• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Цахилгаан соронзон хэлбэлзлийн хүрээг пүршин дүүжинтэй адилтгавал ямар параметрүүд аналог БИШ вэ?

 • A. Конденсатор дээр хуримтлагдах ЦО -ы энерги ба кинетик энерги

 • B. Гүйдлийн хүч ба хурд

 • C. Хүчдэл ба хүч

 • D. Хэлбэлзлийн хүрээ ба зүүсэн ачаа

Оноо: 1

Хүснэгтээр өгсөн туршилтын дүнг харгалзан А(х) + B(х) → AB(х) гэсэн урвалын хурдны тэгшитгэлийг бичнэ үү.

[A], моль/л

[B], моль/л

[AB]/∆t, моль/л∙c

0.100

0.100

2.0∙10-4

0.200

0.100

2.0∙10-4

0.300

0.300

6.0∙10-4

0.400

0.300

6.0∙10-4

 • A.Хурд = k [A]2

 • B.Хурд = k [B]

 • C.Хурд = k [A] [B]2

 • D.Хурд = k [A] [B]

Оноо: 1

Дараах химийн тэнцвэр тогтсон системд Рt катализатор нэмжээ. Тэнцвэр хаашаа шилжих вэ?

N2(х)+ 3H2(х) 2NH3(х)

 • A.Эх бодис үүсэх чиглэлд      

 • B.Шулуун урвалын чиглэлд       

 • C.Буцах урвалын чиглэлд             

 • D.Тэнцвэр шилжихгүй

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээ зэрэгцээ холбогдсон конденсаторууд, тэдгээртэй цуваа холбогдсон 0.2Гн индукцлэлтэй ороомгоос бүрдэнэ. Хэлбэлзлийн цикл давтамж 1*106рад/сбол 2-р конденсаторынбагтаамжийг олно уу.1-р конденсаторын цахилгаан багтаамж 2 пФ.

 • A. 4 пФ 

 • B. 3 пФ

 • C. 5 пФ

 • D. 6 пФ

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээ зэрэгцээ холбогдсон конденсаторууд тэдгээртэй цуваа холбогдсон 25 мГн индуклэлтэй ороомогоос бүрдэнэ. Хэлбэлзлийн хүрээний давтамж 45МГц бол зэрэгцээ холбогдсон 1-р конденсаторын багтаамжийг олно уу. 2-р конденсаторын багтаамж 3 пФ.

 • A. 0.02 пФ

 • B. 7.5 пФ

 • C. 2 пФ

 • D. 195 пФ

Оноо: 1

Стиролын полимержих урвалаар хөөсөнцөр гарган авдаг. Стиролыг дараах урвалаар гарган авдаг. Дэлхийд өдөрт дунджаар 1.04 тонн стирол үйлдвэрлэхэд шаардлагатай этил бензолын хэмжээг сонгоно уу.

 • A.1.04 тонн

 • B.1.06 тонн

 • C.10.4 тонн

 • D.10.6 тонн

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээнд энергийн ямар хувирал болдог вэ? Аль нь АЛДААТАЙ вэ?

 • A. Ороомог дээр соронзон орны, конденсатор дээр цахилгаан орны энерги хуримтлагдана. 

 • B. Хүрээнд цахилгаан соронзон орны энерги харилцан хувирна. 

 • C. Хэлбэлзлийн хүрээнд цахилгаан соронзон долгион тархана. 

 • D. Хэлбэлзлийн хүрээний энерги хүрээний эсэргүүцэл дээр дулааны энерги болж алдагдана. 

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээний конденсаторын цахилгаан багтаамж 6 мкФ, түүнд дээр хуримтлагдах хүчдэлийн далайц400 В бөгөөд ороомгоор гүйх гүйдлийн хүчний далайц0.4 А бол уг конденсаторыг ямар индукцлэлтэй ороомогтой цуваа холбосон бэ?

 • A. 2 Гн

 • B. 4 Гн

 • C. 6 Гн

 • D. 167 Гн

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээний конденсаторын цахилгаан багтаамж 6 мкФ, ороомгийн индукцлэл 6 Гн байв. Конденсатор дээр унах хүчдэлийн хамгийн их утга 400 В бол гүйдлийн хүчний далайцыг олно уу.

 • A. 2.4 А

 • B. 0.4 А 

 • C. 400 кA

 • D. 0.8 А

Оноо: 1

Зэсийн хлоридын уусмал дундуур цахилгаан гүйдэл нэвтрүүлэхэд катод дээр 0.4 моль зэс ялгарсан бол анод дээр хэвийн нөхцөлд ялгарсан хийн эзэлхүүнийг сонгоно уу.

 • A. 1.12л

 • B. 2.24л

 • C. 4.48л  

 • D. 11.2л

Оноо: 1

Хүлэмжийн хий нь дэлхий дээр нарны цацраг тусаагүй үед дэлхийг хурдан хөрөхөөс сэргийлдэг. Хүлэмжийн хийн бүрдүүлэгчийг сонгоно уу.

 • A. NO, CO2

 • B.CH4, CO2

 • C.SO2, N2

 • D.O2, CO

Оноо: 1

Автомашины яндангаас гарч байгаа азотын моноксидыг хоргүйжүүлэхэд ямар төхөөрөмжийг ашигладаг вэ?

 • A..агаар шүүгч

 • B.цахилгаан мотор

 • C.аккумлятор

 • D.каталитик хувиргагч

Оноо: 1

Гантиг нь кальцийн карбонат агуулсан учраас хүчиллэг борооны найрлага дахь хүхрийн хүчилд уусч, усаар угаагдан хөшөө дурсгалыг элэгдүүлдэг урвалын тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 • A.CaCO3 + H2SO4 →  CaSO4 + H2O + CO2

 • B.CaCO3 + HCI →  CaCI2 + H2O + CO2

 • C.CaCO3 + HNO3 →  Ca(NO3)2 + H2O + CO2

 • D.CaCO3 + H2S →  CaS + H2O + CO2

Оноо: 1

Математик дүүжингийн координат хугацааны хамаарлын графикийг зурагт үзүүлэв. Дүүжинд тодорхой масстай биеийг бэхэлж хэлбэлзүүлсэн бөгөөд хэлбэлзлийн нийт энерги 0.246 Ж бол биеийн массыг олно уу.

 • A. 5 кг

 • B. 9.8 кг

 • C. 19.7 кг

 • D. 12 кг

Оноо: 1

Циркчин духан дээрээ урт саваабосоогоор нь тогтоон үзүүлбэр үзүүлнэ. Яагаад урт саваа ашигладаг юм бол?

 • A. Чадвараа харуулахын тулд хүнд, урт саваа ашигладаг.  

 • B. Урт байх тутам үзэгчдэд сүртэй харагдана. 

 • C. Урт байхад масс ихсэх учир хэлбэлзлийн үе ихэснэ. 

 • D. Урт байхад хэлбэлзлийн үе их болж, тэнцвэрийг олоход хялбар байна. 

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс моодыг олоорой.

6, 9, 12, 4, 6, 9, 5, 4, 10, 10, 7, 4, 11, 4

 • А. 10          

 • B. 9     

 • C. 6    

 •  D. 4

Оноо: 1

Математик дүүжингийн хэлбэлзлийн координат хугацааны хамаарлын график өгөгджээ. Ямар урттай утсанд зүүж хэлбэлзүүлсэн бэ? g=10 м/с2.

 • A. 1.02 м

 • B. 3.14 м

 • C. 4.06 м

 • D. 8.12 м

Оноо: 1

y=sin2xмуруйнx=\frac{\pi }{2} цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэлийг бич.

 • А. y=-2x+\pi          

 • B. y=2x-\pi         

 • C. y=2x+\pi             

 • D. y=-2x-\pi

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс далайцыг олоорой.

9, 6, 4, 10, 5, 7, 11, 17, 19, 16, 6

 • А. 6     

 •  B. 9    

 • C. 5      

 • D. 15

Оноо: 1

Хэлбэлзэл хийж буй биеийн координат хугацааны хамаарлын графикийг зурагт үзүүлэв. Биеийн хэлбэлзлийн цикл давтамжийг олно уу.

 • A.1.57 Гц

 • B. 1.57 рад/с

 • C. 3.14 рад/с

 • D. 4.32 Гц

Нийт: 16693