• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Ангийн 40 сурагч математикийн шалгалтад A=12, B=16, C=8, D=4, F=0 дүгнэгдэв.

a) Үнэлгээ тус бүрд сурагчдын эзлэх хувийг олоорой.

б) Энэ мэдээллийг дараах дугуй диаграмм дээр дүрсэлж үзүүлээрэй.

(Дугуйг 10 тэнцүү хэсэгт хуваасан ба 1 хэсэгт ногдох хувийг тооцоорой.)

Оноо: 4

Ангийн 40 сурагч эх хэлний шалгалтанд A=4, B=16, C=12, D=8, F=0 дүгнэгдэв.

a) Үнэлгээ тус бүрд сурагчдын эзлэх хувийг олоорой.

б) Энэ мэдээллийг дараах дугуй диаграмм дээр дүрсэлж үзүүлээрэй.

(Дугуйг 10 тэнцүү хэсэгт хуваасан ба 1 хэсэгт ногдох хувийг тооцоорой

Оноо: 1

Арифметик прогрессийн эхний гишүүн 6, ялгавар 2 бол ерөнхий гишүүний томьёог ол.

 • A. a_{n}=2n+4        

 • B. a_{n}=2n-4          

 • C. a_{n}=n+4       

 • D. a_{n}=2n+2  

Оноо: 5

Өгсөн 11, -8, 25, 32, -19, 50, -1 тоон өгөгдлийг дараах хүснэгтэд ангилан үзүүлж, Эйлер-Веннийн диаграммд үзүүлээрэй.

Оноо: 1

Геометр прогрессийн эхний гишүүн 2, хуваарь 3 бол 5 дугаар гишүүнийг ол.

 • A. 162                    

 • B. 54              

 • C. 36                  

 • D. 216     

Оноо: 5

Өгсөн -6, 25, 24 -17, 50, -12 тоон өгөгдлийг дараах хүснэгт болон Эйлер-Веннийн диаграммд ангилж, үзүүлээрэй.

Оноо: 1

Нийцгүй A, B үзэгдлүүдийн магадлал харгалзан P(A)=0.3, P(B)=0.2 бол A\cup Bүзэгдлийн магадлалыг ол.

 • A. 0.06

 • B. 0.5

 • C. 0.1

 • D. 0.6

Оноо: 5

Эйлер-Веннийн диаграммд байрлуулсан дүрсүүдийг ажиглаад, дараах даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

а. Дүрсүүдийг өгсөн хүснэгтэд ангилан дугаарыг нь бичээрэй.

Дараах 2 дүгнэлтийг нөхөж бичээрэй

б . Гурав дугаартай дүрс нь......................ба ......................................дүрс.

в. Дөрөв дугаартай дүрс нь .....................ба..................................... дүрс.

Оноо: 5

\left ( \frac{1}{3}\sqrt{39}-\frac{1}{2}\sqrt{26}+\frac{1}{6}\sqrt{65} \right )\div \frac{\sqrt{13}}{6}+\sqrt{18}-\sqrt{12}илэрхийллийг хялбарчил.

Оноо: 1

lim_{n\rightarrow \infty }\frac{6n+9}{3n-2}хязгаарыг бод.

 • A. 3             

 • B. \frac{9}{2}            

 • C. 2            

 • D. \frac{2}{9}

Оноо: 6

y=-\frac{4x^{3}}{3}+2x^{2} функцийгшинжилж, графикийг нь байгуул.

Оноо: 1

\frac{log_{3}\sqrt{27}}{log_{2}\sqrt[5]{8}+log_{2}\sqrt[5]{4}} илэрхийллийг хялбарчил.

 • A. \frac{3}{2}              

 • B. \frac{2}{3}          

 • C. \frac{1}{3}           

 • D. 1

Оноо: 1

Үл хамаарах A, B үзэгдлүүдийн магадлал харгалзан P(A)=0.3, P(B)=0.2 бол A\cap B үзэгдлийн магадлалыг ол.

 • А. 0.1

 • B. 0.5

 • C. 0.06

 • D. 0.6

Оноо: 1

3x+4y=1 шулууны график дээр орших цэгийг ол.

 • A. \left (-1;1 \right )            

 • B. \left (-1;-1 \right )     

 • C. \left (0;-1 \right )       

 • D. \left (-1;-3 \right )

Оноо: 4

y=5x-10 функцийн графикийн координатын тэнхлэгүүдтэй огтлолцоход үүссэн гурвалжны талбайг ол.

Оноо: 1

Дэлгүүрт ирсэн худалдан авагчийн тоог 5өдөр бүртгэв. Эхний өдөр 62, дараагийн өдөр бүр өмнөх өдрөөсөө5-аар олон хүн ирж байв.

Өгөгдлийн арифметик дунджийг ол.

 • А. 74                           

 • B. 70                         

 • C. 72                          

 • D. 67

Оноо: 1

Дэлгүүрт ирсэн худалдан авагчийн тоог 5өдөр бүртгэжээ.Эхний өдөр 82, дараагийн өдөр бүрөмнөх өдрөөсөө5-аар олон хүн ирж байв.

Өгөгдлийн арифметик дунджийг ол.

 • А. 94 

 • B. 95                          

 • C. 92                         

 • D. 87 

Оноо: 1

Ангийн сурагч бүрийн сурах бичгийн тоог бүртгэж, давтамжийн хүснэгтэд харуулав.

Сурах бичгийн тоо 0 1 2 3 4 5
Сурагчийн тоо (давтамж) 1 2 6 7 1

Өгөгдлийн арифметик дундаж2.6 бол4сурах бичигтэй хэдэн сурагч байна вэ?

 • А. 4                       

 • B. 2                       

 • C. 3                        

 • D. 7

Оноо: 1

p(x)=x^{4}-2x^{3}+x^{2}-3x бол p{}'(x)=0 байх x-ийн утгыг ол.

 • A. 1\frac{1}{2}              

 • B. \frac{2}{3}         

 • C. \frac{1}{2}          

 • D. -1\frac{1}{2}      

Оноо: 1

Ангийн сурагч бүрийн сурах бичгийн тоог бүртгэж, давтамжийн хүснэгтэд харуулав.

Сурах бичгийн тоо 0 1 2 3 4 5
Сурагчийн тоо (давтамж) 1 2 7 3 1

Өгөгдлийн арифметик дундаж2.55 бол 3сурах бичигтэй хэдэн сурагч байна вэ?

 • А. 4                   

 • B. 5                     

 • C. 6                       

 • D. 7

Нийт: 16693