• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

We played not well. We wish _______the game!

 • A.win   

 • B.had won

 • C.won

 • D.would won

Оноо: 1

Цаг агаарын элементүүдийг зөв багцлан нэрлэснийг сонго.

 • A. Агаарын температур, хур тунадасны хэмжээ, ургамалжилт

 • B. Хур тунадасны хэмжээ, салхи, агаарын температур

 • C. Агаарын температур, салхи, хөрс

 • D. Уур амьсгал, чийг, нарны энерги

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт ургамлын ямар эрхтэн байгаа вэ? Сонгоорой.

 • A. навч                            

 • B. цэцэг                           

 • C. иш                                   

 • D. үндэс  

Оноо: 1

________you have your hair cut yesterday?

 • A.Would

 • B.Had

 • C.Were

 • D.Did

Оноо: 1

My father is interested in _____the international news and the local news.

 • A.also 

 • B.either

 • C.neither 

 • D.both

Оноо: 1

Өгүүлбэрийг нөхөөрэй. Уур амьсгал ба цаг агаарын үндсэн ялгаа нь ..................... юм.

 • A. Агаарын температур

 • B. Агаарын даралт

 • C. Агаарын чийгшил

 • D. Цаг хугацаа

Оноо: 1

_________of the boys has seen the football match yet.

 • A.Both

 • B.All

 • C.Either  

 • D.Neither

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт ургамлын ямар эрхтэн байгаа вэ? Сонгоорой.

 • A. навч                                         

 • B. цэцэг                               

 • C. иш                                      

 • D. үндэс  

Оноо: 1

Хойд болон баруун Европын орнуудын уур амьсгал ижил өргөргийн бусад орноос зөөлөн, чийглэг байхад нөлөөлсөн хүчин зүйл юу вэ?

 • Хойд Атлантын дулаан урсгал

 • Канарын хүйтэн урсгал

 • Бразилийн дулаан урсгал

 • Лабрадорын хүйтэн урсгал

Оноо: 1

My Korean friend speaks neither English ________Mongolian.

 • A.nor 

 • B.or  

 • C.or not    

 • D.not

Оноо: 1

We could watch TV or we could use the Internet, __________is fine with me.

 • A.all

 • B.both

 • C.either

 • D. neither

Оноо: 1

Өгүүлбэрийг гүйцээгээрэй. Агаарын даралт буурвал .................................

 • A. Цаг агаар дулаарна

 • B. Цаг агаар тогтворжно

 • C. Цаг агаар муудна

 • D. Агаар хуурайшна

Оноо: 1

Дараах үүлний төрлүүдээс хур тунадас их унах үүлийг сонго.

 • A. Сэмжин

 • B. Сэмжин давхраат

 • C. Давхраат

 • D. Борооны бөөн

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт ургамлын ямар эрхтэн байгаа вэ? Сонгоорой.

 • A. навч                          

 • B. цэцэг                                

 • C. иш                                                   

 • D. үндэс  

Оноо: 1

Дэлхийн гадарга дээр хүлээн авах нарны энергийн хэмжээнд хамгийн их нөлөөлөх хүчин зүйлийг сонго.

 • A. Хүн амын тархалт байршилт

 • B. Нарны цацраг тусах өнцөг

 • C. Дэлхийн тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөн

 • D. Чулуулгийн шинж чанар

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт ургамлын ямар эрхтэн байгаа вэ? Сонгоорой.

 • A. навч                                                             

 • B. цэцэг                                

 • C. үр жимс                                                       

 • D. үндэс  

Оноо: 1

Цахилгаан гүйдлийг тэмдэглэдэг тэмдэглэгээг олно уу?

 • A. P  

 • B.

 • C.    

 • D. U

Оноо: 1

Цэцэгт ургамлын жимс нь үрийг гадны нөлөөнөөс хамгаалахаас гадна өөр ямар үүрэгтэй вэ?

 • A. ургамлыг сайхан харагдуулна                                       

 •  B. ургамлыг үржүүлнэ                                                   

 •  C. амьд биеийн хоол тэжээл болно                           

 •  D. амьд биеийг үржүүлнэ

Оноо: 1

Эргийн цөлүүд нь ихэвчлэн хаана байрласан байдаг вэ?

 • A.Конвекцийн хур тунадас их ордог газар

 • B.Далайн дулаан урсгалын нөлөөн дор

 • C.Далайн хүйтэн урсгалын нөлөөн дор

 • D.Уул зүйн хур тунадас их ордог газар

Оноо: 1

Үр соёолоход температур, агаараас гадна өөр юу чухал вэ?

 • A. гэрэл                                                     

 • B. дулаан                                  

 • C. хөрс                                               

 • D. чийг 

Нийт: 16693