• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

\sqrt{x-1}-\frac{2}{\sqrt{x-1}}=0 тэгшитгэлийн шийдийг x_{0} гэвэл 2x_{0} -ийг ол.

 • А. 6             

 • B. -6        

 • C. 0        

 • D. 9

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн хүрээний индукцлэлийг 3дахин нэмж, хувьсах гүйдлийн хэлбэлзлийн үеийг 2 дахин багасгавалиндукцит эсэргүүцэл хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A.  0,67 дахин өөрчлөгдөнө.   

 •  B. 6 дахин багасна. 

 • C. 1.5 дахин нэмэгдэнэ. 

 •  D. 6 дахин нэмэгдэнэ. 

Оноо: 1

Төмөр зэврэхэд үүсэх нэгдлийг сонгоно уу

 • A.Fe2O3*nH2O

 • B.FeО

 • C.FeS2

 • D.Fe(OH)2

Оноо: 1

Өгөгдлийн далайцыг ол.

65.5,23.1,25.5,56.9,78.2

 • А.55.1         

 • В. 56.9     

 • С. 49.84         

 • D.78.2

Оноо: 1

Ундны усанд тохирохгүй, амьд организм амьдрах боломжгүй усны рН-ийн утгыг сонгоно уу.

 • A. рН < 4

 • B. рН =4

 • C. рН >4

 • D. рН=7

Оноо: 1

16,17,26,27,36,37 тоонуудыг нэмэхдээ аль нэг тооны аравтын орныг нэмээгүй үлдээжээ. Ингэж нэмсэн хариу 129 бол хэд гэсэн цифрийг үлдээсэн бэ?

 • А. 1    

 • В. 2         

 • С. 3         

 • D.7

Оноо: 1

Дараах бүтэц бүхий органик бодисуудыг буцлах температурын өсөх дарааллаар эрэмбэлнэ үү.

 • А. X < Y < Z   

 • B.  Z < Y < X

 • C. Y < Z < X

 • D. Y < X < Z

Оноо: 1

\frac{x+3}{x-1}-\frac{3-x}{1-x}=1 тэгшитгэлийг бодож,(x-3)^{2} илэрхийллийн утгыг ол.

 • А. 4             

 • B. 16       

 • C. 25        

 • D. 7

Оноо: 1

Гүүрийн урт 150 м. Гүүрийн замын хоёр талаар хоорондоо зай бүр нь 25м байх гэрлийн шон байрлуулжээ. Нийт хэдэн шон байрласан бэ?

 • А. 6    

 • В. 12           

 • С. 14       

 • D. 15

Оноо: 1

500 грамм усанд 1.07 грамм буюу 0.02 моль аммонийн хлорид уусах үед уусмалын температур 0.2° С -ээр буурчээ. Хлорт аммонийн уусахын дулааныг бодож олно уу.

уус = 4.18 Ж/грамм∙градус)

 • А. 14.1 Ж/моль

 • B. 14.1 кЖ/моль 

 • C. 20.9 Ж/моль

 • D. 20.9 кЖ/моль 

Оноо: 4

Геометр прогрессийн b_5+b_7=240, b_8=4b_6 бол эхний гишүүн ба хуваарийг ол.

Оноо: 1

25,26,35,36,45,46 тоонуудыг нэмэхдээ алдаж, нэг тооны нэгж ба аравтын орны цифрийг сольж нэмээд 222 гэсэн хариу гаргажээ. Аль тоон дээр алдаа гарсан бэ?

 • А. 26         

 • В.35       

 • С.36        

 •  D. 45            

Оноо: 1

Тасалгааны зургийг харуулав.

Өрөөг халаахаас өмнө температурыг нь термометр ашиглан хэмжжээ.

Зууханд 2 кг мод хийж шатаажээ. Ямар хэмжээний дулааны энерги ялгаруулах вэ? / модны илчлэг q=10 МЖ/кг/

 • А. 20 МЖ   

 • B. 200 Ж     

 • C. 240 кЖ  

 • D. 257 кЖ

Оноо: 1

Органик нэгдлийг тэжээлийн эх үүсвэр болгон ашигладаг бактери, мөөгөнцөрүүд нь биомассыг задалдаг урвалыг заана уу.

I. (CH2O)n + nO2 → nCO2 +nH2O

II. nCO2 +nH2O → (CH2O)n + nO2

III. (CH2O)n + nO2 → nCO2 +nCH4

 • A.II ба I

 • B.III ба I

 • C.II ба III

 • D.I ба III

Оноо: 4

Зэс ба цагаан тугалганы хайлш 15 кг, түүний 40% зэс болно. Хэрэв хайлшийн хольцонд зэсийг 20% болговол цагаан тугалганы эзлэх хэмжээг хэдээр нэмэгдүүлэх вэ?

Оноо: 1

85,164,851,73,687, 5,873,28,51 гэсэн өгөгдлийн далайцыг 2 дахин багасгасан тоо аль нь вэ?

 • А.156.5  

 • В. 423           

 • С. 434            

 • D. 1736

Оноо: 1

Хий, шингэн, хатуу төлөвт байгаа фазын шүргэлцэж байгаа гадаргуу руу атом, молекул, ион нэвчиж орохыг . . . гэнэ.

 • A.Адсорбци    

 • B.Абсорбци    

 • C.Ион солилцол

 • D.Сорбци

Оноо: 1

Бодисуудын бүтцийг ажиглаад буцлах цэг нь буурах дарааллаар байрлуулсан эгнээг сонгоно уу.

 • A. пропан > пропанол-1 > метоксиэтан > пропаны хүчил

 • B. Пропан > метоксиэтан > пропанол-1 > пропаны хүчил

 • C. Пропаны хүчил > метоксиэтан > пропанол-1 > пропан

 • D. Пропаны хүчил > пропанол-1 > метоксиэтан > пропан

Оноо: 1

Зүй тогтлыг ажиглаад дараагийн хоёр тоог оллорой.

9, 15, 27, 45, 69, ......, .......,

 • А. 75, 81         

 • В.99, 135    

 •   С. 81,81,        

 • D. 99, 111с

Оноо: 1

t^{2}-5t+k=0тэгшитгэлийн язгуурууд t_{1} ба t_{2}. Хэрэвt_{1}-2t_{2}=2 болk -ийн утгыг ол.

 • А. 4             

 • B. -\frac{4}{3}        

 • C. 3        

 • D. 1

Нийт: 16693