• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Төлөвийн зураг болон түүнд харгалзах бөөмсийн хөдөлгөөний тодорхойлолтыг зөв харгалзуулан бичнэ үү.

1) Бөөмс байраа сэлгэн хөдөлнө.

2) Бөөмс тодорхой байрлалынхаа орчимд хэлбэлзэнэ.

3) Бөөмс эмх замбараагүй хөдөлнө.

 • A. 1a,2b,3c 

 • B. 1c,2b,3a

 • C. 1c,2a,3b

 • D. 1b,2a,3c

Оноо: 1

Хатуу төлөвийг зөв тодорхойлсныгсонгоно уу.

 • A. Тодорхой байрлалын орчим хэлбэлзэж хөдөлнө

 • B. Чөлөөтэй хөдлөх боловч агуулж буй савны багтаамжаар хязгаарлагдана.

 • C. Өндөр хурдтай бүх чиглэлд эмх замбараагүй хөдөлнө.

 • D. Бөөмсийн хөдөлгөөний энерги бөөмсийн холбоос энергитэй жишихүйц байдаг учир бөөмс байрлалаа өөрчлөн сэлгэх боломжтой байдаг.

Оноо: 1

Хийн төлөвийг зөв тодорхойлсныг сонгоно уу.

 • A. Тодорхой байрлалын орчим хэлбэлзэж хөдөлнө

 • B. Чөлөөтэй хөдлөх боловч агуулж буй савны багтаамжаар хязгаарлагдана.

 • C. Өндөр хурдтай эмх замбараагүй хөдлөх боловч зөвхөн дээш доош чиглэлд хөдөлнө.

 • D. Бөөмсийн хөдөлгөөний энерги бөөмсийн холбоос энергитэй жишихүйц байдаг учир бөөмс байрлалаа өөрчлөн сэлгэх боломжтой байдаг.

Оноо: 1

Шингэний ууршилт их явагдаж байгааг харуулсан зураг аль нь вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 1, 2

Оноо: 1

Доор зурагт шингэний ууршилтыг харуулжээ. Аль зурагтконденсац их явагдаж байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 2,3

Оноо: 1

Өвөл гадаа -25 oC - ынтемпературтай 2 кг масстай мөс байв.Мөс0oC температуртай болохын тулд ямар хэмжээний дулааны энерги авах вэ? /мөсний хувийн дулаан багтаамж 2100Ж/ кгoC/

 • A. 4600 кЖ

 • B. 672 кЖ

 • C. 680 кЖ

 • D. 105 кЖ

Оноо: 1

2 кг масстай,0 оС температуртай мөсийг хайлуулахын тулд ямар хэмжээний дулааны энерги зарцуулах вэ? /Мөсний хайлахын хувийн дулаан 330 кЖ/кг /

 • A. 460 кЖ

 • B. 660 кЖ

 • C. 680 кЖ

 • D. 105 кЖ

Оноо: 1

2 кг масстай0 oC температуртай мөсийг 100 oC температуртай ус болгохын тулд ямар хэмжээний дулааны энерги шаардлагатай вэ? /Мөсний хайлахын хувийн дулаан 330 кЖ/кг, усны хувийн дулаан багтаамж 4200 Ж/кгoC/

 • A. 1.5 МЖ

 • B. 15 кЖ

 • C. 840 кЖ

 • D. 660 кЖ

Оноо: 4

Өвөл гаднаас -25 оС-ын температуртай2 кг масстай мөс авч100 оС температуртай болтол нь халаахбол ямар хэмжээний дулааны энерги шаардлагатайг тооцоолно уу? /Мөснийхувийн дулаан багтаамж 2100 Ж/кгоС, усны хувийн дулаан багтаамж 4200 Ж/кгоС, мөсний хайлахын хувийн дулаан 330 кЖ/кг/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Тасалгааны зургийг харуулав.

Өрөөг халаахаас өмнө температурыг нь термометр ашиглан хэмжжээ.

Анх өрөөний температур хэд байсныг термометрийн заалтаас харна уу.

 • A. -10 oC

 • B. 10 oC

 • C. 15 oC

 • D. 20 oC

Оноо: 1

Биеийг хэр зэрэг халуун хүйтэн байгааг илэрхийлдэг хэмжигдэхүүнийг физикт ........................... гэнэ.

 • A. Градус

 • B. Температур

 • C. Термометр

 • D. Дулаан

Оноо: 1

Дараах багажуудаас аль нь температурыг хэмжих вэ?

 • A. Динамометр

 • B. Манометр

 • C. Спидометр

 • D. Термометр

Оноо: 1

Яагаад ус буцалгагч бүрдхязгаарлах тэмдэг бичсэн байдаг вэ?

 • A. Усны хэмжээг илэрхийлнэ

 • B. Халсан шингэн тэлэх тул

 • C. Халсан шингэн агших учир

 • D. Ус шахагдахгүй

Оноо: 1

Биеийн шугаман тэлэлт ямар хэмжигдэхүүнээс хамаардаг вэ?

 • A. Анхны уртаас

 • B. Ямар бодис вэ гэдгээс

 • C. Температурын өөрчлөлтөөс

 • D. Анхны урт, бодисын шинж чанар, температурын өөрчлөлтөөс

Оноо: 1

Биеийн эзлэхүүн тэлэлтийн томьёо аль нь вэ?

 • A. ∆V=βV0 ∆t°

 • B. ∆L=L0 α∆t°

 • C. ∆V=αV0 ∆t°

 • D. β=3α

Оноо: 1

Хайлах ба царцах температурыг харьцуулсан харьцаануудын альнь зөв бэ?

 • A. t°хай = t°цар

 • B. t°хай  > t°цар  

 • C. t°хай < t°цар 

 • D. t°хай = 0

Оноо: 1

Өвөл гаднаас ангидаа орж ирэхэд нүдний шил зүүсэн сурагчийн шил цантаж байдаг. Энэ нь ямар үзэгдэлтэй холбоотой вэ?

 • A. Хайлах

 • B. Уурших

 • C. Царцах

 • D. Конденсацлах

Оноо: 1

Сублимацлах үзэгдлийг зөв илэрхийлсэн нь аль нь вэ?

 • A. Хатуу → хий

 • B. Хий → хатуу

 • C. Шингэн → хий

 • D. Шингэн → хатуу

Оноо: 1

Бодисыг ууршуулахад шаардагдах энергийг аль томьёогоор тооцох вэ?

 • A. Q=mc∆t°

 • B. Q= mλ

 • C. Q=mr

 • D. Q= mq

Оноо: 1

200 см3эзлэхүүнтэй хөнгөн цагаан биетийг 10 °С -аар халаасан бол эзлэхүүний өөрчлөлт нь ямар байх вэ? /Хөнгөн цагааны эзлэхүүн тэлэлтийн коэффицент 0.072 мм/м°С /

 • A. 144 мм3

 • B. 14.4 мм3

 • C. 1.44 мм3

 • D. 14.4 см3

Нийт: 16693