• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

1,2,3,4 цифрүүдийг ашиглан цифр давтагдахгүй 3 оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ?

 • А. 24      

 • В. 4      

 • С. 10    

 • D. 256

Оноо: 1

Арифметик прогрессийн дараалсан 3 гишүүн4+a, 2a+2,20-a болa -г ол.

 • А. 5                 

 • B. 12           

 • C. 4             

 • D. 6

Оноо: 1

Перхлорат ион (ClO4-) дахь валентын нийт электроны тоог олно уу.

 • А.31 

 • В.30

 • С.32

 • D.33

Оноо: 5

\lim_{x\rightarrow \infty }\frac{25x^{4}-5}{4+0.25x^{4}} хязгаар бод.

Оноо: 1

Охин өглөөний 11 цагт гэрээсээ гарч, найзуудтайгаа тоглохоор тоглоомын талбай руу явав. Найзуудтайгаа 30 минут тоглосны дараа гэр рүүгээ буцаж алхав. Охины явсан замыг графикаар харуулав. Охин тоглоомын талбай руу явах, гэр рүүгээ буцахын алинд нь илүү хурдан алхсан бэ?

 • А. Тоглоомын талбай руу явахдаа

 • В. Гэр лүүгээ харихдаа

 • С. Ижил хугацаанд явсан

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 2

Эхний гишүүн нь 2, хуваарь нь 2 байх геометр прогрессийн хэддүгээр гишүүн 128-тай тэнцүү вэ?

 • А. 7                 

 • B. 8             

 • C. 6             

 • D. 5

Оноо: 1

Эдгээр элементүүд нь үелэх системийн нэг үед оршдог бол 14Si-15P-16S-17Cl гэсэн эгнээний дагуу элементийн устөрөгчит нэгдлийн хүчиллэг шинж хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Буурна                  

 • B. Өснө          

 • C.Буураад өснө

 • D. Өсөөд буурна

Оноо: 1

Зарим саруудын агаарын хэмийг графикаар харуулав. Дээрх саруудын агаарын хэмийн дунджийг олоорой.

 • А.   11°         

 • В.  10° 

 • С. 1°     

 • D.25°

Оноо: 2

\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} хязгаарыгбод.

Оноо: 1

Геометр прогрессийн b_{1}=-3,q=2 бол эхний 6 гишүүний нийлбэрийг ол.

 • А. -189         

 • B. 189         

 • C. 127         

 • D. 128

Оноо: 1

Туршилтын багажийг түүний хэрэглээтэйхаргалзуулна уу.

1. Термометр а. шингэний эзэлхүүнийг хэмжих аргад хэрэглэгдэнэ

2. Давсан гүүр б. хоёр бодисын дулааныг хэмжихэд калорометртэй

хамт хэрэглэгдэнэ

3. Бюретка в. цахилгаан химийн хэлхээнд ашиглагдана

4. Хэмжээст цилиндр г. бага хэмжээний хүчлийг шүлт рүү нэмэхэд

хэрэглэгдэнэ

 • A. 1г, 2б, 3а, 4в 

 • B. 1в, 2а, 3г, 4б 

 • C. 1а, 2б, 3в, 4г 

 • D. 1б, 2в, 3г, 4а

Оноо: 1

Баясгаланд янз бүрийн өнгөтэй бөмбөгүүд байв. Түүнд байгаа бөмбөгийн харуулсан тооцооны хүснэгтийг үзүүлэв. Баясгаланд нийт хэдэн бөмбөг байгаа вэ?

 • А.  23     

 • В. 24     

 • С. 25     

 • D. 26

Оноо: 2

\sum _{1}^{10}(4k+3)нийлбэрийг ол.

 • А.250             

 • B.220         

 • C.85           

 • D.88

Оноо: 1

Элементүүдийн талаарх дараах мэдээллийг зөв харгалзуулна уу.

1. Шүлтийн металл а. Өнгөт нэгдлүүд үүсгэдэг

2. Газрын шүлтийн металл б. үе бүрийн өндөр иончлолын энергитэй элемент

3. Шилжилтийн металл в. устай хамгийн эрчимтэй урвалд ордог

4. Галоген г. эерэг 2 цэнэгтэй ион үүсгэдэг

 • A. 1в, 2г, 4б, 3а 

 • B. 1в, 2а, 3г, 4б

 • C. 1б, 2а, 3г, 4в 

 • D. 1б, 2в, 4а, 3г

Оноо: 1

\sum _{k=1}^{6}k^{2}нийлбэрийг ол.

 • А.91               

 • B.36           

 • C.90           

 • D.20

Оноо: 4

\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}хязгаарыг бод.

Оноо: 1

Хоёр тооны нийлбэр 12, үржвэр нь 35 бол эдгээр тоог ол.

 • А(5;7)          

 • B. (-5;7 )          

 • C.(5;-7 )                 

 • D. (4;8 )      

Оноо: 1

Сурагчдын уншсан номын тоог хүснэгтээр үзүүлэв. Баганан диаграммаар аль нь зөв үзүүлсэн бэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 2

Урвалын энергийн диаграммыг ашиглан a, b, cтохирох нэр томьёог харгалзуулна уу.

1. Буцах урвалын идэвхжэлийн энерги

2. Урвалын энтальпийн өөрчлөлт

3. Шулуун урвалын идэвхжэлийн энерги

 • A. 1b, 2a, 3c

 • B. 1a, 2c, 3b

 • C. 1c, 2b, 3a 

 • D. 1c, 2а, 3b

Оноо: 1

Периметр нь 46 метр, диагональ нь 17 метр байхтэгш өнцөгтийн талуудыг ол.

 • А. 8 ба 15            

 • B. 7 ба 16          

 • C. 6 ба 17          

 • D. 5 ба 18

Нийт: 16693