Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

My father is interested in _____the international news and the local news.

 • A.also

 • B.either

 • C.neither

 • D.both

Оноо: 1

Өгүүлбэрийг нөхөөрэй. Уур амьсгал ба цаг агаарын үндсэн ялгаа нь ..................... юм.

 • A. Агаарын температур

 • B. Агаарын даралт

 • C. Агаарын чийгшил

 • D. Цаг хугацаа

Оноо: 1

_________of the boys has seen the football match yet.

 • A.Both

 • B.All

 • C.Either

 • D.Neither

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт ургамлын ямар эрхтэн байгаа вэ? Сонгоорой.

 • A. навч

 • B. цэцэг

 • C. иш

 • D. үндэс

Оноо: 1

Хойд болон баруун Европын орнуудын уур амьсгал ижил өргөргийн бусад орноос зөөлөн, чийглэг байхад нөлөөлсөн хүчин зүйл юу вэ?

 • Хойд Атлантын дулаан урсгал

 • Канарын хүйтэн урсгал

 • Бразилийн дулаан урсгал

 • Лабрадорын хүйтэн урсгал

Оноо: 1

My Korean friend speaks neither English ________Mongolian.

 • A.nor

 • B.or

 • C.or not

 • D.not

Оноо: 1

We could watch TV or we could use the Internet, __________is fine with me.

 • A.all

 • B.both

 • C.either

 • D. neither

Оноо: 1

Өгүүлбэрийг гүйцээгээрэй. Агаарын даралт буурвал .................................

 • A. Цаг агаар дулаарна

 • B. Цаг агаар тогтворжно

 • C. Цаг агаар муудна

 • D. Агаар хуурайшна

Оноо: 1

Дараах үүлний төрлүүдээс хур тунадас их унах үүлийг сонго.

 • A. Сэмжин

 • B. Сэмжин давхраат

 • C. Давхраат

 • D. Борооны бөөн

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт ургамлын ямар эрхтэн байгаа вэ? Сонгоорой.

 • A. навч

 • B. цэцэг

 • C. иш

 • D. үндэс

Оноо: 1

Дэлхийн гадарга дээр хүлээн авах нарны энергийн хэмжээнд хамгийн их нөлөөлөх хүчин зүйлийг сонго.

 • A. Хүн амын тархалт байршилт

 • B. Нарны цацраг тусах өнцөг

 • C. Дэлхийн тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөн

 • D. Чулуулгийн шинж чанар

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт ургамлын ямар эрхтэн байгаа вэ? Сонгоорой.

 • A. навч

 • B. цэцэг

 • C. үр жимс

 • D. үндэс

Оноо: 1

Цахилгаан гүйдлийг тэмдэглэдэг тэмдэглэгээг олно уу?

 • A. P

 • B. I

 • C. R

 • D. U

Оноо: 1

Цэцэгт ургамлын жимс нь үрийг гадны нөлөөнөөс хамгаалахаас гадна өөр ямар үүрэгтэй вэ?

 • A. ургамлыг сайхан харагдуулна

 • B. ургамлыг үржүүлнэ

 • C. амьд биеийн хоол тэжээл болно

 • D. амьд биеийг үржүүлнэ

Оноо: 1

Эргийн цөлүүд нь ихэвчлэн хаана байрласан байдаг вэ?

 • A.Конвекцийн хур тунадас их ордог газар

 • B.Далайн дулаан урсгалын нөлөөн дор

 • C.Далайн хүйтэн урсгалын нөлөөн дор

 • D.Уул зүйн хур тунадас их ордог газар

Оноо: 1

Үр соёолоход температур, агаараас гадна өөр юу чухал вэ?

 • A. гэрэл

 • B. дулаан

 • C. хөрс

 • D. чийг

Оноо: 1

100 кВт чадалтай хөдөлгүүр 20 мин хугацаанд ямар ажил гүйцэтгэх вэ?

 • А. 1000 кЖ

 • В. 8400 Ж

 • С. 120000 кЖ

 • D. 7000 кЖ

Оноо: 1

Далайн эргийн нутагтай харьцуулахад, эх газрын төв рүү орших нутгууд нь

 • A. Зундаа сэрүүн, өвөлдөө хүйтэн

 • B. Зундаа халуун, өвөлдөө хүйтэн

 • C. Зундаа сэрүүн, өвөлдөө дулаан

 • D. Зундаа халуун, өвөлдөө дулаан

Оноо: 1

Үр соёолоход агаар,чийгнээс гадна өөр юу чухал вэ?

 • A. гэрэл

 • B. температур

 • C. хөрс

 • D. ус

Оноо: 1

Үр соёолоход температур, чийгнээс гадна юу чухал вэ?

 • A. гэрэл

 • B. дулаан

 • C. хөрс

 • D. агаар

Нийт: 15508