэлзүүлэхэд хэлбэлзлийн үе 0.628 сек бол пүршний хатыг олно уу.

 • A. 10 Н/м   

 • B. 20 Н/м

 • C. 30 Н/м   

 • D. 50 Н/м

Оноо: 1

COMMUNICATION. Match the questions to the answers.

Where were they last week?

 • A. Ninety dollars.

 • B. Because you were late.

 • C. No, Thanks. I’ve just had lunch.

 • D. They were on holiday.   

 • E. No, It was easy.

Оноо: 1

2x^{2}+11x-6=0 тэгшитгэлийн язгуурууд x_{1} ба x_{2} бол x_{1}x_{2}+x_{1}+x_{2} утгыг ол.

 • A. -8.5                  

 • B. -2.5                  

 • C. -9.5                   

 • D. 8.5

Оноо: 2

10 кг ба 20 кг-ийн туухайгаар 50 кг будааг хэдэн янзаар жинлэж болох вэ?

Бүх боломжуудыг бичээрэй.

Оноо: 1

50 Н/м хаттай пүршинд тодорхой масстай биеийг бэхэлж хэлбэлзүүлэхэд хэлбэлзлийн үе 0.628 сек бол биеийн массыг олно уу.

 • A. 0.2 кг    

 • B. 0.5 кг  

 • C. 1 кг

 • D. 2 кг

Оноо: 2

6 найз хоорондоо гар барив. Нийт гар барилтын тоог бүртгэж олоорой

Оноо: 1

Зураг 2 дээр 40 сурагчтай ангиас 100 оноотой шалгалт авч дүнг диаграммаар харуулжээ. 55-аас бага оноо хэдэн сурагч авсан бэ?

 • А.6                     

 •  B.8                            

 •  C. 10                          

 • D.12

Оноо: 2

4 найз хоорондоо гар барив. Нийт гар барилтын тоог бүртгэж олоорой.

Оноо: 2

5а анги 32, 5б анги 25, 5в анги 30, 5г анги 35 сурагчтай бол эдгээр мэдээллийг баганан диаграммаар дүрслэн үзүүлээрэй

Оноо: 1

Зураг 2 дээр 40 сурагчтай ангиас 100 оноотой шалгалт авч дүнг диаграммаар харуулжээ. 85-аас их оноо хэдэн сурагч авсан бэ?

 •  А.3                             

 •   B.4                         

 •      C. 7                           

 •   D.13

Нийт: 16693