• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

4, 6, 8, 0 цифрүүдээр цифр давхардахгүйгээр зөвхөн 4-өөр эхэлсэн гурван оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ?

 • А. 6   

 •   В. 4    

 • С. 8      

 • D. 12

Оноо: 4

\left ( \frac{\sqrt{m}-\sqrt{n}}{\sqrt{mn}} +\frac{\sqrt{m}-\sqrt{t}}{\sqrt{nt}}\right )\div \frac{m\sqrt{n}-n\sqrt{t}}{\sqrt{mt}}илэрхийллийг хялбарчил.

Оноо: 1

101-ээс 199-ийн хоорондох тоонуудаас 5-д хуваагддаг тоо хэд байх вэ?

 • А. 19  

 •  В. 18     

 • С. 17     

 • D. 16

Оноо: 1

S (хат)+ O2 (х)=SO2 (х) , ∆H°= -296.9 кЖ/моль ∆S° = 248.2 Ж / K∙моль гэсэн тэгшитгэлийг ашиглан урвалын өөрөө аяндаа явагдах температурын мужийг сонгоно уу

 • А. Энэ урвал ямар ч температурт өөрөө аяндаа явагдана

 • В. Энэ урвал ямар ч температурт өөрөө аяндаа явагдахгүй

 • С. Нам температурт өөрөө аяндаа явагдана

 • D. Өндөр температурт өөрөө аяндаа явагдана

Оноо: 1

6-аар төгссөн гурван оронтой тоо хэд байх вэ?

 • А. 80        

 •  В. 90 

 • С. 99     

 • D. 100

Оноо: 1

Бичлэгтээ зөвхөн сондгой цифр агуулсан, цифр давтагдаагүй, 4 оронтой хамгийн их тоог ол.

 • А. 9731  

 •  В.9751         

 •  С.9531   

 • D.9753

Оноо: 1

Дараалсан дөрвөн тооны нийлбэр 858 байсан бол эдгээр тоонуудын бүх цифрүүдийн нийлбэр хэдтэй тэнцүү вэ?

 • А. 30     

 •  В. 31         

 • С. 29      

 •  D. 32

Оноо: 1

Идеал хийг изобараар хөргөсөн бол параметрүүдийн өөрчлөлтийг сонгоно уу.

Сонголт:

 • Дотоод энергинэмэгдэнэ (1), өөрчлөгдөхгүй(2), багасна (3);
 • Хийд ажил хийнэ (4), ажил хийхгүй (5), бүлүүрт ажил хийнэ (6);
 • Хийдулаанавна(7), дулаан солилцохгүй(8), хий дулаан өгнө(9).

 • A.   3  4  7

 • B.   3  6  9

 • C.   3  4  9

 • D.   2  5  8

Оноо: 1

f(x)=-\frac{1}{3}x+2 бол (f(f(x)))^{-1}=9 байхx -ийн утгыг ол.

 • А -30             

 • B. -2       

 • C. 12         

 • D. 9

Оноо: 1

Аль тохиолдолд усны буцлах цэг их болох вэ?

 • А. Усыг халаах 

 • В. Усанд хий уусах

 • С. Усыг өндөрлөг газар аваачих  

 • D. Усанд сахар уусгах

Оноо: 4

\frac{2x^{2}-x-1}{x^{2}-1}-\frac{x}{x^{2}-1}\div \frac{x}{x-1}-\frac{x-1}{x+1}илэрхийллийг хялбарчил.

Оноо: 1

Идеал хийг изохороор халаасан бол параметрүүдийн өөрчлөлтийг сонгоно уу.

Сонголт:

 • Дотоод энергинэмэгдэнэ (1), өөрчлөгдөхгүй(2), багасна (3);
 • Хийд ажил хийнэ (4), ажил хийхгүй (5), бүлүүрт ажил хийнэ (6);
 • Хийдулаанавна(7), дулаан солилцохгүй(8), хий дулаан өгнө(9).

 • A.    3   4   8

 • B.    1   5   7

 • C.    1   5   9  

 • D.    2   6   9

Оноо: 1

Сурагчдаас ямар төрлийн кинонд дуртайг нь тодруулахаар судалгааг хийжээ. Судалгааны үр дүнг дараах диаграммаар харуулав. Үүнийг ашиглан арифметик дунджийг ол.

 • А.20        

 •   В. 18.75      

 • С. 25          

 • D. 5

Оноо: 1

Идеал хийн эзэлхүүнийг изотермээр нэмэгдүүлсэн бол дараах параметрүүдийн өөрчлөлтийг сонгоно уу.

Сонголт:

 • Дотоод энергинэмэгдэнэ (1), өөрчлөгдөхгүй(2), багасна (3);
 • Хийд ажил хийнэ (4), ажил хийхгүй (5), бүлүүрт ажил хийнэ (6);
 • Хийдулаанавна(7), дулаан солилцохгүй(8), хий дулаан өгнө(9).
 • A.   2  4  7  

 • B.   3  5  9  

 • C.   1  6  8     

 • D.   2  6  7  

Оноо: 1

1s22s22p63s23p6 электронт бүтэцтэй элементийг сонгоно уу.

 • А. Сульфид ион, S2- 

 • B. Бромид ион, Br-

 • С.Хромын ион, Cr3+

 • D. Калийн атом, К  

Оноо: 1

y=3x-2 функцийн тодорхойлогдох мужийг ол.

 • A. [0;\infty[

 • B. ]0;\infty[

 • C. ]-\infty ;\infty[

 • D. ]-\infty ;0[

Оноо: 1

Диаграммыг ашиглан далайцыг олоорой.

 • А. 5   

 •   В. 20       

 •  С.25         

 • D.30

Оноо: 1

Идеал хийн температурыг адиабатаар нэмэгдүүлсэн бол дараах параметрүүдийн өөрчлөлтийг сонгоно уу?

Сонголт:

Дотоод энерги нэмэгдэнэ (1), өөрчлөгдөхгүй(2), багасна(3);

Хийд ажил хийнэ (4), ажил хийхгүй(5), бүлүүрт ажил хийнэ (6);

Хий дулааны энерги авна (7), дулаан солилцохгүй (8), хий дулааны энерги өгнө (9).

 • A.   1  6  8 

 • B.   1  4  8

 • C.   3  6  8

 • D.   1  5  7

Оноо: 1

Сагсан бөмбөгийн баг эхний дөрвөн тоглолтондоо дунджаар 52 оноо, харин эхний таван тоглолтондоо дунджаар 49 оноо авсан. Тэгвэл энэ баг тав дахь тоглолтондоо хэдэн оноо авсан бэ?

 • А. 49  

 • В. 37       

 • С. 52     

 • D. 39

Оноо: 1

Сургуулийн 2017 оны 3-р ангийн сурагчдын тоог хүснэгтэд дүрсээр үзүүлэв. 3-Б, 3-В, 3-Г ангийн сурагчдын нийт тоо хэд вэ?

 • А. 75      

 •   В. 76    

 •   С. 77           

 • D. 80

Нийт: 16693