• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Дарааллын зүй тогтлыг илрүүлж дараагийн 2 тоог бичээрэй.

6912 , 9126 , 1269 , .... , ......

Оноо: 2

3.2 ; 5.8 ; 4 ; 8,8 ; 2,5 тоонууд өгөгджээ.

а. Медианыг олоорой

б. Эдгээр тоонуудын арифметик дундаж хэд вэ?

Оноо: 3

Хоёр тооны арифметик дундаж 1620-той тэнцүү. Нэг тоо нь нөгөөгөөс 4 дахин их бол эдгээр тоонуудыг олоорой.

Оноо: 2

Дарааллын зүй тогтлыг илрүүлж дараагийн хоёр гишүүнийг бичээрэй.
1, 6, 4, 9, 7, ..., …

Оноо: 1

Доорх багажуудын зориулалтыг зөвхаргалзуулна уу.

a. Биеийн халуун

b. Тасалгааны температур

c. Үйлдвэрийн дамжлагаар гарч ирж буй төмрийн хайлш

 • A. 1a,2b,3c

 • B. 1b,2a,3c

 • C. 1c,2b,3a

 • D. 1a,2c,3b

Оноо: 1

Сурагч гурван аяганд халуун, бүлээн, хүйтэн ус хийжбэлтгээд, усандаа гараа дүрж усны температурыг баримжаалан тодорхойлсныг зөв харгалзуулаарай.

1. Халуун усны температур . . . . . . . . . а. Хүний биеийн температуртай ойролцоо

2. Бүлээн усны температур . . . . . . . . . б.Хүний биеийн температураас бага

3. Хүйтэн усны температур . . . . . . . . . в.Хүний биеийн температураас их

 • A. 1а,2б,3в

 • B. 1б,2в,3а

 • C. 1в,2а,3б

 • D. 1в,2б,3а

Оноо: 1

Температур гэж юуг хэлэх вэ?

 • A. Дулаан хэмждэг багаж

 • B. Биеийн халуун хүйтнийг илэрхийлдэг физик хэмжигдэхүүн

 • C. Дулааныг илэрхийлдэг нэгж

 • D. Дулааны тоо хэмжээг илэрхийлдэг хэмжигдэхүүн

Оноо: 1

Халуун, бүлээн, хүйтэн усны температурыг нарийн хэмжихийн тулд юу ашиглах вэ?

 • A. Микрометр

 • B. Термометр

 • C. Барометр

 • D. Динамометр

Оноо: 1

Температурыг хэмжих нэгжийг нэрлэн бичнэ үү.

 • A. Жоуль, киложоуль

 • B. Паскал, атмоспер, мм муб

 • C. Цельс, кельвин, фарангейт

 • D. Цельс, жоуль, кельвин

Оноо: 1

Доорх зургийг ажиглан, цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? Төмөр саваа үзүүрээсээ ....................... , гарын алганд .................. дамжуулснаар гарын алга түлэгдсэн байна.

 • A. Халж, температур

 • B. Хайлж, дулааны энерги

 • C. Хайлж, дулааны энерги

 • D. Халж, дулааны энерги

Оноо: 3

Дараах цахилгаан хэлхээнд тооцоолол хийнэ үү.

a. Хэлхээнд холбогдсон амперметрийн заалт хэдэн ампер байхыг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Хэлхээнд холбогдсон вольтметрийн заалт хэдэн вольт байхыг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

с. 10 Ом эсэргүүцэлтэй нэг резисторт вольтметр холбовол заалт нь хэдэн вольт байхыг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Бодис хатуу төлөвөөс шингэн төлөвт шилжих үзэгдлийг ............ гэдэг. Бодисууд тодорхой температурт хайлах бөгөөд энэ температурыг .......................... .........................гэнэ.

 • A. Уурших, хайлах ба уурших температур

 • B. Конденсацлах, хайлах ба царцах температур

 • C. Хайлах, хайлах ба царцах температур

 • D. Сублимацлах, хайлах ба царцах температур

Оноо: 1

Бүх бодис хайлах температуртаа шингэн төлөвөөс эргэж хатуу төлөвт шилждэг. Шингэн төлөвөөс хатуу төлөвт шилжих үзэгдлийг ........................гэнэ.

 • A. Царцах

 • B. Конденсацлах

 • C. Хайлах

 • D. Сублимацлах

Оноо: 1

Бодисын хайлахдаа авч буй энерги, царцахдаа алдаж буй энергийн харьцаа ямар байх вэ?

 • A. Хайлахын энерги > царцахын энерги

 • B. Хайлахын энерги < царцахын энерги

 • C. Хайлахын энерги > >царцахын энерги

 • D. Хайлахын энерги = царцахын энерги

Оноо: 1

Лааны дөлний температур 800оС бол Кельвиний хуваариар илэрхийлнэ үү.

 • A. 527 К

 • B. 800 К

 • C. 1073 К

 • D. 100 К

Оноо: 1

Эмнэлгийн багаж ариутгах температур 473 К бол Цельсийн хуваариар илэрхийлнэ үү?

 • A. 200 оС

 • B. 473 оС

 • C. 746 оС

 • D. 100 оС

Оноо: 1

Аль нь бодисыг ууршуулахад шаардагдах энергийг тооцохтомьёо вэ?

 • A. Q = λ·m

 • B. Q = - λ·m

 • C. Q = r·m

 • D. Q = - r·m

Оноо: 1

Графикийн аль хэсэг нь шингэн царцах үзэгдэлд тохирох вэ?

 • A. 2

 • B. 1

 • C. 3

 • D. 1 ба 3

Оноо: 1

Хайлах температурт байгаа 5кгхар тугалга бүрэн хайлахдаа ямар хэмжээний дулааны энерги авах вэ? Хар тугалганы хайлахын хувийн дулаан 24 кЖ/кг

 • A. 33 кЖ

 • B. 120 кЖ

 • C. 12 кЖ

 • D. 4.8 кЖ

Оноо: 1

Буцалж буй усанд гаднаас энерги өгсөөр байвал түүний температур өөрчлөгдөх болов уу.

 • A. Ихсэнэ

 • B. Багасна

 • C. Өөрчлөгдөхгүй

 • D. 100 оС хүртэл нэмэгдэнэ

Нийт: 16693