• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах дүрсийг сурагчдын хичээлийн дараа юу хийснийг харуулжээ. Дүрсийг 10 тэнцүү хэсэгт хуваасан. Хэрэв 30 сурагч найзуудтайгаа тоглодог бол хэдэн сурагч хичээлээ давтдаг вэ?

 • А. 20   

 • В. 30       

 •  С. 40   

 •  D. 50

Оноо: 1

36 хүүхдийг нэг эгнээнд жагсаан дугаарлав. Эхний хүн тэгш тоон дугаартай хүүхдүүдэд, дараагийн хүн 3-д, сүүлийн хүн 5-д хуваагдах тоон дугаартай хүүхэд бүрт бэлэг өгсөн бол хэдэн хүүхэд бэлэггүй хоцорсон бэ?

 • А. 11     

 • В. 8      

 • С. 9         

 • D.10

Оноо: 1

Дараалсан гурван тооны арифметик дундаж 157.5 бол уул тоонуудыг олоорой.

 • А.156.5, 157.5, 158.5     

 • В. 156, 157, 158         

 • C. 157,  158,  159

 • D. 155,  156,  157

Оноо: 1

Сурагчдын өндрийг хүснэгтээр үзүүлэв. Арифметик дунджийг олоорой.

 • А. 125см       

 •    В.  130см  

 •   С. 120см  

 • D. 135см

Оноо: 1

Сурагчдын биеийн жинг хүснэгтээр үзүүлэв. Далайцыг олоорой.

 • А. 9кг    

 • В. 10кг

 •   С. 8кг      

 •  D. 11кг

Оноо: 1

Хоёр тооны арифметик дундаж нь 800. Нэг нь нөгөөгөөс 4 дахин их бол уул хоёр тоог олоорой.

 • А.400; 1200 

 •  В. 320; 1280    

 • С. 160; 640 

 •  D. 800; 800

Оноо: 1

Сурагчдын тарьсан модыг хүснэгтээр үзүүлэв. Моодыг олоорой.

 • А.  20        

 •   В. 21 

 •  С. 18     

 • D. 8

Оноо: 2

Монгол орны зарим уулсын өндрийг диаграммаар үзүүлэв.

а. Отгонтэнгэр уулын өндөр ойролцоогоор хэдэн метр байна вэ?

б. Алтай таван богд уул Богдхан уулнаас ойролцоогоор хэдэн метр өндөр байна вэ?

Оноо: 2

Шалгалтад оролцсон 25 сурагчдын авсан дүнг баганан диаграммаар үзүүлэв. Сурагчдын хэдэн хувь нь В дүн авсан бэ?

Оноо: 1

Хотын хүн ам ямар нийтийн тээвэр ашигладаг болохыг диаграммаар үзүүлэв. Хүн амын хэдэн хувь нь троллейбусаар зорчдог вэ?

Оноо: 3

Өгсөн цэгүүдийг хэрчмээр холбон зөв гурвалжин хэдийг үүсгэж болох вэ? Зурж үзүүл

Оноо: 2

Хуудас цаасыг 6 хэсэг болгон хуваав. Тэдгээрийн аль нэгийг нь дахин 6 хэсэг болгон хуваах гэх мэтээр үргэлжлүүлж 100 хэсэг цаас гарган авч болох уу?

Оноо: 3

Зүй тогтлыг ажиглан олж, хүснэгтийг нөхөөрэй.

Оноо: 3

5-р ангийн бүлэг тус бүрийн сурагчдын тоог хүснэгтэд үзүүлэв.

а. Хүснэгтийг илэрхийлсэн багана диаграмм зураарай

Оноо: 2

2-ын цифрийг 4 удаа үйлдлийн тэмдэг, хаалт хэрэглэн бодоод 5 гаргаарай.

Оноо: 2

3000 ширхэг хонжворт сугалаанаас 15 нь хонжвортой бол нийт сугалааны хэдэн хэсэг н хонжвортой вэ?

Оноо: 3

Энхээ, Болд, Ананд, Сугар нарын өндрийг диаграммаар харуулав. Тэдний нэрийг диаграммд бичээгүй. Ананд хамгийн өндөр, Энхээ хамгийн намхан, Сугар Болдоос өндөр гэдгийг мэдэж байв. Ананд Болдоос хэр өндөр вэ? Нэрсийг бичээрэй.

Оноо: 3

“Дараагийн тоо нь өмнөхөөсөө хоёр дахин ихэссэн” зүй тогтолтой тоо 10-ыг бичээрэй.

Оноо: 3

Одоо 14 настай хүү нь 5 жилийн өмнө эцгээсээ 5 дахин залуу байжээ. Эцгийн одоогийн насыгол.

Оноо: 3

Хүснэгтийг ажиглан Эйлер-Веннийн диаграммд үзүүл.

Нийт: 16693