• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хорт хийг шүүх багт явагдах процессыг сонгоно уу.

I

II

III

хорыг саармагжуулах урвал

тоосонцорыг шүүх

хорыг тунгаах

 • А. I, II 

 • B. II, III

 •   C. I, III 

 •   D. II

Оноо: 1

Өгөгдлийг ашиглан дараах 2 урвал нь эндотерм, экзотерм урвалын аль нь болохыг тодорхойлно уу.

I. NaHCO3+HClNaCl+H2O+ CO2↑ Энэ урвалын үед температурбуурдаг.

II. Mg+2HClMgCl 2+ H2↑ Энэ урвалын үед туршилт явуулж буй колбоны хана халдаг.

 • A. I - экзотерм, II - экзотерм

 • B. I - эндотерм, экзотерм, II - экзотерм

 • C. I - экзотерм, II - эндотерм 

 • D. I - эндотерм, II - экзотерм

Оноо: 1

2, 3, 4, 5 цифрүүдээр цифр нь давтагдаагүй гурван оронтой тоо хэд байх вэ?

 • А. 12     

 • В. 16       

 • С. 18         

 • D. 24

Оноо: 1

45.6,23.34,35.79,12.25 эдгээр тоонуудын арифметик дунджийг ол.

 • А. 29.245    

 • В. 33.35     

 •  С.29.565      

 • D. 58.49

Оноо: 1

log_{3}(x-1)-log_{3}x=2 тэгшитгэл бод.

 • А. -\frac{1}{8}              

 • B. \frac{1}{8}        

 • C.  \frac{1}{10}        

 • D. -\frac{1}{10}

Оноо: 1

Орчин үед хүрээлэн буй орчинд хор нөлөө багатай Е85 маркийн биотүлшийг ургамлаас үйлдвэрлэж байна. Энэ биотүлшний 15%-ийг ямар бодис эзлэх вэ?

 • A.C7H14

 • B. C7H16 

 • C. C8H16  

 • D. C8H18

Оноо: 3

Хоёр тооны нийлбэр 3, ялгавар 2 бол уг хоёр тоог ол.

Оноо: 1

SO2 (х)+ 1/2O2 (х) SO3( х) , ∆H°= -396.1 кЖ/моль термохимийн тэгшитгэлийг ашиглан хэвийн нөхцөлд 11.2 дм3эзэлхүүнтэй хүхрийн диоксид урвалд орох үед ялгарах дулааны хэмжээг тооцож олно уу. Хэвийн нөхцөлд нэг моль хийн эзэлхүүн 22.4 дм3·моль-

 • A. 99.02 кЖ 

 • B. 198.05 кЖ

 • C. 594.15 кЖ 

 • D. 792.20 кЖ

Оноо: 4

Гурвалжны нэг тал нөгөө талаас 5см-ээр их, гурав дахь талаас 7см-ээр бага байв. Хэрэв гурвалжны периметр 131см бол талуудыг ол.

Оноо: 1

Бага насны 6 хүүхдийн жин өгөгджээ. Аль 4 хүүхдийн жинг нэмэхэд 42.4 кг гарах вэ?

 • А. 1, 2, 3, 4   

 • В. 2, 3, 4, 5     

 • С. 1, 4, 5, 6       

 • D. 3, 4, 5, 6

Оноо: 1

log_{2}(x-4)+log_{2}(x+4)=4 тэгшитгэл бод.

 • А. 4\sqrt{2}             

 • B. -4\sqrt{2}         

 • C. \sqrt{2}        

 • D. \frac{\sqrt{2}}{4}

Оноо: 1

Ялгаатай 2 шоог зэрэг орхиход тэдгээр дээр буусан нүднүүдийн 6 байх боломжийг олоорой.

 • А. 3       

 • В. 2              

 • С. 5             

 • D. 6

Оноо: 3

\lim_{x\rightarrow 3}\frac{x^{2}-9}{x^{2}-4x+3}хязгаарыг бод.

Оноо: 1

Өвөө 40 жил ажиллаад, 2010 оны 1-р сарын 1-ээс тэтгэвэрт гарсан. Өвөө анх хэзээ ажилд орсон бэ?

 • А. 1969 он          

 •   В. 1970 он     

 • С. 1971 он     

 •  D. 1972 он

Оноо: 1

log_{3}5=x бол log_{3}15 илэрхийллийн утгыг ол.

 • А. x+1                 

 • B. 2x+2                

 • C. x-2            

 • D. 2x-1

Оноо: 1

12Mg- 13Al-14Si-15P гэсэн дарааллаар элементийн атомын радиус өөрчлөгдөх зүй тогтлыг тогтооно уу.

 • A.

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Зарим сарын агаарын хэмийг хүснэгтээр үзүүлэв. Хамгийн хүйтэн, хамгийн халуун байсан сарын агаарын хэмийн зөрөөг олоорой.

 • А. +4°

 • В. +23°    

 • С. +27°       

 • D. +31°

Оноо: 4

\lim_{x\rightarrow 0}\frac{sinx}{\sqrt{1-cosx}}хязгаарыг бод.

Оноо: 1

Арифметик прогрессийн a_{1}=-2, d=4 бол эхний 12 гишүүний нийлбэрийг ол.

 • А. 240             

 • B. 120       

 • C. 288         

 • D. 144

Оноо: 1

Дараах нэгдлүүдийн аль нь усанд сайн уусах вэ?

 •  A. Ba(OH)2

 • B. Zn(OH)2 

 • C. Fe(OH)2

 • D. Cu(OH)2

Нийт: 16693