• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

ххэмжигдэхүүний утгуудад харгалзахухэмжигдэхүүний утгууд өгөгджээ.

x 0.6 0.7 1 2.3 2.7 3.5 3.1 4.2 4.4
y 3.1 3.3 3.5 4 4.3 4.5 4.8 4.7 5

Хоёр хэмжигдэхүүний корреляцийг тогтоо.

 • А. эерэг корреляцтай                          

 • B. сөрөг корреляцтай                          

 • C. тэг корреляцтай                                

Оноо: 3

Хоёр оронтой, 21 хүртэлх тоонуудаас

а) тав ба аравт хуваагдах тоог Эйлер- Веннийн диаграммд байрлуулаарай.

б) тав ба аравт зэрэг хуваагдах тоог бичээрэй.

А:{5д хуваагдах тоонууд}, В: {10д хуваагдах тоонууд}

Оноо: 1

Ангийн 25 сурагчийн насны ангиллыг хүснэгтэд харуулав.

15 настай 16 настай 17 настай Бүгд
Хөвгүүд 5 15
Охид 2
Бүгд 8 10

Энэ ангиас санамсаргүйгээрсонгогдсонсурагчэрэгтэйбайх магадлалыг ол.

 • А. 0.6

 • B. 0.4                      

 • C. 0.9                       

 • D. 0.7 

Оноо: 1

\left ( \frac{2a}{b} \right )^{3}\times \frac{4b^{2}}{2a} үйлдлийг гүйцэтгэ.

 • A. \frac{16a^{2}}{b}             

 • B. \frac{2a}{b}                

 • C. \frac{2}{b}                  

 • D. -\frac{4a}{b}

Оноо: 3

Хоёр оронтой, 20 хүртэлх тоонуудаас

а) хоёр ба гуравт хуваагдах тоог Эйлер- Веннийн диаграммд байрлуулаарай.

б) хоёр ба гуравт зэрэг хуваагдах тоог бичээрэй.

А:{2д хуваагдах тоонууд}, В: {3т хуваагдах тоонууд}

Оноо: 4

Сурагчдын уншсан номын тоог хүснэгтэд бүртгэв. a) Өгөгдлийг баганан диаграммаар үзүүлж, б) асуулт зохион бичээд, в) тэр асуултандаа хариулж бичээрэй.

Оноо: 1

\frac{x+4}{3}-\frac{2x}{9} илэрхийллийг хялбарчил.

 • A. \frac{x+12}{9}            

 • B. \frac{2x}{9}                  

 • C. \frac{5x+12}{9}            

 • D. \frac{5x-4}{9}

Оноо: 1

Ангийн 25 сурагчийн насны ангиллыг хүснэгтэд харуулав.

15 настай 16 настай 17 настай Бүгд
Хөвгүүд 5 15
Охид 2
Бүгд 8 10

Энэ ангиас санамсаргүйгээрсонгогдсонсурагчэмэгтэйбайх магадлалыг ол.

 • А. 0.6           

 • B. 0.4                 

 • C. 0.9                     

 • D. 0.7 

Оноо: 4

Сурагчдын тарьсан цэцгийн тоог хүснэгтэд бүртгэв. a) Өгөгдлийг баганан диаграммаар үзүүлж, б) асуулт зохион бичээд, в) тэр асуултандаа хариулж бичээрэй.

Оноо: 4

f\left ( x \right )=\frac{x^{3}}{6}+0.5x^{2}-3x+2 функцийн уламжлалын x=2 цэг дээрх утгыг ол.

Оноо: 1

f(x)=x^{3}-2 функцийнx=-4 цэг дээрх утгыг ол.

 • A. -66              

 • B. -14               

 • C. -62                  

 • D. 62

Оноо: 1

Ангийн 25 сурагчийн насны ангиллыг хүснэгтэд харуулав.

15 настай 16 настай 17 настай Бүгд
Хөвгүүд 5 15
Охид 2
Бүгд 8 10

17 настай эмэгтэй сурагчхэд байгаа вэ?

 • А. 3                            

 • B. 4                     

 • C. 2             

 • D. 7

Оноо: 6

2^{x}+2^{x+2}=40 тэгшитгэлийн шийдийг xo гэвэл \left ( x_{0}+3 \right )\left ( x_{0} -5\right ) илэрхийллийн утгыг ол.

Оноо: 5

Дараах 15, 365, ,24, 231, 352, 900, 99 тоон өгөгдлийг өгсөн хүснэгт болон Эйлер-Веннийн диаграммд ангилж, үзүүлээрэй.

Оноо: 1

Ангийн 25 сурагчийн насны ангиллыг хүснэгтэд харуулав.

15 настай 16 настай 17 настай Бүгд
Хөвгүүд 5 15
Охид 2
Бүгд 8 10

17 настайэрэгтэйсурагч хэд байгаа вэ?

 • А. 3                            

 • B. 4                        

 • C. 5                          

 • D. 6

Оноо: 1

Ангийн 25 сурагчийн насны ангиллыг хүснэгтэд харуулав.

15 настай 16 настай 17 настай Бүгд
Хөвгүүд 5 15
Охид 2
Бүгд 8 10

Энэ ангиас санамсаргүйгээрсонгогдсонсурагч 17 настайбайх магадлалыг ол.

 • А. 0.28                 

 • B. 0.2                     

 • C. 0.4                      

 • D. 0.32

Оноо: 5

Дараах 21, 264, 32, 413, 243, 600, 68 тоон өгөгдлийг өгсөн хүснэгт болон Эйлер-Веннийн диаграммд ангилж, үзүүлээрэй.

Оноо: 1

Ангийн 25 сурагчийн насны ангиллыг хүснэгтэд харуулав.

15 настай 16 настай 17 настай Бүгд
Хөвгүүд 5 15
Охид 2
Бүгд 8 10

Энэ ангиас санамсаргүйгээрсонгогдсонсурагч16 настай эмэгтэйсурагч байх магадлалыг ол.

 • А. 0.5

 • B. 0.2

 • C. 0.4

 • D. 0.1 

Оноо: 1

y=\sqrt{12-4x} функцийн тодорхойлогдох мужийг ол.

 • А. ]-\infty ;3 ]            

 • B. ]3;\infty[             

 • C. ]-\infty;-3[          

 • D. [ 3;\infty [

Оноо: 2

\frac{x^{2}-9}{10-3x}\cdot \left ( \frac{2}{x-4}-\frac{4x}{x^{2}-x-12}-\frac{1}{x+3} \right )илэрхийллийг хялбарчил.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693