Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Бороо орох нь ямар үйл явцын үр дүн бэ?

 • A. Агаарын даралтын зөрүү ихэссэнээс

 • B. Агаар өгсөх хөдөлгөөнд орсноос

 • C. Харьцангуй чийг багассанаас

 • C. Салхи ихэссэнээс

Оноо: 1

Энэ ургамлын үр яаж тархдаг вэ?

 • A. өөрөө задарснаар

 • B. салхиар

 • C. хүн амьтнаар

 • D. усаар

Оноо: 1

Дэлхийн хамгийн том гол мөрний ай савыг сонго.

 • A. Амазон

 • B. Нил

 • C. Ганга

 • D. Обь

Оноо: 5

ТЕКСТ 3

Привет, меня зовут Нина. Мне девятнадцать лет, и я уже учусь на втором курсе университета. Что мне рассказать о себе? Я родилась и выросла в центре Москвы, на Арбате. Теперь Арбат мое самое любимое место. Кажется, что я знаю там каждый дом, каждое дерево. Мои родители очень хотели, чтобы я стала врачом. Мой папа – хирург, все говорят, что очень хороший. Мама – детский врач. Дети ее совсем не боятся, а наоборот, очень любят. Но я думала, думала и поступила на филологический факультет в Московский государственный университет. Сейчас я изучаю в университете латинский и греческий языки. Я почти свободно говорю по-немецки и по-английски.

Университетская жизнь мне очень нравится. Появилось много друзей,

знакомых. Я поняла, что учиться, вообще, интересно. Мое хобби? Знаете, они все время менялись. Наверное, я становлюсь взрослой. В школе я увлекалась туризмом, играла на гитаре. Сейчас, пожалуй, самое серьезное увлечение – театр и танцы. За последний год я посмотрела почти все новые спектакли в Москве. А танцы? Сейчас я серьезно увлечена испанскими танцами. Раз в неделю хожу в студию. Танцую и получаю настоящее удовольствие. Правда, это совсем не мешает мне всю ночь танцевать на дискотеке с друзьями. Одно другому не мешает!

1. Нина учится ……................

 • A. в школе

 • B. в медицинском институте

 • C. в университете

 • D. в колледже

Дээрх даалгаврын оноо : 1

2. Любимое место девушки в Москве - ………….. .

 • А. Красная площадь

 • B. университет

 • C. Арбат

 • D. Большой театр

Дээрх даалгаврын оноо : 1

3. Родители хотели, чтобы Нина стала ………… .

 • A. артисткой

 • B. врачом

 • C. милиционером

 • D. учителем

Дээрх даалгаврын оноо : 1

4. В университете Нина изучает …………….. .

 • A. языки

 • B. историю

 • C. экономику

 • D. биологию

Дээрх даалгаврын оноо : 1

5. Последнее хобби Нины - …………. .

 • А. туристические походы

 • B. испанские танцы

 • C. игра на гитаре

 • D. русские песни

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Энэ ургамлын үр яаж тархдаг вэ?

 • A. өөрөө задарснаар

 • B. салхиар

 • C. хүн амьтнаар

 • D. усаар

Оноо: 1

Дэлхийн далайнуудыг ихээс бага руу зөв дарааллуулсан хариуг сонго.

 • A. Атлантын далай, Номхон далай, Хойд мөсөн далай, Энэтхэгийн далай

 • B. Номхон далай, Атлантын далай, Энэтхэгийн далай, Хойд мөсөн далай

 • C. Энэтхэгийн далай, Атлантын далай, Номхон далай, Хойд мөсөн далай

 • D. Хойд мөсөн далай, Энэтхэгийн далай, Атлантын далай, Номхон далай

Оноо: 1

Энэ ургамлын үр яаж тархдаг вэ?

 • A. өөрөө задарснаар

 • B. салхиар

 • C. хүн амьтнаар

 • D. усаар

Оноо: 1

................... гэж хонхор газар хуримтлагдан тогтсон, далай тэнгистэй холбогдоогүй, экологийн өвөрмөц орчныг бүрдүүлдэг хуурай газрын усны нэг төрөл юм.

 • A. Цэвдэг

 • B. Мөсөн гол

 • C. Нуур

 • D. Газар доорх ус

Оноо: 1

Дэлхийн цэнгэг усны дөрөвний нэг нь чулуун мандалд агуулагдах ба түүнийг ................ гэнэ.

 • A. Гол

 • B. Нуур

 • C. Мөсөн гол

 • D. Газар доорх ус

Оноо: 1

Далайн усны хөдөлгөөнийг ҮҮСГЭХГҮЙ байх хүчин зүйлийг сонго.

 • A. Конденсацийн цөм

 • B. Усны нягтын ялгаа

 • C. Салхины чиглэл

 • D.Даралтын градиентийн хүч

Оноо: 1

Тариалангийн усжуулалтыг нэмэгдүүлэх нь ямар сөрөг үр дагавартай вэ?

 • A. Үр тариа хангалттай ус авч чадахгүйд хүрнэ.

 • B. Үер ихэснэ.

 • C. Гүний ус болон голын усны төвшин доошилно.

 • D. Бохирдол ихэснэ.

Оноо: 1

.................. гэдэг нь бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх болон хэрэглэх явцад шууд болон шууд бусаар хэрэглэж буй цэвэр усыг тооцоолох шалгуур үзүүлэлт юм.

 • A. Саарал ус

 • B. Усны мөр

 • C. Усны хэрэгцээ

 • D. Ус зарцуулга

Оноо: 1

Амьд организм ба амьдралын орчны нэгдлийг ................... гэнэ.

 • A. Экосистем

 • B. Био масс

 • C. Хоол тэжээлийн хэлхээ

 • D. Фотосинтез

Оноо: 1

We enjoyed the picnic so much. At the same time it was ______lovely day.

 • A.such as

 • B.such a

 • C.such

 • D. so

Оноо: 1

Хөрсний өнгө юунаас шалтгаалдаг вэ?

 • A. Ялзмаг ба төмрийн агууламж

 • B. Төмрийн агууламж ба ширхэгийн бүрдэл

 • C. Ширхэгийн бүрдэл ба ялзмаг

 • D. Хүчиллэг ба шүлтлэгийн хэмжээ

Оноо: 1

Fetching the water from the river was not __________difficult for me.

 • A.such

 • B.so

 • C.very much

 • D.such a

Оноо: 1

James has three sisters, one of _________is married.

 • A. they

 • B.theirs'

 • C.their

 • D.them

Оноо: 1

Тодорхойлолтуудыг зөв харгалзуул.

1. Биоценоз

a. Нэг төрлийн орчинд орших ургамал, амьтан, бичил биетний харилцан холбооны нэгдэл

2. Биогеоценоз

b. Бүх төрлийн амьд организм амьдардаг газарзүйн бүрхэвчийн хүрээ

3. Биотоп

c. Байгалийн нэг төрлийн хүчин зүйлс бүхий нутаг дэвсгэрийн хэсэг

4. Био мандал

d. Биоценоз орчинтойгоо нэгдэж үүссэн бүлгэмдэл

 • a.1b2a3d4c

 • b.1a2c3b4d

 • c.1a2d3b4c

 • d.1a2d3c4b

Оноо: 1

A cooler box is something ________is used for keeping food to store food fresh.

 • A.what

 • B.which

 • C.who

 • D.whom

Оноо: 1

Хөрсний үндсэн бүрэлдэхүүнийг зөв ангилсан хариуг сонго.

 • A. Органик бодис, эрдэс чулуулаг, агаар, ус

 • B. Органик бодис, мөхсөн амьтад, галт уулын чулуу,

 • C. Эрдэс чулуулаг, галт уулын чулуу, азот

 • D. Эрдэс чулуулаг, далайн амьтны үлдэгдэл, агаар

Нийт: 15508