• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

x^{3}+9x< 0тэнцэтгэл бишийг бод.

 • A. ]-\infty ;0[              

 • B. ]0;\infty [                

 • C. ]-3;0[              

 • D. ]0;3[

Оноо: 1

Match the questions to the answers.

How much was your new camera?

 • A. Ninety dollars.

 • B. Because you were late.

 • C. No, Thanks. I’ve just had lunch.

 • D. They were on holiday.

 • E. No, It was easy.

Оноо: 2

4а анги 12, 4б анги 8, 4в анги 14, 4г анги 15 мод тарьсан бол эдгээр мэдээллийг баганан диаграммаар дүрслэн үзүүлээрэй.

Оноо: 2

Ялгаатай хоёр шоог зэрэг орхиход нүднүүдийн тооны нийлбэр 7 байх боломжийн тоог олоорой. Хүснэгтэд бүртгээрэй.

Оноо: 1

Зураг 3 дээр 2 өрхийн сарын зардалын хэмжээг үзүүлжээ. (мянган төгрөг ) Тэгвэл 1-р өрхийн сарын дундаж зардал ойролцоогоор хэд вэ?

зураг 3

 •  А.450мянга                

 • B. 471мянга            

 •    C. 408 мянга           

 •    D. 500 мянга  

Оноо: 2

Ялгаатай хоёр шоог зэрэг орхиход нүднүүдийн тооны нийлбэр 6 байх боломжийн тоог олоорой. Хүснэгтэд бүртгээрэй.

Оноо: 1

3x-x^{2}\leq 0 тэнцэтгэл бишийг бод.

 • A. ]-\infty ;0]\cup [3;\infty[                 

 • B. [3;\infty[           

 • C. ]-\infty ;0]       

 • D. ]0;3[

Оноо: 4

Арифметик прогрессийнa_6=28, a_9=70 бол эхний гишүүн ба ялгаврыг ол.

Оноо: 2

Дараах 2, 4, 6 гэсэн цифрүүдээр 3 оронтой тоо хэдийг бичиж болохыг модны загвараар тооцоолж, үзүүлээрэй.

Оноо: 1

Зураг 3 дээр 2 өрхийн сарын зардалын хэмжээг үзүүлжээ. (мянган төгрөг ) Тэгвэл 2-р өрхийн сарын дундаж зардал ойролцоогоор хэд вэ?

Зураг 3

 • А.450мянга  нга                   

 •     B. 471мянга    

 •    C. 408 мянга

 •   D. 500 мянга

Оноо: 2

Дараах 3, 5, 7 гэсэн цифрүүдээр 3 оронтой тоо хэдийг бичиж болохыг модны загвараар тооцоолж, олоорой.

Оноо: 1

Match the questions to the answers.

Why were you angry this morning?

 • A. Ninety dollars.

 • B. Because you were late.

 • C. No, Thanks. I’ve just had lunch.

 • D. They were on holiday.

 • E. No, It was easy.

Оноо: 1

\left | x+5 \right |+\left | x-3 \right |=10 модультай тэгшитгэлийг бод.

 • A. (-6;4)                   

 • B. 4                   

 • C. -6                

 • D. Шийдгүй

Оноо: 1

Match the questions to the answer

Would you like something to eat?

 • A. Ninety dollars.

 • B. Because you were late.

 • C. No, Thanks. I’ve just had lunch.

 • D. They were on holiday.

 • E. No, It was easy.

Оноо: 1

х хэмжигдэхүүний утгуудад харгалзах у хэмжигдэхүүний утгууд өгөгджээ.

x 0.6 0.7 1 2.3 2.7 3.5 3.1 4.2 4.4
y 5 4.7 4.8 4.5 4.3 4 3.5 3.3 3.1

Хэмжигдэхүүнүүдийн корреляцийг тогтоо.

 • А. эерэг корреляцтай                                

 • B. сөрөг корреляцтай                             

 • C. тэг корреляцтай                               

Оноо: 3

Дүрсүүдийг ажиглаарай.

а. Хүснэгтэд ангилж, дугаарыг бичээрэй.

б. Улаан өнгөтэй бөгөөд 4 өнцөгт биш дүрсийн дугаарыг бичээрэй...

Оноо: 1

\frac{x-2}{2}-\frac{x-2}{3}< x тэнцэтгэл бишийг бод.

 • A. x>-\frac{2}{5}                   

 • B. x<-\frac{2}{5}        

 • C. x>2            

 • D. x>\frac{5}{2}

Оноо: 4

Геометр прогрессийн b_{5}=12, b_{8}=96 бол эхний гишүүн ба хуваарийг ол.

Оноо: 3

Дүрсүүдийг ажиглаарай.

а. Хүснэгтэд ангилж дугаарыг бичээрэй

б. Ногоон өнгөтэй бөгөөд гурвалжин дүрсийн дугаарыг бичээрэй.

Оноо: 1

\frac{20x}{3y^{2}}\div 5xy хуваах үйлдлийг гүйцэтгэ.

 • A. \frac{4}{3y^{3}}                   

 • B. -12y^{2}             

 • C. 12y^{2}                 

 • D. \frac{4}{4y^{2}}

Нийт: 16693