• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 5

f\left ( x \right )=x^{2}+1 ба g\left ( x \right )=2x-1 баg(x)=2x-1 бол f\left ( f\left ( 1 \right ) \right )-f\left ( g\left ( 1 \right ) \right )+g\left ( f\left ( 1 \right ) \right ) утгыг ол.

Оноо: 1

Математик дүүжингийн координат хугацааны хамаарлын график өгөгджээ. Биеийн хөдөлгөөний тэгшитгэлийг бичнэ үү.

 • A. x(t)=0.05∙sin(\frac{\pi }{2}t +\pi /2)

 • B. x(t)=0.1∙sin(\frac{\pi }{2}t )

 • C. x(t)=1∙sin(\frac{\pi }{2}t )

 • D. x(t)=2∙sin(\frac{\pi }{4}t-\pi /2 )

Оноо: 1

Агаарт тархаж буй400 Гц ба 800 Гц давтамжтай дууны аль нь их хурдтай вэ?

 • A. Давтамж ихтэй нь 2 дахин их хурдтай. 

 • B. Давтамж ихтэй нь долгионы урт багатай учир 2 дахин бага хурдтай. 

 • C. Долгионы урт мэдэгдэхгүй учир хэлэх боломжгүй. 

 • D. Ижил хурдтай. Хурд давтамжаас хамаарахгүй. 

Оноо: 1

Математик дүүжингийн хэлбэлзлийн тэгшитгэл нь X=0.5sin(\pi/2+4t) гэж өгөгдөв. Дүүжингийн хэлбэлзлийн хурд хугацааны хамаарлыг олно уу.

 • A. \small U=0.5cos(\pi/2+4t)    

 • B. \small U=2 cos(\pi/2+4t)     

 • C. \small U=5 sin(4t)

 • D. \small U=- 2sin(\pi/2+4t)

Оноо: 1

Агаарт тарж буй дууны долгионы хувьд агаарын бөөмс 25 секундын хугацаанд 104 удаа бүтэн хэлбэлзлийг хийсэн бол агаарт ямар давтамжтай дууны долгион тархсан бэ?

 • A. 200 Гц

 • B.300 Гц

 • C.400 Гц

 • D.500 Гц

Оноо: 1

Утсан хөгжмөөс гарч буй дууны давтамж юунаас хамаарах вэ?

 • A. Агаар дахь дууны хурдаас шууд, долгионы уртаас урвуу

 • B. Хөгжмийн зэмсгийн төрөл, онцлог

 • C. Утсанд дуу тархах хурд ба утасны уртын харьцаагаар тодорхойлогдоно.  

 • D. Утсыг хөндлөн татах далайцаас 

Оноо: 1

Математик дүүжингийн хэлбэлзлийн далайц 50 см. Хэлбэлзлийн цикл давтамж нь 2 рад/с бол хэлбэлзлийн хурдатгалын хамгийн их утгыг олно уу.

 • A. 0.5 м/с2

 • B. 1 м/с2    

 • C. 2 м/с2

 • D. 2.5 м/с2  

Оноо: 1

330 Гц, 660 Гц давтамжтай дууг үүсгэх хоёр эгшигт сэрээ байв. Хоёр эгшигт сэрээний гаргах дууны долгионы уртын харьцааг олно уу.

 • A. 1/2

 • B. 1

 • C. 2

 • D. 1/4

Оноо: 1

Математик дүүжингийн хэлбэлзлийн далайц 50 см, дүүжингийн хэлбэлзлийн хамгийн их хурдатгал 2 м/с2 бол хэлбэлзлийн цикл давтамжийг олно уу.

 • A. 0.1 Гц    

 • B. 1 рад/с  

 • C. 2 Гц

 • D. 2 рад/с

Оноо: 1

Математик дүүжингийн хэлбэлзлийн хурдатгалынхамгийн их утга0.2 м/с2, цикл давтамж 1рад/сбол хэлбэлзлийн далайцыголно уу.

 • A. 0.20 см 

 • B. 20 см

 • C. 40 м

 • D. 50 см

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээний соронзон орны энергийн далайц4.8 мЖ, ороомгийн индукцлэл нь 0.24 Гн бол конденсатор цэнэгээ бүрэн алдах үеийн гүйдлийн хүчний утгыг олно уу.

 • A. 2 мА

 • B. 0.04 А

 • C. 0.2 А

 • D. 2 А

Оноо: 1

Пүршинд бэхэлсэн биеийн хэлбэлзлийн хурдны далайц нь 20 см/с, цикл давтамж нь 2 рад/с бол хэлбэлзлийн хурдатгалын далайцын утгыг олно уу.

 • A. 4 см/с2      

 • B. 4 м/с2  

 • C. 0.8 м/с2   

 • D. 10 см/с2 

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээндцахилгаан соронзон хэлбэлзэл явуулахын тулд ямар элемент зайлшгүй хэрэгтэй вэ?

 • A. Ороомог, конденсатор, өдөөгч

 • B. Гармоник хэлбэлзлийн үүсгүүр, конденсатор, диод

 • C. Гармоник хэлбэлзлийн үүсгүүр, ороомог, резистор

 • D. Конденсатор, резистор, Гармоник хэлбэлзлийн үүсгүүр

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээг пүршин дүүжинтэй адилтгавал ямар параметрүүд аналог БИШ вэ?

 • A. Индукцлэл ба масс

 • B. Багтаамжийн урвуу ба хат

 • C. Соронзон орны энерги ба кинетик энерги 

 • D. Цахилгаан гүйдлийн хүч ба хурдатгал 

Оноо: 1

Орчин үед богино долгионы зууханд хуванцар савтай болон хүнсний скочтой хоол халаах нь хортой байдаг.Иймд хоол хүнсээ ямар тэмдэглэлтэй хуванцар саванд халаах нь тохиромжтой вэ?

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээ цуваа холбогдсон 3 пФ цахилгаан багтаамжтай конденсатор, тодорхой утгатай индукцлэлтэй ороомгоос тогтоно. Уг хүрээнд 10-3 сек хугацаанд 26455 тооны цахилгаан соронзон хэлбэлзэл үүссэн бол ороомгийн индукцлэлийг олно уу.

 • A. 0.12∙10-6 Гн

 • B. 1.2∙10-6 Гн

 • C. 12∙10-6 Гн

 • D. 120∙10-6 Гн

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээ цуваа холбогдсон 3 пФ цахилгаан багтаамжтай конденсатор, 12 мкГн индукцлэлтэй ороомгоос тогтоно. Уг хүрээнд 26455 тооны цахилгаан соронзон хэлбэлзэл үүссэн бол ямар хугацаанд цахилгаан соронзон хэлбэлзэл үүссэн бэ?

 • A. 0.001 с

 • B. 0.01 с

 • C. 0.0001 с

 • D. 0.1 с

Оноо: 1

Устөрөгч, хүчилтөрөгчийн харилцан үйлчлэлээр 1 моль ус үүсэх урвалын стандарт энтальпийн өөрчлөлт -285.83кЖ/моль. Термохимийн тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 •   А. Н2(х) +1/2О2(х) =Н2О(ш) , Н = -142.91 кЖ/моль

 •  B. 2Н2(х) +О2(х) =2Н2О(ш) ,  ∆ Н =-285.83 кЖ/моль

 • C. Н2(х) +1/2О2(х) =Н2О(ш) , Н =-285.83 кЖ/моль

 • D.  2Н2(х) +О2(х) =2Н2О(ш) ,  ∆ Н =285.83 кЖ/моль

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээний давтамж 1 МГц. Уг хүрээнд 2 пФ ба 3 пФ багтаамжтай зэрэгцээ холбогдсон конденсаторуудад тодорхой индукцлэл бүхий ороомог цуваа холбогдсон байсан бол хэлбэлзлийн хүрээний ороомгийн индукцлэлийг олно уу.

 • A. 2.8 мГн

 • B. 3.6  мГн

 • C. 4.3 мГн

 • D. 5.1 мГн

Оноо: 1

Шатахын стандарт энтальпи тэгтэй тэнцүү бодисуудыг сонгоно уу.

 • А. CO, FeO     

 • B. Mg, CO     

 • C. MgO, Fe2O3  

 • D. Al, C6H6

Нийт: 16693