• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Бие хайлах ба царцах үедямар хэмжигдэхүүн өөрчлөгдөхгүй вэ?

 • A. Эзлэхүүн

 • B. Масс

 • C. Нягт

 • D. Хугацаа

Оноо: 1

Савааны уртын өөрчлөлт ба температурын өөрчлөлтийн хамаарлыг аль графикт зөв дүрсэлсэн байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Биед гаднаас дулаан өгөхөд ямар үзэгдэл явагдах боломжтой вэ?

 • A. Уурших, хайлах, халах

 • B. Конденсацлах, сублимацлах

 • C. Уурших, царцах, халах

 • D. Царцах, хөрөх, хайлах

Оноо: 1

Графикт хатуу төлөвт байсан нэгэн бодисыг халаасаар бүрэн уурших хүртэлхүйл явцыгхаруулав. Графикийн B завсарт ямар үзэгдэл явагдсан бэ?

 • A. Хайлах

 • B. Буцлах

 • C. Уурших

 • D. Царцах

Оноо: 1

Графикт хатуу төлөвт байсан нэгэн бодисыг халаасаар бүрэн уурших хүртэлхүйл явцыгхаруулав.Бодис дулааны энергийг авсан уу эсвэл алдсан уу?

 • A. Дулаан алдсан

 • B. Дулаан авсан

 • C. A, C, E хэсэгт дулаан авсан

 • D. B, D хэсэгт дулаан авсан

Оноо: 1

Графикт хатуу төлөвт байсан нэгэн бодисыг халаасаар бүрэн уурших хүртэлхүйл явцыгхаруулав.Графикийн D хэсэгтямар үзэгдэл явагдсан бэ?

 • A. Хайлах, уурших

 • B. Буцлах, уурших

 • C. Царцах, уурших

 • D. Конденсацлах, уурших

Оноо: 1

Графикт хатуу төлөвт байсан нэгэн бодисыг халаасаар бүрэн уурших хүртэлхүйл явцыгхаруулав.B болон D хэсэгт температурын утга тогтмол байгаа шалтгааныг тайлбарлана уу?

 • A. Дулаан солилцоогүй

 • B. Дулаан авсан

 • C. Бодис нэг температурт хайлж бас буцална

 • D. B, D хэсэгт дулаан алдсан

Оноо: 1

Зурагт үл мэдэгдэх бодисын хайлж байгааг харуулсан байна.Энэхүү бодис хэдэноС температурт хайлж байгааг багажны заалтаас уншаарай.

 • A. 1535 oC

 • B. 1535 К

 • C. 15.35 oC

 • D. 153.5 oC

Оноо: 1

Зурагт үл мэдэгдэх бодисын хайлж байгааг харуулсан байна. Тэгвэл энэ бодис нь . . . . . . . . . .оС температурт царцана.

 • A. 1535 оC

 • B. 1535 оF

 • C. 1535 K

 • D. 153.5 оC

Оноо: 1

Бодисыг хайлуулахад гаднаас дулааны энергийг авдагбол царцаахад дулааны энергийг гадагш алддаг. Тэгвэл бодис уурших болон конденсацлах үед дулааны энергийг яах вэ?

 • A. Дулаан солилцохгүй

 • B. Ууршихдаа дулаан авч, царцахдаа дулаан алдана

 • C. Ууршихдаа дулаан алдаж, царцахдаа дулаан авна

 • D. Хоёуланд нь  дулаан алдана

Оноо: 1

Хайлах температуртаа байгаа ижилхэн масстай биеүдийг хайлуулахадшаардагдах энерги нь өөр өөр байдаг. Иймд бодисын энэ шинж чанарыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Хувийн дулаан багтаамж

 • B. Хайлахын хувийн дулаан

 • C. Ууршихын хувийн дулаан

 • D. Түлш шаталтын хувийн дулаан

Оноо: 1

Бодисыг хайлуулахад шаардагдах дулааны энергийг ....................................... томьёогоор тодорхойлдог.

 • A. Q=mq

 • B. Q=mℷ

 • C. Q=mr

 • D. Q=mc∆to

Оноо: 1

Нунтагласан мөсний температурыг хэмжиж буй зургаас багажны заалтыг уншаарай.

 • A. 0 оC

 • B. 0 К

 • C. 0.01 оC

 • D. Хэмжилт хийгдээгүй байна.

Оноо: 1

Туршилтыг тасалгаанд хийсэн бөгөөд саванд 0oC температуртай мөс байсан. Хэмжилтийг үргэлжүүлэн 10 минут хийсэн бөгөөд1минутын дараах үр дүнг зургаар харуулсан. Энэ агшинд саванд ямар бодис байж болох вэ?

 • A. Тасалгааны температуртай ус

 • B. 0 oC температуртай мөс ба ус

 • C. 0 oC температуртай ус

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

Өгөгдсөн зургийг ажиглаарай. Саванд байгаа 50 г масстай мөс хайлахдаа ямар хэмжээний дулааны энергийг авахвэ? /Мөсний хайлахын хувийн дулаан 330 кЖ/кг /

 • A. 16.5 кЖ

 • B. 1.6 кЖ

 • C. 3.3 кЖ

 • D. 165 кЖ

Оноо: 1

Тасалгааны температуртай байгаа 1 кг масстай усыг 0 oС болтол нь хөргөхөд ямар хэмжээний дулааны энерги алдах вэ? /Усны хувийн дулаан багтаамж 4200 Ж/кгoС /

 • A. 21 кЖ

 • B. 84 кЖ

 • C. 42 кЖ

 • D. 420 кЖ

Оноо: 1

Ус 0 oС- 20 oС хүртэл халахдаа авсан дулааны энерги болон 20 oС - 0 oС хүртэл хөргөхөд алдсан дулааны энергийг жишиж үзнэ үү.

 • A. Qав > Qал

 • B. Qав < Qал

 • C. Qав = Qал

 • D. Qав = Qал = 0

Оноо: 1

Хайлах температурт байгаа 500 гмасстай төмрийг хайлуулахын тулд хэчнээн хэмжээний дулааны энерги шаардлагатай вэ? /Төмрийнхайлахын хувийн дулаан 270 кЖ/кг /

 • A. 135 кЖ

 • B. 210 кЖ

 • C. 420 кЖ

 • D. 540 кЖ

Оноо: 1

Хайлах температурт байгаа ижилхэн 150 г масстай алт, мөнгөөр бөгж хийхийн тулд хайлуулжээ. Алийг нь хайлуулахад бага энерги зарцуулах вэ?(алтны хайлахын хувийн дулаан 66 кЖ/кг, мөнгөний хайлахын хувийн дулаан 99 кЖ/кг)

 • A. Энерги царцуулахгүй

 • B. Мөнгө бага энерги зарцуулна

 • C. Алт бага энерги зарцуулна

 • D. Ижил

Оноо: 2

Эрдэнэт үйлдвэрт 20oС температурт байгаа 500 кг зэсийг хайлах температуртай болтол халаасны дараа бүрэн хайлуулахад шаардагдах дулааны энергийг тооцоол. Зэсийн хайлах температур 1535 oС, хувийн дулаан багтаамж 0.4 кЖ/кгoС, хайлахын хувийн дулаан 180 кЖ/кг.

 • A. 303000 кЖ

 • B. 90000 кЖ

 • C. 393000 кЖ

 • D. 213000 кЖ

Нийт: 16693