• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

100 кВт чадалтай хөдөлгүүр 20 мин хугацаанд ямар ажил гүйцэтгэх вэ?

 • А. 1000 кЖ  

 • В. 8400 Ж    

 • С. 120000 кЖ

 • D. 7000 кЖ

Оноо: 1

Далайн эргийн нутагтай харьцуулахад, эх газрын төв рүү орших нутгууд нь

 • A. Зундаа сэрүүн, өвөлдөө хүйтэн

 • B. Зундаа халуун, өвөлдөө хүйтэн

 • C. Зундаа сэрүүн, өвөлдөө дулаан

 • D. Зундаа халуун, өвөлдөө дулаан

Оноо: 1

Үр соёолоход агаар,чийгнээс гадна өөр юу чухал вэ?

 • A. гэрэл                                                        

 • B. температур                                 

 • C. хөрс                                                  

 • D. ус 

Оноо: 1

Үр соёолоход температур, чийгнээс гадна юу чухал вэ?

 • A. гэрэл                                           

 • B. дулаан                                       

 • C. хөрс                                                 

 • D. агаар 

Оноо: 1

Бороо орох нь ямар үйл явцын үр дүн бэ?

 • A. Агаарын даралтын зөрүү ихэссэнээс

 • B. Агаар өгсөх хөдөлгөөнд орсноос 

 • C. Харьцангуй чийг багассанаас

 • C. Салхи ихэссэнээс

Оноо: 1

Энэ ургамлын үр яаж тархдаг вэ?

 • A. өөрөө задарснаар                              

 • B. салхиар                                    

 • C. хүн амьтнаар                                       

 • D. усаар 

Оноо: 1

Дэлхийн хамгийн том гол мөрний ай савыг сонго.

 • A. Амазон

 • B. Нил

 • C. Ганга

 • D. Обь

Оноо: 4

Прочитайте текст. Выполните задание после текста.

Привет, меня зовут Нина. Мне девятнадцать лет, и я уже учусь на втором курсе университета. Что мне рассказать о себе? Я родилась и выросла в центре Москвы, на Арбате. Теперь Арбат мое самое любимое место. Кажется, что я знаю там каждый дом, каждое дерево. Мои родители очень хотели, чтобы я стала врачом. Мой папа – хирург, все говорят, что очень хороший. Мама – детский врач. Дети ее совсем не боятся, а наоборот, очень любят. Но я думала, думала и поступила на филологический факультет в Московский государственный университет. Сейчас я изучаю в университете латинский и греческий языки. Я почти свободно говорю по-немецки и по-английски.

Университетская жизнь мне очень нравится. Появилось много друзей, знакомых. Я поняла, что учиться, вообще, интересно. Мое хобби? Знаете, они все время менялись. Наверное, я становлюсь взрослой. В школе я увлекалась туризмом, играла на гитаре. Сейчас, пожалуй, самое серьезное увлечение – театр и танцы. За последний год я посмотрела почти все новые спектакли в Москве. А танцы? Сейчас я серьезно увлечена испанскими танцами. Раз в неделю хожу в студию. Танцую и получаю настоящее удовольствие. Правда, это совсем не мешает мне всю ночь танцевать на дискотеке с друзьями. Одно другому не мешает!

Выберите вариант в соответствии с информацией, прочитанной в тексте:

1. Нина учится ……................

 • A. в школе   

 • B. в медицинском институте  

 • C. в университете

 • D. в колледже

Дээрх даалгаврын оноо : 1

3. Родители хотели, чтобы Нина стала ………… .

 • A. артисткой

 • B. врачом

 • C. милиционером

 • D. учителем

Дээрх даалгаврын оноо : 1

4. В университете Нина изучает …………….. .

 • A. языки

 • B. историю

 • C. экономику

 • D. биологию

Дээрх даалгаврын оноо : 1

5. Последнее хобби Нины - …………. .

 • А. туристические походы

 • B. испанские танцы

 • C. игра на гитаре

 • D. русские песни

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Энэ ургамлын үр яаж тархдаг вэ?

 •  A. өөрөө задарснаар                                  

 • B. салхиар                                

 • C. хүн амьтнаар                                         

 • D. усаар 

Оноо: 1

Дэлхийн далайнуудыг ихээс бага руу зөв дарааллуулсан хариуг сонго.

 • A. Атлантын далай, Номхон далай, Хойд мөсөн далай, Энэтхэгийн далай

 • B. Номхон далай, Атлантын далай, Энэтхэгийн далай, Хойд мөсөн далай

 • C. Энэтхэгийн далай, Атлантын далай, Номхон далай, Хойд мөсөн далай

 • D. Хойд мөсөн далай, Энэтхэгийн далай, Атлантын далай, Номхон далай

Оноо: 1

Энэ ургамлын үр яаж тархдаг вэ?

 • A. өөрөө задарснаар                                    

 • B. салхиар                                 

 • C. хүн амьтнаар                      

 • D. усаар 

Оноо: 1

................... гэж хонхор газар хуримтлагдан тогтсон, далай тэнгистэй холбогдоогүй, экологийн өвөрмөц орчныг бүрдүүлдэг хуурай газрын усны нэг төрөл юм.

 • A. Цэвдэг

 • B. Мөсөн гол

 • C. Нуур

 • D. Газар доорх ус

Оноо: 1

Дэлхийн цэнгэг усны дөрөвний нэг нь чулуун мандалд агуулагдах ба түүнийг ................ гэнэ.

 • A. Гол

 • B. Нуур

 • C. Мөсөн гол

 • D. Газар доорх ус

Оноо: 1

Далайн усны хөдөлгөөнийг ҮҮСГЭХГҮЙ байх хүчин зүйлийг сонго.

 • A. Конденсацийн цөм

 • B. Усны нягтын ялгаа

 • C. Салхины чиглэл

 • D.Даралтын градиентийн хүч

Оноо: 1

Тариалангийн усжуулалтыг нэмэгдүүлэх нь ямар сөрөг үр дагавартай вэ?

 • A. Үр тариа хангалттай ус авч чадахгүйд хүрнэ.

 • B. Үер ихэснэ.

 • C. Гүний ус болон голын усны төвшин доошилно.

 • D. Бохирдол ихэснэ.

Оноо: 1

.................. гэдэг нь бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх болон хэрэглэх явцад шууд болон шууд бусаар хэрэглэж буй цэвэр усыг тооцоолох шалгуур үзүүлэлт юм.

 • A. Саарал ус

 • B. Усны мөр

 • C. Усны хэрэгцээ

 • D. Ус зарцуулга

Оноо: 1

Амьд организм ба амьдралын орчны нэгдлийг ................... гэнэ.

 • A. Экосистем

 • B. Био масс

 • C. Хоол тэжээлийн хэлхээ

 • D. Фотосинтез

Оноо: 1

We enjoyed the picnic so much. At the same time it was ______lovely day.

 • A.such as

 • B.such a

 • C.such

 • D. so

Оноо: 1

Fetching the water from the river was not __________difficult for me.

 • A.such

 • B.so 

 • C.very much 

 •   D.such a

Оноо: 1

James has three sisters, one of _________is married.

 • A. they

 • B.theirs'

 • C.their

 • D.them

Нийт: 16693