• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах нэгжүүдээс аль нь дулааны энергийгхэмжих нэгж вэ?

 • A. Ньютон

 • B. Паскаль

 • C. Килограмм

 • D. Жоуль

Оноо: 1

Тасалгааны температурт байгаа лааны тосыг бүрэн хайлуулахад лааны тосны бөөмсийн хөдөлгөөнийг зөв дарааллаар тайлбарласан хэсгийг сонгоно уу.

 • A. Бөөмс чөлөөтэй хөдөлнө. Халаахад бөөмсийн хөдөлгөөн хурдасч энэ үед биеийн температур нэмэгдэнэ.

 • B. Бөөмс бага зэрэг хүчтэй хөдөлж биеийн температур өснө.

 • C. Хатуу биеийн бөөмс хоорондын зай бага бөгөөд эрэмбэлэгдсэн байна. Бөөмс байрандаа хөдөлнө.

 • D. Бөөмс эрэмбэлэгдэхээ больж, чөлөөтэй хөдөлж эхэлнэ. Энэ үед биеийн температур өөрчлөгдөхгүй.

Оноо: 1

Бие шингэн төлөвөөс хийн төлөвт шилжих үзэгдлийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Сублимацлах

 • B. Хайлах

 • C. Царцах

 • D. Уурших

Оноо: 1

Хатуу, шингэн, хийн төлөвт байгаа биеүдийн аль нь илүү их тэлдэг вэ?

 • A. Хатуу нь хий шингэнээс илүү тэлнэ

 • B. Шингэн нь хатуу ба хийгээс илүү тэлнэ

 • C. Хий нь хатуу ба шингэнээс илүү тэлнэ

 • D. Хатуу, шингэн нь хийгээс илүү тэлнэ

Оноо: 1

Бие халахдаа авах ба хөрөхдөө алдах дулааныг ямар томьёогоор тооцоолох вэ?

 • A. \small Q=mr

 • B. \small Q=mc\Delta t^{o}

 • C. \small \dpi{100} \small Q=m\lambda

 • D. \small Q=mq

Оноо: 1

0 oС температуртай 5 кг мөс хайлуулахад шаардагдах дулааны энергийгол. Мөсний хайлахын хувийн дулаан 330 кЖ/кг

 • A. 17∙ 105 Ж

 • B. 17∙ 103 Ж

 • C. 17∙ 106 Ж

 • D. 17∙ 104 Ж

Оноо: 1

Бодис хийн төлөвөөс шингэн төлөвт шилжихийг ....................... гэнэ.

 • A. Хайлах

 • B. Царцах

 • C. Уурших

 • D. Конденсацлах

Оноо: 1

Ижил масстай өөр өөр бодисынтемпературыг ижил хэмжээгээр өөрчлөхөд өөр өөр дулааны энерги шаардагдана. Энэ шинж чанарыгилэрхийлэхфизик хэмжигдэхүүнийг . . . . . . . . . . . гэнэ.

 • A. Хувийн дулаан багтаамж

 • B. Хайлахын хувийн дулаан

 • C. Ууршихийн хувийн дулаан

 • D. Түлшний илчлэг

Оноо: 1

Хаалганы бариулын гар хүрдэг хэсгийг модоор хийдэг учир юу вэ?

 • A. Мод төмрөөс дулаан

 • B. Хийхэд хялбар

 • C. Мод сайн халдаг

 • D. Мод дулаан муу дамжуулдаг

Оноо: 1

Уурших ба конденсацлах үед шаардах дулааны энергийн хэмжээг олох томьёо аль нь вэ?

 • A. Q=mr

 • B. Q=mλ

 • C. Q=mq

 • D. Q=mc∆t°

Оноо: 1

0.2 кг усыг 20 oС-аас 60oС хүртэл халаахад шаардагдах дулааны энергийгол. Су=4200 Ж/кгoС

 • A. 33600 Ж

 • B. 336000 Ж

 • C. 3360 Ж

 • D. 336 Ж

Оноо: 1

1 кг бодисыгууршуулахад өөр өөр дулааны энерги шаардагддаг. Үүнийг ......................гэсэн физик хэмжигдэхүүнээр илэрхийлдэг.

 • A. Ууршихын хувийн дулаан

 • B. Хайлахын хувийн дулаан

 • C. Дулаан багтаамж

 • D. Илчлэг

Оноо: 1

1 кг масстай нафталиныг халааж, төлөвийн өөрчлөлтийг судалжээ. 55 oС-д ямар төлөвт оршиж байна вэ?

 • A. Хатуу

 • B. Шингэн

 • C. Хий

 • D. Плазм

Оноо: 1

1 кг масстай нафталиныг халааж, төлөвийн өөрчлөлтийг судалжээ. 6-9 минутын хооронд явагдах үзэгдлийг тайлбарлана уу?

 • A. Нафталин бүрэн хайлж дуустал температур нь тогтмол байна

 • B. Нафталины буцлах температур

 • C. Нафталины уурших температур

 • D. Гаднаас дулаан аваагүй

Оноо: 1

1 кг масстай нафталиныг халааж, төлөвийг судалжээ. Хамгийн их температурын утгыг олно уу? Уг температурт нафталин ямар төлөвт орших вэ?

 • A. 87 oC, хатуу

 • B. 87 oC, шингэн

 • C. 85 oC, шингэн

 • D. 85 oC, хатуу

Оноо: 1

1 кг масстай нафталиныг халааж төлөвийн өөрчлөлтийг судалжээ. Нафталин хайлах үедээ ямар хэмжээний дулааны энергийг авсан бэ?/нафталины хайлахынхувийн дулаан 150 кЖ/кг /

 • A. 1.5 кЖ

 • B. 15 кЖ

 • C. 1500 кЖ

 • D. 150 кЖ

Оноо: 1

1 кг масстай Нафталиныг халааж төлөвийн өөрчлөлтийг судалжээ. 18 дахь минутанд нафталин ямар төлөвт орших вэ?

 • A. Хатуу

 • B. Шингэн

 • C. Хий

 • D. Хатуу- шингэн

Оноо: 1

1 кг масстай Нафталиныг халааж төлөвийн өөрчлөлтийг судалжээ. Нафталин царцахдаа ямар хэмжээний дулааны энерги алдсан бэ? /нафталины хайлахынхувийн дулаан 150 кЖ/кг /

 • A. 1.5 кЖ

 • B. 15 кЖ

 • C. 1500 кЖ

 • D. 150 кЖ

Оноо: 1

Өөр материалаар хийсэн, ижил масстай дөрвөн блокт тус бүрт нь ижил хэмжээний дулааны энергийг өгчээ. Аль блок хамгийн их дулаан багтаамжтай вэ?

 • A. B

 • B. D

 • C. A

 • D. C

Оноо: 1

Өөр өөр масстай, тасалгааны температурт байгаа цайг ижил хугацаанд халаахад тэдгээрийн температурын заалт ямар байх вэ?

 • A. Температур нь ижил байна

 • B. Масс ихтэй нь температур ихтэй байна

 • C. Масс багатай нь температур ихтэй байна

 • D. Масс ихтэй нь 2 дахин их температуртай байна

Нийт: 16693