• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 5

\sqrt{2x^{2}-3x-5}<x-1 тэнцэтгэл бишийг бод.

Оноо: 1

f(x)=2x+10 , g(x)=x-10 функцүүд өгөгдсөн бол y=(f(g(x)))^{-1} функцийг тодорхойл.

 • А.  y=0,5x+5         

 • B. y=0,5x-5    

 • C.  y=-x+10      

 • D. y=2x-10

Оноо: 1

Идеал хийн төлөвийн өөрчлөлтийг P-V диаграмм дээр үзүүлэв. Хий Х төлөвөөс Y төлөв рүү шилжив. Хий гаднаас дулааны энерги авах уу, бүлүүрт ажил хийх үү.

 • A. Дулааны энерги өгнө, ажил хийхгүй.

 • B. Дулааны энерги өгнө, ажил хийнэ. 

 • C. Дулааны энерги авна, ажил хийнэ. 

 • D. Дулааны энерги авна, хийд ажил хийнэ. 

Оноо: 1

Идеал хийн төлөвийн өөрчлөлтийг P-V диаграмм дээрүзүүлэв. ХийY төлөвөөс Z төлөв рүү шилжив. Хий гаднаас дулааны энерги авах уу, дотоод энерги нь нэмэгдэх үү?

 • A. Дулаан авахгүй, дотоод энерги өөрчлөгдөхгүй. 

 • B. Хийсэн ажлаар дотоод энерги нэмэгдэнэ. 

 • C. Дулааны энерги авна, дотоод энерги нь нэмэгдэнэ. 

 • D. Дулааны энерги авахгүй, дотоод энерги нэмэгдэнэ.  

Оноо: 1

Хүснэгтэн мэдээллийг ашигланграфик байгууллаа. Аль нь зөв график вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

f(x)=2x, g(x)=x-1 функцүүд өгөгдсөн бол (f(g(x)))^{-1} функцийг тодорхойл.

 • А.  y=0.5x+1

 • B.  y=2x+1      

 • C.  y=-0.5x-1        

 • D.  y=2x-1

Оноо: 6

\left ( 49^{cosx} \right )^{sinx}=7^{\sqrt{2}cosx} тэгшитгэлийг бод.

Оноо: 1

Өгөгдсөн пиктограммыг ашиглан далайцыг ол.

 • А. 4     

 •  В. 5                

 •  С. 6     

 • D. 7

Оноо: 1

(x^{3})^{\frac{1}{6}}=-6+x тэгшитгэлийг бод.

 • А. 9             

 • B. 4       

 • C. 4;9        

 • D. 3;4

Оноо: 6

7^{ln\left ( x^{2}-2x \right )}\left ( 2-x \right )^{ln7} тэнцэтгэл бишийг бод.

Оноо: 1

Зусланд амарч буй сурагчид 3,3-аараа жижүүр хийдэг, 5,5-аараа нэг ширээнд сууж хооллодог, 4,4-өөрөө нэг өрөөнд амьдардаг бол зусланд цөөндөө хэдэн хүүхэд амарч байсан бэ?

 • А. 36       

 • В. 25      

 • С. 60        

 • D.70

Оноо: 1

5-аар эхэлсэн, 9-д хуваагддаг бүх цифр нь ялгаатай таван оронтой хамгийн их тоог ол.

 • А. 59841       

 • В. 59850   

 • С. 59994  

 • D. 59999

Оноо: 1

3, 4, 5, 6 цифрүүдээр цифр давтагдаагүй өсөх байдлаар бичигдсэн гурван оронтой хэдэн тоо байх вэ?

 • А. 4    

 •   В. 6       

 • С. 12   

 • D. 14

Оноо: 1

59, 3, 48, 7 тоонууд бичигдсэн 4 картыг бүгдийг ашиглан зохиож болох хамгийн их 6 оронтой тоо аль вэ?


 • А. 759348        

 • В. 759483     

 • С. 748593    

 •  D. 748359

Оноо: 1

Гурван ялгаатай зоосыг хаях туршилт хийхэд хэчнээн янзаар бууж болох вэ?

 • А. 3    

 • В. 4         

 • С. 6          

 • D. 8

Оноо: 1

0-100 хүртэлх тооны зөвхөн сондгой тооны нийлбэрийг ол.

 • А. 2000   

 • В. 2500 

 • С. 5050  

 • D. 5100

Оноо: 1

0-100 хүртэлх тооны зөвхөн тэгш тооны нийлбэрийг олоорой.

 • А. 2500          

 • В. 2550        

 • С. 5050       

 • D.5100

Оноо: 1

Зуутын орны цифр нь аравтын орны цифрээс 2 дахин их, аравтын орны цирф нь нэгжийн орны цифрээс 2 дахин их байх гурван оронтой тоо хэд байх вэ?

 • А. 2    

 • В. 3           

 • С. 4         

 • D. 5

Оноо: 1

Зуутын орны цифр нь аравтын орны цифрээс 2 дахин бага, аравтын орны цифр нь нэгжийн орны цифрээс 2 дахин бага байх гурван оронтой тоо хэд байх вэ?

 • А. 1    

 • В. 2   

 • С. 3      

 • D. 4

Оноо: 1

Дүрсээр сурагчдын хичээлийн дараа юу хийснийг харуулжээ. Дүрсийг 10 тэнцүү хэсэгт хуваасан. Хэрэв 30 сурагч найзуудтайгаа тоглодог бол нийт хэдэн сурагч хамрагдсан байна вэ?

 • А. 100      

 • В. 150   

 • С. 120            

 •  D. 300

Нийт: 16693