• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээнд 10-6 Ф багтаамжтай конденсатор, 0.01 Гн индукцлэлтэй ороомог холбогдсон байв. Цахилгаан хэлбэлзлийн циклдавтамжийг олно уу.

 • A. 1.57∙10Гц  

 • B. 104  рад/с 

 • C. 10Гц  

 • D. 1.57*10рад/с      

Оноо: 1

Уусмалд иодид ион (I-) байгаа эсэхийг шалгахад дараах уусмалуудаас алийг нь ашиглаж болох вэ?

 • A. AgNО3

 • B. Ca(NO3)2                  

 • C. КNO3                  

 • D. NH4NO3

Оноо: 1

Төмрийн атомын электрон байгууламжийн томьёог заана уу.

 • A.1s22s22p63s23p64s23d2

 • B.1s22s22p63s23p64s23d5

 • C.1s22s22p63s23p64s23d4

 • D.1s22s22p63s23p64s23d6

Оноо: 1

Механик долгионы хурд 20 м/с, долгионы урт 2 м бол долгионы давтамжийг олно уу.

 • A. 0.1 Гц 

 • B. 1 Гц

 • C. 10 Гц

 • D. 40 Гц

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээ 10-6 Ф багтаамжтай конденсатор, 4*10-2Гн индукцлэлтэй ороомгоос тогтоно. Гүйдлийн хүчний далайц 2мА бол цэнэгийн далайцыг олно уу.

 • A.  0.4 мКл  

 • B. 10.0 Кл    

 • C. 0.4  мкКл    

 • D. 0.10 Кл   

Оноо: 1

x(x+2)(x-1)=0 тэгшитгэлийн язгууруудx_{1}, x_{2}, x_{3} бол x_{1}+x_{2}\cdot x_{3} илэрхийллийн утгыг ол.

 • А. -2             

 • B. 2       

 • C. 0        

 • D. 1

Оноо: 1

гэх мэт үргэлжлүүлбэл 17 дахь дүрсэд хэдэн дугуй зурагдах вэ?

 • А. 21      

 • В. 36      

 • С. 51

 • D.42

Оноо: 4

f\left ( x \right )=3x^{2}+2 ба g\left ( x \right )=4x^{2} бол \frac{f\left ( x \right )}{g\left ( x \right )} функцийн уламжлалыг ол.

Оноо: 1

Өгөгдсөн цахилгаан хэлбэлзлийн хүрээний багтаамжитэсэргүүцэл 2 дахин ихэссэн болцикл давтамж яаж өөрчлөгдсөн бэ?

 • A. 2 дахин багасна.      

 • B. Өөрчлөгдөхгүй.   

 • C. 2 дахин ихэснэ.           

 • D. 4 дахин ихэснэ.    

Оноо: 1

Төмрийн Fe2+ ионыг таних урвалжийг сонгоно уу.

 • A.Улаан цусан давс

 • B.Шар цусан давс

 • C.Мөнгөний нитрат

 • D.Аммоны роданид

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээнд тодорхой багтаамжтай конденсатор, 0.01 Гн индукцлэлтэй ороомог байв.. Цахилгаан хэлбэлзлийн хүрээний цикл давтамж 104 рад/сбол конденсаторын багтаамжийг олно уу.

 • A. 0.001∙мкФ       

 • B. 0.01∙мкФ    

 • C. 0.1∙мкФ     

 • D. 1.0 мкФ    

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээний өгөгдсөн ороомгийн индукцит эсэргүүцэл 2 дахин ихэссэн болцикл давтамж яаж өөрчлөгдсөн бэ?

 • A. 2 дахин багасна.      

 • B. Өөрчлөгдөхгүй.   

 • C. 2 дахин ихэснэ.          

 • D. 4 дахин ихэснэ.     

Оноо: 1

Өгөгдлийн медианыг олоорой.

7.3; 5.6; 9.4; 5.1; 9.4; 6.4; 7.8

 • A. 4.4 

 • B. 6           

 •  C. 7.3        

 • D. 9.4

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээний ороомгийн индуклэл 4 Гн, хувьсах гүйдлийн цикл давтамж 100 рад/сбол ороомгийн индукцит эсэргүүцлийг олно уу.

 • A. 0.04 Ом 

 • B. 25 Ом    

 • C. 50 Ом   

 • D. 400 Ом  

Оноо: 2

Тасалгааны зургийг харуулав.

Өрөөг халаахаас өмнө температурыг нь термометр ашиглан хэмжжээ.

Өрөөг тасалгааны температуртай болтол халаахын тулд ямар хэмжээний дулаан өгөх шаардлагатай вэ?

/агаарын хувийн дулаан багтаамж c=1010 Ж/кг℃,агаарын нягт1.3 кг/м3/

 • А. 246 кЖ  

 • B. 154 кЖ 

 • C. 240 кЖ  

 • D. 200 кЖ

Оноо: 1

Дараах бодисуудын уусмал агуулсан хуруу шил тус бүрт калийн сульфидын уусмалаас дусаахад аль хуруу шилэнд хар өнгийн тунадас буух вэ?

I CuCl2

II Ca(NO3)2

III ZnCl2

IV Pb(NO3)2

 • A. I ба II  

 • B. III ба IV 

 • C. I ба IV 

 • D. II ба III 

Оноо: 1

Цахилгаан хэлбэлзлийн хүрээний цикл давтамж 2 дахин ихэссэн, ороомгийн индукцлэлийг мөн 2 дахин ихэсгэвэлиндукцит эсэргүүцэл нь яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Өөрчлөгдөхгүй.      

 • B. 2 дахин ихэснэ.  

 • C. 4 дахин багасна.           

 • D. 4 дахин ихэснэ.       

Оноо: 1

Төмрийн Fe3+ ионыг шар цусан давсаар танихад үүсэх нэгдлийг сонгоно уу.

 • A.Fe(OH)3

 • B.Fe3[Fe(CN)6]2

 • C.Fe(CNS)3

 • D.Fe4[Fe(CN)6]3

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээний ороомгийн индукцлэл 4 Гн, түүний индукцит эсэргүүцэл 400 Ом бол хувьсах гүйдлийн цикл давтамжийг олно уу.

 • A. 0.01 рад/с

 • B. 25 рад/с

 • C. 1600 рад/с

 • D. 100 рад/с

Оноо: 1

Өгөгдлийн моодыг олоорой.

3.28; 2.17; 3.9; 1.39; 3.9; 1.7

 • А. 2.51           

 • В. 3.9     

 • С. 2.725                    

 • D.7

Нийт: 16693