• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах ионуудыг таних урвалжуудыг зөв харгалзуулна уу?

1.Сульфат ион ( SO42- ) а. Al үрэл ба NaOH

2. Нитрат-ион (NO3- ) b. HCI

3. Төмрийн (II)-ион (Fe2+) с. NaOH

4. Карбонат-ион (CO32- ) d. Ba(NO3)2

 • A. 1b, 2d, 3a, 4c

 • B. 1d, 2c, 3a, 4b  

 • C. 1d, 2a, 3c, 4b

 • D. 1b, 2a, 3d, 4c          

Оноо: 1

Графикт өгөгдсөн өгөгдлүүдийг ашиглан хэлбэлзлийн хамгийн их хурдны утгыг олно уу.

 • A. 15.1 м/с

 • B. 8.12 м/с

 • C. 7.85 м/с

 • D. 0.0785 м/с

Оноо: 1

\frac{(-x)^{2}\cdot (-x)^{-1}}{x^{3}\cdot (-x)^{-2}}илэрхийллийг хялбарчил.

 • А. -1             

 • B. 2       

 • C. -x        

 • D. 3

Оноо: 1

Пүршинд бэхэлсэн биеийнхурдны далайц нь 20 см/с, хурдатгалын далайц40 см/с2 бол цикл давтамжийг олно уу.

 • A. 2 Гц

 • B. 1.4 Гц     

 • C. 1.4 рад/с   

 • D. 2 рад/с

Оноо: 1

Цэвэр агаараас азот, хүчилтөрөгчийг ямар аргаар ялган авдаг вэ?

 • A.Талстжуулах

 • B.Энгийн нэрэх

 • C.Хэсэгчлэн нэрэх

 • D.Шүүх аргаар

Оноо: 1

Хэлбэлзэл хийж буй биеийн координат хугацааны хамаарлын графикийг зурагт үзүүлэв. Графикийг ашиглан хэлбэлзэл хийж байгаа биеийн давтамжийг олно уу.

 • A. 0.25 Гц

 • B. 0.5 Гц

 • C. 4 Гц

 • D. 5 Гц

Оноо: 1

Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн эргэдэг тоглоомын суудлын төвд тэмүүлэх хурдатгал 4 м/с2, Эргэлтийн шугаман хурд 6м/сбол эргэлтийн радиусыг олно уу.

 • A. 0.11 м    

 • B. 1.5 м     

 • C. 24 м           

 • D. 9 м         

Оноо: 1

Дугаартай бодисуудын уусмалд натрийн гидроксидын уусмалаас дусаахад аль хуруу шилэнд цагаан өнгийн тунадас буух вэ?

I - ZnSO4

II - CuSO4

III - AlCl3

IV – MgSO4

 • A. I ба II

 • B. I ба III

 • C. I, III ба IV

 • D. I, II ба IV

Оноо: 1

Нэг цифрийг нэг удаа ашиглан 1; 3; 5 цифрүүдээр бичигдэх гурван оронтой тоонуудын хамгийн их ба хамгийн бага хоёр тооны ялгаврыг ол.

 • А. 396       

 • В. 216       

 • С.144        

 • D.748

Оноо: 1

Аргон хөгжмийн гаргах дууны долгионы уртыг 20 см байсан гэж үзвэл түүний доторх зогсонги долгионы хамгийн ойрхон 2 зангилааны хоорондох зайг олно уу.

 • A. 5 см

 • B. 10 см

 • C. 15 см

 • D. 20 см

Оноо: 1

Хүчлийн бороо үүсэхэд нөлөөлдөг хийн нэрийг сонгоно уу.

 • A. азот, нүүрсхүчлийн хий

 • B. метан, нүүрстөрөгчийн диоксид

 • C. хүхрийн диоксид, азотын оксидууд

 • D. нүүрстөрөгчийн моноксид, хүчилтөрөгч

Оноо: 5

f\left ( x \right )=x^{2}-3 ба g\left ( x \right )=3x бол f\left ( f\left ( 1 \right ) \right )+f\left ( g\left ( 1 \right ) \right )-g\left ( f\left ( 1 \right ) \right ) утгыг ол.

Оноо: 1

Хөгжмийн чавхдас утасны дагуу долгион тархах хурдныхамаарлын талаарх дараах өгүүлэмжүүдийн аль нь ЗӨВ бэ?

 • A. Утасны уртаас шууд хамаарна. 

 • B. Долгионы урт ба дууны давтамжаас шууд пропорционал хамаарна. 

 • C. Утасны нягтаас урвуу пропорционал хамаарна. 

 • D. Утсыг чангаах хүч ба шугаман нягтын харьцаанаас хамаарна.  

Оноо: 1

6 ба 0 цифрээр дөрвөн оронтой тоо хэдийг бичиж болох вэ?

 • А. 2    

 • B. 6      

 •  C. 4         

 • D. 8          

Оноо: 1

\frac{a^{3}+27}{a^{2}-9}\div \frac{a^{2}-3a+9}{a^{2}-3a}илэрхийллийг хялбарчил.

 • А. а             

 • B. 2       

 • C. 1         

 • D. a+3

Оноо: 1

Хундын дүрмийг зөрчсөн тохиолдлыг сонгоно уу.

 • A. pх2 py2 p z 1

 • B. px1 py1 pz1

 • C. px1 py2 pz0

 • D. px1 pу1 pz

Оноо: 1

Агаарт тархах дууны хурд нь долгионы урт ба давтамжийн үржвэртэй тэнцүү. Энэ хамаарлын талаарх дараах өгүүлэмжийн аль нь ЗӨВ бэ?

 • A. Дууны хурд нь долгионы урт ба давтамжаас шууд пропорционал хамаарна. 

 • B. Дууны давтамж нь долгионы уртаас урвуу пропорционал хамаарна. 

 • C. Долгионы урт хурдаас шууд, давтамжаас урвуу пропорционал хамаарна. 

 • D. Дууны хурд долгионы урт ба давтамжаас хамаарахгүй. 

Оноо: 1

Цифрүүдийн нийлбэр нь 25-тай тэнцүү, 3 оронтой тоо хэд байх вэ?

 • А. 6    

 • В. 10    

 • С. 4         

 • D. 3

Оноо: 1

Тасалгааны зургийг харуулав.

Өрөөг халаахаас өмнө температурыг нь термометр ашиглан хэмжжээ.

Анх өрөөний температур хэд байсныг термометрийн заалтаас харна уу.

 • А. -10 oC    

 • B. 10 oC

 • C. 15 oC  

 • D. 20 oC

Оноо: 1

Механик долгионы хурд 20 м/с, долгионы давтамж 10 Гц бол долгионы уртыг олно уу.

 • A. 0.5 м

 • B. 2 м

 • C. 5 м

 • D. 20 м

Нийт: 16693