• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Тасалгааны температурт байгаа 500 гусыг 80 oС хүртэл нь халаахын тулд хичнээн хэмжээний дулааны энерги шаардлагатай вэ? /Усны хувийн дулаан багтаамж 4200 Ж/кгoC /

 • A. 122 кЖ

 • B. 126 кЖ

 • C. 150 кЖ

 • D. 250 кЖ

Оноо: 1

5 л цэвэр усыг ердийн тасалгааны температураас 80 oС хүртэл халаахад ямар хэмжээний дулааны энерги шаардлагатай вэ? /Усны хувийн дулаан багтаамж 4200 Ж/кгoC /

 • A. 252 кЖ

 • B. 1520 кЖ

 • C. 1260 кЖ

 • D. 250 кЖ

Оноо: 1

5 кг масстай хөнгөн цагааныг 23 oС- 123oС хүртэл халаахад ямар хэмжээний дулааны энерги шаардлагатай вэ? /Хөнгөн цагааны хувийн дулаан багтаамж 0.92 кЖ/кгoC/

 • A. 460 кЖ

 • B. 46 кЖ

 • C. 16 кЖ

 • D. 160 кЖ

Оноо: 1

200 гмасстай зэс халбагыг 23 oС- 273 oС хүртэл нь гал дээр барьж халаасан бол зэс халбага ямар хэмжээний дулааны энерги авсан бэ? /Зэсийнхувийн дулаан багтаамж 880 Ж/кгoC/

 • A. 13 кЖ

 • B. 15 кЖ

 • C. 44 кЖ

 • D. 17 кЖ

Оноо: 1

Дархан 30галтаар бөгж хийхийн тулд алтыг25 oС байхаас нь эхлэн халаасан байна. Халааж эхэлснээс хойш 487.5 Ж дулааны энерги зарцуулсан бол хэдэн цельс хүртэл нь халаасан бэ? /Алтны хувийн дулаан багтаамж 129 Ж/кгoС /

 • A. 100 oС

 • B. 80 oС

 • C. 10 oС

 • D. 70 oС

Оноо: 1

Хар тугалгыг 250 oС – 300 oС хүртэл нь халаахад 49 кЖ дулааны энерги зарцуулсан бол ямар масстай байсан бэ? /хар тугалганы хувийн дулаан багтаамж 140 Ж/кгoС /

 • A. 7 кг

 • B. 14 кг

 • C. 6 кг

 • D. 12 кг

Оноо: 1

Тасалгаанд байгаа савтай усыг цахилгаан халаагуур дээр буцалгахад 50400 Ж дулааны энерги зарцуулсан бол хэчнээн кг ус байсан бэ? /Усны хувийн дулаан багтаамж 4200 Ж/кгоС /

 • A. 15 кг

 • B. 0.15 кг

 • C. 0.1 кг

 • D. 1.5 кг

Оноо: 1

1 л буцалсан усыг тасалгааны температуртай болтол нь хөргөхөд ямар хэмжээний дулаан энерги алдагдах вэ? /Усны ууршихынхувийн дулаан 330 кЖ/кг /

 • A. 330 кЖ

 • B. 315 кЖ

 • C. 136 кЖ

 • D. 1.365 кЖ

Оноо: 1

Инженер ган савааг ган шайб руу оруулахыг хүсчээ. Гэвч саваа шайбны нүхэнд таарах хэмжээнээс том байв. Инженертсавааг шайб руу оруулах аргыг хэлж өгнө үү.

 • A. Шайбыг хүйтэн газар байлгаад саваагаар оруулна.

 • B. Шайб ба савааг ижил температуртай хүйтэн газар аваачиж цохиж оруулна

 • C. Савааг халаасны дараа шайбны нүхэнд хийнэ.

 • D. Шайбыг халаагаад саваагаар оруулна.

Оноо: 1

Тэлэлтийн нэршил болон зургаар дүрслэснийг зөв харгалзуулна уу.

 • A. 1б,2в,3а

 • B. 1в,2б,3а

 • C. 1б,2а,3в

 • D. 1а,2в,3б

Оноо: 1

Шоо хэлбэртэй биетийг халаахад ямар тэлэлт явагдах вэ?

 • A. Эзлэхүүн тэлэлт

 • B. Шугаман тэлэлт

 • C. Талбайн тэлэлт

 • D. Квадрат тэлэлт

Оноо: 1

Дараах багажнуудын альнь тэлэлтийг үзүүлэх багаж биш вэ?

 • A. 1 ба 2

 • B. Зөвхөн 3

 • C. Зөвхөн 4

 • D. 3 ба 4

Оноо: 1

2 кг масстай усны уур хөрөх явцынтемператур хугацааны хамаарлыгграфикаар харуулав. Графикийн А мужид ямар хэмжээний дулааны энерги алдсаныг тооцоол. /Усны уурын хувийн дулаан багтаамж 2010 Ж/кгoС /

 • A. -160 кЖ

 • B. 160 кЖ

 • C. -136 кЖ

 • D. 136 кЖ

Оноо: 1

2 кг масстай усны уур хөрөх явцынтемператур хугацааны хамаарлыг графикаар харуулав. В мужид температур тогтмол байгаа учрыг тайлбарлана уу?

 • A. Уур дулаанаа алдаж хөрөх үзэгдэл

 • B. Уур шингэн төлөвт шилжихдээ дулаан авна

 • C. Уур бүрэн шингэн төлөвт шилжих

 • D. Уур үүсэх температур

Оноо: 1

2 кг масстай усны уур хөрөх явцын температур хугацааны хамаарлыгграфикаар харуулав. Уурын масс болон мөсний массыг жишнэ үү.

 • A. Уурын масс ба хөлдсөний дараах мөсний масс ижилхэн

 • B. Уурын масс нь хөлдсөны дараах мөсний массаас бага

 • C. Уурын масс нь хөлдсөны дараах мөсний массаас их

 • D. Жиших боломжгүй

Оноо: 1

2 кг масстай усны уур хөрөх явцыг температур хугацааны хамаарлыгграфикаар харуулав.Бодисын төлөвB, C муж тус бүрт ямар байхыг бичнэ үү.

 • A. Хий-шингэн ба шингэн

 • B. Шингэн ба хий-шингэн

 • C. Хий ба шингэн

 • D. Хий ба хий-шингэн

Оноо: 1

2 кг масстай усны уур хөрөх явцыг температур хугацааны хамаарлыгграфикаар харуулав.Хөлдсөний дараах мөсний эзлэхүүнийг анхны уур байх үеийн эзлэхүүнтэй жишихэд ямар байх вэ?

 • A. Тэнцүү

 • B. Уур байх үеийнхээс ихэснэ

 • C. Уур байх үеийнхээс багасна

 • D. Жиших боломжгүй

Оноо: 1

2 кг масстай усны уур хөрөх явцыг температур хугацааны хамаарлыгграфикаар харуулав.B ба D мужуудад ямар үзэгдэл явагдсан бэ?

 • A. Уур бүрэн шингэн төлөвт шилжих, ус бүрэн хатуу төлөвт шилжих

 • B. Ус уурших, мөс хайлах

 • C. Хийн төлөвөөс шингэн төлөвт шилжих

 • D. Хатуу төлвөөс шингэн төлөвт шилжих

Оноо: 4

2 кг масстай усны уур хөрөх явцыг температур хугацааны хамаарлыгграфикаар харуулав.

Усны уурын хувийн дулаан багтаамж 2010 Ж/кг℃, усны ууршихын хувийн дулаан 2300 кЖ/кг, Усны хувийн дулаан багтаамж 4200Ж/кг℃

Мөсний хайлахын хувийн дулаан 330 кЖ/ кг, мөсний хувийн дулаан багтаамж2100 Ж/ кг℃/

а. Графикийн А, В хэсэгт хэчнээн хэмжээний дулаан гадагш алдсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Графикийн C, D хэсэгт хэчнээн хэмжээний дулаан алдсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c.Графикийн Е хэсэгт хэчнээн хэмжээний дулаан алдсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d.А-аас Е хүртэл буюу 140 ℃ температураас -20℃ температуртай болох хүртэл ямар хэмжээний дулааны энергийг гадагш алдсаныгтооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Бөөмсийг бид жижиг бөмбөлөгөөр дүрсэлсэн. Төлөвүүдэд харгалзах бөөмсийн зургийг зөв харгалзуулж бичээрэй.

1) Хатуу 2) Шингэн 3) Хий

 • A. 1a,2b,3c

 • B. 1c,2b,3a

 • C. 1c,2a,3b

 • D. 1b,2a,3c

Нийт: 16693